Právo 

Grant na ochranu duševního vlastnictví pro malé a střední podniky z fondů EU

Startupy s nápady „teprve na papíře“, ale i zaběhnuté společnosti mohou čerpat finance z grantu Evropské unie na ochranu svého duševního vlastnictví. Nezáleží na tom, zda mají strategii duševního vlastnictví již zcela podchycenou a chtějí ji pouze nezávisle zkontrolovat, či zda se ochraně svého duševního vlastnictví doposud vůbec nevěnovaly. Jak o grant požádat a na jaké aktivity lze z grantu čerpat?

O zmíněný grant z fondů Evropské unie mohou zažádat malé a střední podniky usazené v Evropské unii, tj. podniky s méně než 250 zaměstnanci, ročním obratem do 50 mil. eur a bilanční sumou do 43 mil. eur. O službu mohou žádat i podniky, které využily finance z tohoto grantu (nebo o ně žádaly) v minulých letech.

Na co mohou zájemci z grantu čerpat?

První službou, na kterou může být čerpán grant, je tzv. IP scan. IP scan slouží ke komplexnímu prověření strategie v oblasti duševního vlastnictví. Žadatel o tuto službu vyplní dotazník o své strategii v této oblasti a následně je spojen s odborníkem pověřeným Úřadem průmyslového vlastnictví (nejčastěji se jedná o advokáty). Tento odborník společně se žadatelem projde dosavadní strategii podniku v oblasti duševního vlastnictví a následně vydá zprávu, kde budou shrnuta rizika plynoucí ze současného nastavení práv duševního vlastnictví v podniku a doporučení, jakou strategii v této oblasti zavést či jak vylepšit tu stávající, a to jak v oblasti registrovaného duševního vlastnictví (ochranné známky, doménová jména, patenty apod.), tak v oblasti neregistrovaného duševního vlastnictví (know-how, autorská práva apod.). Závěrečná zpráva je zároveň schvalována ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví, a je tedy zajištěna její vysoká kvalita. Cena služby v České republice je jednotně stanovena na 900 eur, grant z Evropské unie zpětně pokryje 810 eur. Za tuto komplexní službu tedy ve výsledku zaplatíte pouze 90 eur, tj. cca 2 100 Kč.

Grant může být čerpán také na poplatky (nikoliv případné právní služby) spojené s registrací ochranné známky či průmyslového vzoru. Grant je možné čerpat ve výši 75 % nákladů na poplatky za registrace unijní a národní ochranné známky či průmyslového vzoru a ve výši 50 % u poplatků za registraci mezinárodní ochranné známky. V tomto případě se výše úspory liší dle dané situace. Poplatek za registraci unijní ochranné známky pro tři třídy výrobků a služeb je ve výši 1 050 eur, úspora díky grantu by v takovém případě činila 788 eur a za registraci by podnik ve výsledku zaplatil pouze 262 eur. Poplatek za registraci národní ochranné známky pro tři třídy výrobků a služeb je ve výši 5 000 Kč, úspora díky grantu by v takovém případě činila 3 750 Kč a za registraci by podnik ve výsledku zaplatil pouze 1 250 Kč.

Jak o grant požádat?

Sběr žádostí probíhá každý pátek. Do 10 pracovních dní od sběru pak podnik obdrží oznámení, zda grant získává, a jsou mu odeslány poukázky k jeho uplatnění. Tyto poukázky je nutné využít (tj. objednat IP scan, uhradit poplatky a podat žádost o proplacení nákladů) do dvou měsíců, které mohou být o další dva měsíce prodlouženy, jinak poukázky pozbudou platnosti. Veškeré služby, na které se poukázka vztahuje (objednání IP scanu, registrace ochranné známky), ale musí proběhnout až po schválení grantu a obdržení poukázek, neboť poukázky nelze používat na zpětné proplácení služeb.

Sběr žádostí probíhá do 8. 12. 2023. Celý grant je ale rozpočtově omezen a žádosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém jsou podány. Je tedy možné, že bude grant vyčerpán už dříve, proto je vhodné o něj požádat co nejdříve.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, doporučujeme využít služeb odborníků, kteří se této oblasti dlouhodobě věnují a kteří vám pomůžou s kompletním servisem spojeným s popsaným grantem. Společnosti, jako je třeba naše advokátní kancelář Deloitte Legal, za vás pak mohou například podat žádost o grant, zpracovat přihlášku ochranné známky, zajistit veškeré související služby nebo vám pomohou implementovat doporučené kroky ze závěrečné zprávy IP scanu. V ideálním případě vám budou schopny poradit s veškerými službami v oblasti práva duševního vlastnictví.

Článek vyšel dne 22. března 2023 na webu Info.cz. (redakčně upraveno)
Duševní vlastnictví dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right