NSS

Daně 

Rozsudek: oprava účetních chyb a vliv na základ daně

Níže shrnujeme zásadní informace vyplývající z rozsudku 3 Afs 28/2017 – 43 z října 2018. Tento rozsudek řeší dvě oblasti, a to opravy v účetnictví a jejich zohlednění v přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) a pojistné plnění v souvislosti s postoupenou pohledávkou. Kasační stížnost Odvolacího finančního ředitelství (dále jen „OFŘ“) proti Československé obchodní bance (dále jen „Společnosti“) byla zamítnuta. 

22. 11. 2018
Daně 

Ozvěny daňových kontrol ke korunovým dluhopisům

Diskuze k otázce korunových dluhopisů nekončí. Jak bylo v médiích opakovaně řešeno, finanční správa stále pokračuje v daňových kontrolách společností, které do konce roku 2012 vydaly tzv. korunové dluhopisy. Příjmy z těchto dluhopisů emitovaných do konce roku 2012 díky stanovenému způsobu zaokrouhlování na celé koruny dolů nepodléhají efektivnímu zdanění. Ačkoliv se v dané době jednalo o standardní způsob financování, finanční úřady nyní v mnohých případech zpochybňují ekonomické důvody emise korunových dluhopisů a považují vydání těchto cenných papírů za zneužití práva se všemi daňovými důsledky. 

22. 8. 2018
Daně 

Prokazování přijetí služeb ze skupiny: Jste připraveni?

Jak už „na vlastní kůži” pocítila řada českých společností, které jsou součástí nadnárodních skupin, přístup české daňové správy se v rámci daňových kontrol zaměřených na transakce se spojenými osobami za poslední roky radikálně změnil. Absence nějaké formy komunikace se správcem daně (např. formou místního šetření) v souvislosti s transakcemi se spojenými osobami již bývá spíš výjimkou. Naopak, pravidelný kontakt s poplatníkem či přímo daňová kontrola vnitroskupinových transakcí se stává spíše běžnou realitou. 

22. 8. 2018
Daně 

Služby ve skupině jako daňově uznatelný náklad

Manažerské služby nebo marketingová podpora jsou nejběžnějším typem služeb, které jsou v rámci skupiny společností poskytovány. Poskytování těchto služeb, které mají své ekonomické opodstatnění, však skrývá určité daňové nástrahy, které je potřeba mít na paměti. A to zejména s ohledem na to, že finanční úřady čím dál více zaměřují pozornost na problematiku vnitroskupinových transakcí. 

12. 6. 2018
Daně 

Přichází změna v přístupu k osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků?

Koncem ledna 2018 vyšel zásadní rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) 3 Afs 250/2016, který se týkal osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje. Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států Evropské unie zavedla Směrnice Rady EU 2003/49/ES (Směrnice). Česká republika tento systém do národní daňové legislativy implementovala prostřednictvím ustanovení §38nb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP). 

22. 2. 2018