Daně

Další příspěvky

Tax alert: Změna harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2021 a poslední možnost čerpání dotací v programovém období 2014–2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR změnilo 19. března 2021 aktuální harmonogram výzev pro rok 2021. Zásadní změnou je plánované vyhlášení výzev v programech Aplikace, Inovace a Potenciál. Jedná se tak o poslední příležitost v tomto programovém období pro čerpání finančních prostředků z programu OP PIK. Uchazeči mohou v rámci těchto výzev čerpat dotace na jednotlivé projekty v objemu až desítek mil. Kč. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele 4,5 mld. Kč. Níže uvádíme bližší popis a parametry jednotlivých výzev. 

22. 3. 2021

Kdy přechází důkazní břemeno na správce daně?

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j. 1 Afs 73/2019-71) potvrdil způsob, kterým dochází k rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně v průběhu daňového řízení týkajícího se srážkové daně. V daném případu bude také zajímavý výklad pojmu „skutečný vlastník licenčních poplatků“ ve vazbě na možnost použití modifikované sazby dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění („SZDZ“). Nicméně zatím se soudy (krajský i Nejvyšší správní soud) věnovaly pouze procesní stránce případu, tj. zejména rozložení důkazního břemene. Případ tak bude znova projednán krajským soudem („KS“), jenž učinil nesprávný závěr o přenosu důkazního břemene, a z toho důvodu mu Nejvyšší správní soud („NSS“) případ vrátil k dalšímu řízení. 

22. 3. 2021

Vyhlášení veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila během února čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky s cílem zkvalitnění řízení v energetice, využití nových technologií a systémových prvků. 

22. 3. 2021

Vyhlášení nových „covidových“ výzev

Začátkem března schválila vláda ČR dva nové programy pro podporu podniků a podnikatelů zasažených koronavirovou pandemií. Jedná se o programy COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. Cílem těchto programů je pomoci podnikatelským subjektům s překonáním překážek spojených s koronavirovou nákazou, zmírnění dopadů těchto překážek na jejich hospodářskou situaci, zvýšení jejich likvidity a zachování podnikatelské činnosti. 

22. 3. 2021

Vyhlášení veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR vyhlásila 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci je pak orientován na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč. Veřejná soutěž podporuje tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. 

22. 3. 2021

Aktuální témata z oblasti spotřebních daní: dezinfekční prostředky a zelená nafta

Pokud nakupujete, prodáváte, či dokonce vyrábíte dezinfekční prostředky, zamýšleli jste se nad případnými důsledky z pohledu spotřební daně z lihu? V důsledku snížení sazby daně u motorové nafty může docházet k nejasnostem u vrácení daně z těchto minerálních olejů. Jak postupovat při výpočtu nároku na vrácení daně a jak to promítnout do daňového přiznání? 

19. 3. 2021