Účetnictví 

Interpretace IFRIC 22 schválena pro použití v EU

Dne 28. března 2018 byla přijata Evropskou komisí k použití v Evropské unii interpretace IFRIC 22 Cizoměnové transakce a zálohová plnění. Datum účinnosti interpretace v EU je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později).

Interpretace IFRIC 22 byla vydána v prosinci 2016 s cílem objasnit účtování o transakcích, které zahrnují přijetí nebo platbu zálohy v cizí měně.

Rozsah působnosti interpretace
Interpretace se použije na transakci v cizí měně (nebo její část), kdy účetní jednotka vykazuje nepeněžní aktivum nebo nepeněžní závazek vyplývající z platby nebo inkasa zálohového plnění dříve, než vykáže související položku aktiv, nákladů nebo výnosů (nebo její část).

Hlavní závěry interpretace

  • Datum transakce pro účely stanovení směnného kurzu, který se má použít při prvotním vykázání související položky aktiv, nákladů nebo výnosů (nebo její části), je datum prvotního vykázání nepeněžního aktiva nebo nepeněžního závazku vyplývající ze zaplacení nebo inkasa zálohového plnění.
  • Pokud existuje více zálohových plateb nebo inkas, musí účetní jednotka určit datum transakce pro každou platbu nebo pro každé inkaso zálohového plnění.

Přechodná ustanovení
Při prvotní aplikaci si účetní jednotky mohou zvolit, zda interpretaci použijí retrospektivně či prospektivně. Bližší informace naleznete v našich Účetních novinkách z ledna 2017. Plné znění IFRIC 22 v češtině je k dispozici zde.

IFRIC IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right