Právo 

Ministerstvo zdravotnictví umožňuje výjimku z protipadělkové regulace

Za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty v České republice vydalo Ministerstvo zdravotnictví na konci letošního února informaci pro držitele rozhodnutí o registraci. V ní shrnuje možnosti výjimky z režimu protipadělkové regulace, a to na základě dočasného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od 2. března 2019 v souladu s § 11 písm. r) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů („zákon o léčivech“), má Ministerstvo zdravotnictví v situaci, kdy léčivý přípravek po dokončení výroby nesplňuje požadavky protipadělkové regulace, pravomoc stanovit dočasným opatřením výjimku z povinností stanovených protipadělkovou regulací a dočasně povolit distribuci a výdej takového léčivého přípravku.

Kdo může podat žádost o výjimku?

Žádost o výjimku je Ministerstvu zdravotnictví oprávněn podat držitel rozhodnutí o registraci, a to elektronicky (prostřednictvím elektronické podatelny anebo datové schránky). Žádost může podat např. v případě léčivých přípravků, které:

  • nejsou opatřeny 2D kódem, nosičem jedinečného identifikátoru (UI) a mají jím být opatřeny, protože se na ně vztahují požadavky protipadělkové regulace;
  • jsou opatřeny 2D kódem, nosičem UI, který obsahuje nesprávné, neúplné údaje znemožňující jeho správné nahrání do systému úložišť a úspěšné ověření;
  • jsou opatřeny 2D kódem, nosičem UI, který obsahuje správné a úplné údaje, avšak v systému úložišť nejsou dostupné údaje umožňující úspěšné ověření UI;
  • jsou opatřeny 2D kódem, nosičem UI, aniž se na ně tato povinnost vztahuje;
  • jsou opatřeny 2D kódem podle právních předpisů třetí země a dosud pro ně držitel rozhodnutí o registraci nezískal výjimku z této povinnosti.

V čem výjimka spočívá?

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví žádosti držitele rozhodnutí o registraci vyhoví a dočasným opatřením povolí distribuci a výdej léčivého přípravku, který by jinak nevyhovoval protipadělkové regulaci, držitelé rozhodnutí o registraci, výrobci léčivých přípravků, distributoři a osoby oprávněné k výdeji musí plnit povinnosti vyplývající z protipadělkové regulace pouze přiměřeně.

Chcete se dozvědět o protipadělkové regulaci více? Potřebujete s touto problematikou poradit? Neváhejte kontaktovat naše právníky z Deloitte Legal.

Ministerstvo zdravotnictví Léčiva Protipadělková směrnice
Technologie  Právo 

Etické aspekty využití umělé inteligence v soudních systémech

Využití umělé inteligence (AI) v soudních systémech má zlepšit efektivitu a kvalitu soudnictví. Aby však mohla sloužit občanům i soudům, je třeba ji využívat zodpovědně, respektovat základní práva jedinců a přitom mít na paměti některé základní zásady jako transparentnost, nediskriminace, kvalita a bezpečnost. Jak velká je pravděpodobnost, že naše práva budou v soudních síních svěřena algoritmům? 

18. 3. 2019
Právo 

Proč je dobré mít silný a nezávislý soutěžní úřad?

Interakce firem na trhu je silně regulovaná a soutěžní úřady mají dbát na to, aby se firmy mohly potkat v rovném boji. V konkurenčním prostředí roste tlak na efektivitu. Aby firmy obstály, musí neustále přicházet s kvalitním a inovativním zbožím za lepší ceny. Prospěch z toho nemají pouze spotřebitelé. Vyšší koupěschopnost spotřebitelů a růst produkce firem v konečném důsledku přispívají k růstu celé ekonomiky. Pokud se bude hrát podle stanovených pravidel, firmy budou i nadále nuceny nabízet široký výběr kvalitních a inovativních výrobků za nízké ceny. 

15. 3. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [březen 2019]

V únoru došlo v Itálii ke schválení průlomového zákona, podle nějž budou smart contracts oficiálně postaveny na roveň smlouvám. V Evropském parlamentu se budou v prvním čtení projednávat návrhy dvou nových směrnic, a to směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. 

12. 3. 2019