Účetnictví 

FASB vydala novelu týkající se aplikace Aktualizace účetních standardů č. 2016-13

V květnu 2019 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) aktualizaci účetního standardu (ASU) č. 2019-05, která poskytuje účetním jednotkám úlevu při přechodu na ASU 2016-13 Finanční nástroje ‒ Úvěrové ztráty (Téma 326): Oceňování úvěrových ztrát u finančních nástrojů.

Aktualizace účetního standardu (ASU) č. 2016-13 Finanční nástroje — Úvěrové ztráty

Aktualizace účetního standardu č. 2016-13 Finanční nástroje — Úvěrové ztráty (Téma 326): Oceňování úvěrových ztrát u finančních nástrojů byla uveřejněna v červnu 2016. Zavedla metodiku očekávaných úvěrových ztrát pro vyčíslování úvěrových ztrát z finančních nástrojů oceněných zůstatkovou (naběhlou) hodnotou. Cílem bylo nahradit předchozí metodiku, která vycházela z již vzniklých ztrát. Aktualizace č. 2016-13 také upravila účtování realizovatelných cenných papírů, u kterých je třeba jednotlivě posoudit úvěrové ztráty, pokud je reálná hodnota nižší nežli zůstatková hodnota.

Výše uvedené úpravy mají vliv na účetní jednotky, které drží finanční aktiva a čisté investice do leasingů nevykazované v reálné hodnotě do čistých příjmů. Aktualizace se dotkne zejména úvěrů, dluhových cenných papírů, pohledávek z obchodních vztahů, čistých investic do leasingů, podrozvahových úvěrových expozic a pohledávek ze zajištění.

Datum účinnosti

Pro veřejně obchodované společnosti, které jsou registrovány Americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), jsou úpravy v rámci této Aktualizace platné pro účetní období počínající 15. prosincem 2019 včetně přechodných období v rámci těchto finančních let. Pro ostatní veřejně obchodované společnosti tato Aktualizace platí pro účetní období počínající 15. prosincem 2020 včetně přechodných období v rámci těchto finančních roků. Všechny účetní jednotky mohou úpravy stanovené touto Aktualizací zavést dříve, a to pro účetní období počínající 15. prosincem 2018, včetně mezitímních období v rámci těchto účetních období.

Aktualizace účetního standardu č. 2019-05 Finanční nástroje — Úvěrové ztráty — Cílená úleva při přechodu

Právě vydané úpravy v Aktualizaci č. 2019-05 Finanční nástroje — Úvěrové ztráty — Cílená úleva při přechodu umožňují cílenou úlevu při přechodu, která je dobrovolná a bude k dispozici všem účetním jednotkám, na které se vztahuje Téma 326. Záměrem těchto úprav je zvýšení srovnatelnosti informací vykazovaných v účetních závěrkách některých účetních jednotek, které by za jiných okolností oceňovaly podobné finanční nástroje pomocí různých oceňovacích metod.

Aktualizace účetních standardů č. 2019-05 upravuje Aktualizaci účetních standardů č. 2016-13 tak, aby společnostem po zavedení Aktualizace č. 2016-13 bylo umožněno provést neodvolatelnou volbu ocenit reálnou hodnotou ty finanční nástroje, které byly dříve vykazovány v zůstatkové hodnotě a na které se vztahuje Aktualizace č. 326-20 Finanční nástroje ‒ Úvěrové ztráty — Ocenění zůstatkovou hodnotou, pokud dané nástroje splňují podmínku pro ocenění reálnou hodnotou dle Kodifikace účetních standardů č. 825-10 Ocenění reálnou hodnotou – obecně. Možnost volby ocenění reálnou hodnotou se nevztahuje na dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účetní jednotky jsou povinny zvolit způsob ocenění jednotlivých nástrojů zvlášť.

Datum účinnosti a podmínky přechodu

a) Platné pro účetní jednotky, které již zavedly úpravy vyplývající z Aktualizace č. 2016-13

Úpravy obsažené v Aktualizaci č. 2019-05 platí pro účetní období začínající po 15. prosinci 2019 včetně mezitímních období. Účetní jednotky mohou Aktualizaci zavést dříve v jakémkoli mezitímním období následujícím po uveřejnění Aktualizace za předpokladu, že daná účetní jednotka již zavedla Aktualizaci č. 2016-13. Úpravy obsažené v Aktualizaci č. 2019-05 je nutno zavádět za použití metody modifikovaného retrospektivního přechodu, kdy se kumulativní dopad úprav zaúčtuje do počátečního zůstatku nerozděleného zisku v rozvaze k datu, kdy účetní jednotka zavede úpravy plynoucí z Aktualizace č. 2016-13. Je při tom vyžadováno zveřejnění určitých informací.

b) Platné pro účetní jednotky, které ještě nezavedly úpravy vyplývající z Aktualizace č. 2016-13

Datum účinnosti je stejné jako v případě Aktualizace č. 2016-13, viz výše.

Zdroj: www.iasplus.com,  ASU 2016-13, ASU 2019-05

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2019, Účetní novinky.

FASB dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right