Daně 

Je bitva o profesní mlčenlivost dobojována?

Návrh novely daňového řádu, o němž jsme vás již informovali, byl po bouřlivých diskusích konečně 21. března 2018 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Původní návrh, který podstatně překračoval požadavky směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, z níž měla novela vycházet, byl nakonec přijat v relativně kompromisní podobě.

Poskytování nových informací správci daně
Osoby, které jsou povinny provádět identifikaci a kontrolu klientů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), budou nově povinny správci daně na vyžádání poskytnout údaje získané při provádění identifikace a kontroly klienta a také dokumenty získané při této proceduře, v nichž jsou tyto informace obsaženy, a dále údaje o způsobu jejich získávání.

Ochrana profesní mlčenlivosti
Od advokáta, notáře, daňového poradce, soudního exekutora nebo auditora však bude moci vyžadovat výše zmíněné údaje a dokumenty pouze Generální finanční ředitelství (tzn. ústřední kontaktní orgán pro mezinárodní spolupráci při správě daní), a to pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Příslušníci uvedených profesí budou povinni informace poskytnout za stejných podmínek a omezení, za jakých by tyto údaje museli podle AML zákona poskytnout Finančnímu analytickému úřadu. Advokáti a notáři budou přitom zásadně komunikovat prostřednictvím příslušných profesních komor.

Podle přechodného ustanovení se nová povinnost navíc bude vztahovat pouze na ty informace, které příslušníci výše uvedených profesí získali až po její účinnosti. Účinnost novely je navrhována na den zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů. Na povinné osoby dle AML zákona, které nejsou příslušníky výše uvedených profesí, se přechodné ustanovení nevztahuje a kterýkoliv správce daně se na ně bude moci obracet se žádostí o poskytnutí informací vždy, pokud bude splněna podmínka, že jsou tyto informace nezbytné pro správu daní a nelze je získat z evidence, kterou vede správce daně, ani od jiného orgánu veřejné moci.

Prolomení bankovního tajemství
Rozšiřuje se také okruh informací, které si mohou správci daně vyžádat o klientech finančních institucí, resp. poskytovatelů platebních služeb.
Je doplněna pravomoc správce daně požadovat údaje o jedinečných identifikátorech spojených s účtem, o osobách s dispozičním oprávněním k účtu, osobách, které peněžní prostředky na účet vložily, o příjemcích plateb, o úschovách a o pronájmech bezpečnostních schránek.

Z okruhu údajů, které bude moci správce daně požadovat po bankách a dalších poskytovatelích platebních služeb, byly vypuštěny údaje o elektronickém bankovnictví (např. IP adresa nebo telefonní číslo použitého přístroje). Informace budou moci v odůvodněných případech a při splnění zákonných podmínek vyžadovat nejen orgány finanční správy, ale i ostatní orgány veřejné moci, které zákon označuje za správce daně.

 

dReport zpravodaj Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right