Udržitelnost  Právo 

CBAM: Nové opatření EU v oblasti snižování emisí zajistí firmám konkurenceschopnost

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) neboli mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích je nástroj Evropské unie pro stanovení spravedlivé ceny za uhlík uvolněný při výrobě zboží, které se dováží do EU, a zároveň pro podporu čistší průmyslové výroby v zemích mimo EU. Co konkrétně tento mechanismus přináší? Jak se na něj připravit? A kdy začne platit? Vše podstatné jsme pro vás shrnuli v následujícím článku.

Jak bude fungovat?

V praxi bude nový mechanismus znamenat, že dovozci z EU si budou kupovat osvědčení o emisích CO2 odpovídající ceně uhlíku, která by byla zaplacena v případě, že by se na výrobu daného zboží použila pravidla stanovování ceny uhlíku platná v EU. Pokud výrobce ze země mimo EU doloží, že již příslušnou částku za emise CO2, které vznikly při výrobě dováženého zboží, zaplatil ve třetí zemi, může si naopak dovozce z EU odpovídající náklady v plné výši odečíst.

Kdy začne platit?

Na základě politické dohody vstoupí CBAM v přechodné fázi v platnost od 1. října 2023. Tato fáze bude trvat do konce roku 2025. Plně funkční má být CBAM od roku 2026.

Zpočátku se bude CBAM vztahovat na dovoz určitého zboží a vybraných prekurzorů, jejichž výroba je uhlíkově náročná a představuje největší riziko úniku uhlíku: jde o ocel a železo, cement, hliník, hnojiva, elektřinu a vodík. Během tohoto přechodného období budou muset dovozci zboží, na něž se nová pravidla vztahují, pouze vykazovat emise skleníkových plynů obsažené v jejich dovozu (přímé emise), ale nebudou muset provádět žádné finanční platby ani úpravy. Nepřímé emise budou podle dohody zahrnuty do oblasti působnosti mechanismu až od roku 2025.

Až vstoupí v platnost trvalá podoba systému, budou muset dovozci každoročně vykázat jednak množství zboží dovezeného do EU v předchozím roce a jednak skleníkové plyny, které jsou v něm obsaženy. Následně odevzdají odpovídající počet osvědčení CBAM. Cena osvědčení se bude vypočítávat v závislosti na průměrné týdenní dražební ceně povolenek v rámci systému EU ETS vyjádřené v eurech za tunu emisí CO2.

3 kroky, jak se na CBAM připravit

  • Počáteční posouzení dopadu: Na který z vašich produktů se bude CBAM vztahovat? Odkud tyto produkty čerpáte (tj. původ)? Jaký je objem vašeho dovozu těchto produktů?
  • Nastavení procesu shromažďování údajů o vložených emisích: Kdo v dodavatelském řetězci má tyto informace? Kdo osloví dodavatele?
  • Nastavení procesu podávání zpráv v EU: Která obchodní funkce ve vaší organizaci bude odpovědná za dodržování požadavků CBAM?

CBAM vs. EU ETS a bezplatné emisní povolenky

V případě odvětví zahrnutých do CBAM se bude množství bezplatných emisních povolenek po roce 2026 postupně snižovat, a to až do roku 2035, kdy budou bezplatné povolenky zrušeny úplně. Významná je také skutečnost, že se CBAM bude do úplného zrušení bezplatných povolenek vztahovat pouze na emise z těch činností, na které se zmiňované bezplatné povolenky v rámci systému EU ETS nepřidělují.

CBAM má sloužit jako doplněk k EU ETS, přičemž je založen na systému osvědčení, která budou pokrývat emise spojené s produkty, jež budou následně dovezeny do EU. CBAM se od EU ETS liší především tím, že se nejedná o obchodní systém stanovující stropy emisí. Osvědčení v rámci CBAM namísto toho odrážejí ceny platné v systému ETS.

Na druhou stranu bude CBAM podobný EU ETS v tom smyslu, že bude spočívat v nákupu osvědčení ze strany dovozců zboží. Dovoz produktů CBAM, nákup osvědčení CBAM a předkládání prohlášení CBAM bude vyžadovat zvláštní povolení, které dovozcům do EU nebo zástupcům jednajícím jménem jednoho či více dovozců vydá příslušný orgán CBAM.

Proč je mechanismus CBAM tak důležitý

Lze tedy shrnout, že CBAM je nástroj, kterým se Evropská unie rozhodla bojovat nejen proti změně klimatu, ale i vůči „konkurenční výhodě“ výrobců nacházejících se mimo území Evropské unie. Ti by mohli být na trhu zvýhodněni tím, že by po r. 2035 nemuseli nakupovat drahé emisní povolenky, a náklady na výrobu by tak byly znatelně nižší, což by se odrazilo v cenách jejich produktů. Systémem CBAM bude zachována konkurenceschopnost evropských společností, protože importéři budou nuceni vykazovat množství zboží, které do Evropské unie dovezli, a v návaznosti na to pak nakoupit náležitý počet osvědčení.

Článek vyšel dne 17. února 2023 na webu Info.cz.
CBAM ESG dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right