Účetnictví 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal zprávu o činnosti dohledových orgánů v EU v roce 2017

Dne 3. dubna 2018 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zprávu o prosazování aplikace účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů v rámci EU v roce 2017.

ESMA je nezávislým orgánem EU, který byl založen 1. ledna 2011. Jeho posláním je zlepšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v EU. ESMA a dohledové orgány nad prosazováním účetních pravidel v EU pravidelně zkoumají soulad finančních informací poskytovaných emitenty cenných papírů kótovaných na regulovaných trzích s příslušným rámcem účetního výkaznictví (IFRS).

V roce 2017 evropské dohledové orgány přezkoumaly účetní závěrky asi 1 100 emitentů, což představuje prověrku v průměru 19 % všech emitentů vykazujících podle IFRS s cennými papíry kotovanými na regulovaných trzích EU (2016: 21 %). Na základě těchto prověrek bylo přijato 328 opatření pro řešení významných odchylek od IFRS (2016: 311 opatření). Stejně jako v letech 2015 a 2016 se hlavní odchylky týkaly sestavení účetní závěrky, snížení hodnoty nefinančních aktiv a účtování o finančních nástrojích.

V roce 2017 úřad ESMA spolu s dohledovými orgány v EU hodnotil úroveň souladu se standardy IFRS v oblastech, které byly určeny jako společné priority pro roční účetní závěrky za rok 2016 sestavené podle IFRS, a to na vzorku 204 účetních závěrek posuzovaných evropskými dohledovými orgány.

Toto posouzení bylo zaměřeno na: 

  • sestavení účetní závěrky (IAS 1),
  • rozlišení mezi kapitálovými nástroji a finančními závazky (IAS 32),
  • zveřejňování předpokládaného dopadu IFRS 9 Finanční nástroje na účetní závěrky nefinančních institucí.

Úřad ESMA spolu s evropskými dohledovými orgány dále identifikoval soubor společných priorit v oblasti prosazování standardů se zvláštním důrazem na témata, která jsou důležitá pro evropské emitenty při sestavování účetních závěrek dle IFRS za rok 2017.

Úřad ESMA do tohoto souboru zahrnul: 

  • zveřejnění očekávaného dopadu implementace hlavních nových standardů v období jejich prvotní aplikace (IFRS 9, IFRS 15 and IFRS 16),
  • konkrétní otázky týkající se vykázání, ocenění a zveřejnění podle IFRS 3,
  • konkrétní otázky související s IAS 7, jako například sesouhlasení závazků vyplývajících z finančních činností.

Úřad ESMA a evropské dohledové orgány dále uvádějí, že rovněž budou posuzovat další otázky, jako je vykazování finanční výkonnosti, zveřejnění týkající se dopadu brexitu a zveřejnění nefinančních informací. Úřad ESMA dále zveřejnil výsledky zjišťování, jak společnosti zveřejňovaly informace o předpokládaném dopadu nových účetních standardů (IFRS 9 a IFRS 15) v ročních účetních závěrkách za rok 2016, jakož i v mezitímních účetních závěrkách pro rok 2017 sestavených podle IFRS s cílem posoudit úroveň transparentnosti a účinnosti zveřejnění dopadů implementace těchto nových standardů.

Zpráva úřadu ESMA o prosazování účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů v oblasti účetnictví za rok 2017 (Report on Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2017) je dispozici na webových stránkách úřadu ESMA.

Zdroj: www.esma.europa.eu

 

 

ESMA IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right