Právo 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo po šesti letech nový cenový předpis

V pátek 14. prosince 2018 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách nový cenový předpis 1/2019/FAR ze dne 12. prosince 2018, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, a dále také nové cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. Co nový cenový předpis přináší? Vybrané aspekty shrnujeme níže.

Cena původce v kontextu kalkulace maximální dovolené obchodní přirážky

Cílem nového cenového předpisu bylo lépe reflektovat realitu nastavení distribučních modelů farmaceutických firem a odstranit výkladové nejasnosti týkající se především ceny původce v kontextu kalkulace maximální dovolené obchodní přirážky.

Za původce se bude i nadále obecně považovat držitel rozhodnutí o registraci, je-li léčivý přípravek registrován, nebo dovozce nebo tuzemský výrobce, je-li používán v rámci specifického léčebného programu. Pro farmaceutický průmysl a distributory léčivých přípravků je však relevantní především nově zavedená definice jiné osoby uvádějící registrovaný přípravek na trh, za kterou se dle nového cenového předpisu považuje osoba „oprávněná k distribuční činnosti, která uvádí registrované hromadně vyráběné léčivé přípravky na trh v České republice, přičemž není v postavení držitele rozhodnutí o jejich registraci a ani je nedodává jejich držiteli rozhodnutí o registraci“.

Maximální obchodní přirážka se tedy bude podle nového cenového předpisu stanovovat v procentuální sazbě vypočtené z ceny skutečně uplatněné původcem či jinou osobou uvádějící registrovaný přípravek na trh v České republice vyjádřené v Kč bez DPH.

Slevy a bonusy v distribučním řetězci

Novinkou je dále specifické ustanovení cenového předpisu zaměřující se na problematiku slev a bonusů. Dle cenového předpisu by měla být jakákoli finanční plnění, která „jsou poskytnuta v souvislosti s dodávkou nebo je lze vztáhnout ke konkrétní dodávce hrazeného léčivého přípravku (…) s tím, že je možné jednoznačně určit a přiřadit jejich výši ke konkrétní jednotlivé položce na daňovém dokladu již k datu uskutečnění zdanitelného plnění, bez ohledu na to, zda jsou poskytnuta či obdržena ihned k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo v jiném období“ zohledněna v ceně léčivého přípravku.

Zařazení specifického ustanovení upravující bonusová schémata do cenového předpisu reflektuje zvýšenou pozornost, kterou Ministerstvo zdravotnictví tomuto tématu v posledních měsících věnuje. Předzvěstí byl již Příkaz ministra 13/2018 – Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu zboží a služeb z dubna tohoto roku, který stanovil pravidla pro přijímání, nakládání a vykazování bonusů a slev zdravotnickými zařízeními přímo řízenými Ministerstvem zdravotnictví. Cenový předpis tak pouze přejímá principy adresných bonusů vyjádřené v příkazu.

Účinnost nové úpravy

Přestože byly předpisy zveřejněny 14. prosince 2018, účinné budou již od začátku roku 2019. V tomto ohledu je kladena zvýšená zátěž na farmaceutické společnosti a distributory léčivých přípravků, kteří jsou nuceni podrobit své cenové modely revizi přes vánoční svátky tak, aby zajistili jejich soulad s cenovou regulací již od nového roku.

Cenový předpis léky Farmaceutické firmy Registrace léčivého přípravku
Právo 

Česko patří mezi státy, které vnitrostátně upravily definici rodinného podnikání. Deloitte Legal se podílel na její přípravě

Rodinné firmy je třeba považovat za významný prvek české ekonomiky, který stojí za to podporovat. Často totiž působí v regionech, kde vytvářejí další pracovní místa a udržují regionální produkty, zvyšují lokální zaměstnanost a fungují jako prevence vylidňování venkova. Rovněž vykazují poměrně vysokou stabilitu, a mohou tak být oporou ekonomiky i v dobách recese. Doposud u nás ale chyběla vnitrostátní úprava, která by jasně definovala rodinné podnikání jako takové. 

18. 6. 2019
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Právo 

Zásadní novinky v cenové regulaci zdravotnických prostředků: nový cenový předpis účinný již od 1. června 2019

Ve středu 29. května 2019 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách nový cenový předpis 1/2019/CAU ze dne 22. května 2019, o regulaci cen zdravotnických prostředků („cenový předpis“). Nový cenový předpis nahradí doposud platnou právní úpravu z roku 2012, a to s účinností již od 1. června 2019. Co nový cenový předpis přináší? Vybrané aspekty shrnujeme níže. 

4. 6. 2019