Právo 

Evropská komise hledá řešení regulace chemických látek, výrobků a odpadů

Jak bude vypadat budoucnost evropské regulace týkající se odpadu, chemických látek a výrobků? Právě na tuto otázku nyní hledá Evropská komise odpověď, přičemž vyjádřit se může skutečně každý.

V současnosti probíhá veřejná konzultace Evropské komise k řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů. Do 29. října 2018 má kdokoli možnost vyjádřit se k uvedené problematice formou tohoto dotazníku. I díky této konzultaci by měla být přijata opatření k urovnání v tuto chvíli komplikovaného právního stavu existujícího na rozhraní chemických látek, výrobků a odpadů. Výsledky konzultace se tedy odrazí v budoucích právních předpisech i nelegislativních iniciativách.

Konzultace probíhá v návaznosti na Akční plán Evropské unie pro oběhové hospodářství, ve kterém Komise nadefinovala svůj ambiciózní cíl iniciovat přechod od stávajícího lineárního modelu ekonomiky k ekonomice cirkulární. Aplikace principů cirkulární ekonomiky by měla napomoci udržitelnému růstu regionu a zvýšení jeho globální konkurenceschopnosti. Koncept je inspirován fungováním přírodního ekosystému, v němž se nic neztrácí, pouze transformuje. Snaží se opustit současný hospodářský mechanismus „vzít – použít – zahodit“ tím, že uzavře životní cyklus výrobků. Cílem je minimalizace používání primárních surovin a maximální možná míra zhodnocení a využití všech již v ekonomice dostupných surovin, výrobků a odpadů. Významnou roli přitom sehrává již počáteční stádium životního cyklu výrobků, kterým je design výrobku, jemuž je přisuzován až 80% podíl na dopadech výrobků na životní prostředí.

Recyklaci a opětovnému použití však často brání přítomnost chemických látek ve výrobcích. Některé z nich jsou navíc přímo nebezpečné pro člověka či životní prostředí. Dohromady tyto různé typy chemických látek vyskytujících se v odpadech z výrobků nazýváme „látkami vzbuzujícími obavy“.

Komise identifikuje čtyři hlavní překážky, které brání bezpečnému využívání druhotných surovin z těchto výrobků. První jsou nedostatečné informace o přítomnosti „látek vzbuzujících obavy“ ve výrobcích a odpadu. Odpad z výrobků často obsahuje „látky vzbuzující obavy“, ale zpracovatelé odpadu k těmto informacím nemají přístup, protože tyto buď neexistují, nebo jim nejsou k dispozici. V úvahu přichází i zavedení povinného systému, který by zajistil předávání informací o složení výrobků zpracovatelům odpadů.

Druhou překážkou je přítomnost takových „látek vzbuzujících obavy“, které dnes již nesmí být v nových výrobcích použity. To přirozeně vyplývá ze životního cyklu výrobků a brání recyklaci odpadu do nových výrobků. Tento problém se nazývá problémem „starých látek“ a Komise jej plánuje řešit metodikou na podporu rozhodování o recyklovatelnosti odpadů obsahujících „látky vzbuzující obavy“.

Třetí překážkou je skutečnost, že pravidla pro to, kdy odpad přestává být odpadem (tzv. end-of-waste status), nejsou plně harmonizována. Pro komplexnost a komplikovanost toků odpadů proto dochází k tomu, že jsou různé materiály a odpady obchodovány a používány za netransparentních a za nejasných právních podmínek.

Čtvrtou překážkou je chybějící harmonizace klasifikace nebezpečných odpadů a chemických látek. Může se tak stát, že nebezpečnost výrobku bude záviset od toho, zda se z něj již stal odpad nebo nikoliv. To má dalekosáhlé důsledky na způsoby zpracování odpadů a přechod na oběhové hospodářství. K řešení tohoto problému již Evropská komise vydala technické pokyny pro klasifikování odpadu (2018/C 124/01), které by měly pomoci při klasifikaci odpadů napříč EU.

Snahou Komise je zajistit, aby všichni aktéři v dodavatelském řetězci měli k dispozici odpovídající informace o „látkách vzbuzujících obavy“ obsažených ve výrobcích, a aby se tyto informace dostaly i ke zpracovatelům odpadu. Rovněž je třeba usnadnit recyklaci a zintenzivnit využívání druhotných surovin prostřednictvím podpory oběhu netoxických materiálů, harmonizovat výklad a zavádění pravidel pro end-of-waste status a také sjednotit klasifikaci chemických látek a odpadů v celé EU. Dlouhodobým cílem je pak dosažení plného souladu mezi právními předpisy v oblasti odpadů a chemických látek.

Ve zmíněném dotazníku se může odborná i laická veřejnost vyjádřit k následujícím osmi specifickým výzvám, které vycházejí z popsaných problematických oblastí:

  • č. 1: Definice „látek vzbuzujících obavy“
  • č. 2: Sledování „látek vzbuzujících obavy“
  • č. 3: Rovné podmínky pro druhotné a primární materiály
  • č. 4: Rovné podmínky pro zboží vyráběné v EU a dovážené zboží
  • č. 5: Design pro účely oběhového hospodářství
  • č. 6: Zvýšení jistoty při aplikaci ustanovení týkajících se stavu, kdy materiál přestává odpadem
  • č. 7: Sbližování pravidel pro klasifikaci chemických látek a odpadu
  • č. 8: Klasifikace odpadu s ohledem na formu, v jaké je generován

Komise doručené podněty analyzuje a následně vydá souhrnnou zprávu založenou mimo jiné na zkušenostech a postřezích zainteresovaných subjektů. Je klíčové, aby se co nejvíce subjektů vyjádřilo k problémům vyplývajícím z interakce právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů. Jen tak může být regulace této sféry postavena na realistických podkladech. To je jistě přínosnější a v důsledku praktičtější než normotvorba vznikající tzv. od stolu.

Pro odstranění bariér na cestě k oběhovému hospodářství v EU tedy máme k dispozici nástroje, jež mohou zmírnit některé třecí plochy, ale je potřeba více poznatků a informací z celé EU, aby byly některé problémy s širším dosahem řešeny nejlepším možným způsobem. Je proto potřebné, aby se zainteresované subjekty zapojily do probíhající konzultace a poskytly Komisi svůj pohled na budoucí legislativu v této oblasti.

AKTUALIZACE: Zajímají vás výsledky této veřejné konzultace? Projděte si je.

Evropská komise Regulace chemických látek Látky vzbuzující obavy dReport EU
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Právo 

Vedoucí partneři Deloitte Legal: Budoucnost právního poradenství spočívá v multidisciplinárním přístupu

Klienti už nechtějí „jen“ právní poradenství, chtějí komplexní odbornou službu. Budoucnost právních služeb budou formovat nejen inovace všeho druhu, ale také multidisciplinární přístup. Dokáže jim ale nová generace právníků vyhovět? „Pokud bude mít oči otevřené, bude flexibilní, nechá se inspirovat a bude rozvíjet své social skills, pak ano,“ vzkazuje studentům a mladým právníkům Jan Spáčil, vedoucí partner a nově také lídr Deloitte Legal CE. Do rozhovoru o budoucnosti právního poradenství se zapojili ještě dva vedoucí partneři – Martin Bohuslav a Jan Kotous. 

12. 7. 2019