Daně  Právo 

Novela zákona o pobytu cizinců

Již od června 2018 je v projednávání novela zákona o pobytu cizinců. V minulosti jsme vás informovali o vládou podaném návrhu na novelizaci zákona o pobytu cizinců a zásadních změnách, které byly v rámci novely předloženy.

Návrh obsahuje transpozici směrnice Evropské unie zvýhodňující pobyt zahraničních studentů a vědeckých pracovníků na území jednotlivých členských států a dále upravuje – kromě jiného – nastavení kvót pro ekonomické migranty a povinné adaptačně-integrační kurzy pro některé cizince na území České republiky. Nyní vám přinášíme poslední novinky týkající se vývoje legislativního procesu a shrnujeme další změny navržené v Poslanecké sněmovně.

Na začátku prosince 2018 proběhlo poslední projednání návrhu zákona v dolní komoře, současně se čeká na vyjádření příslušných odborů, které se problematikou pobytu cizinců zabývají, což souvisí i se zpožděním platnosti. V rámci legislativního procesu byly dále navrženy následující změny v zákoně: 

  • Bylo navrženo vyškrtnutí institutu tzv. mimořádného pracovního víza z důvodu nemožnosti cizince v ČR zakotvit a získat zde určitá práva, přivést si do ČR (byť dočasně) svou rodinu, z důvodu pracovní nejistoty a chybějící záruky zaměstnavatelů, že zaučeného a prověřeného cizince-pracovníka budou moci zaměstnávat i po uplynutí jednoho roku.
  • Dále byl navržen poplatek za povinnou účast na adaptačně-integračním kurzu. Kurzy by měly začít být povinné od roku 2021; Ministerstvo vnitra bude mít možnost povinnou účast na kurzu odpustit z důvodů hodných zvláštního zřetele.
  • Počet podaných žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o zaměstnaneckou kartu by měl být vládním nařízením v rámci jednoho roku rozvržen rovnoměrně na jednotlivé kalendářní měsíce v kategorii vládou schválených programů a v kategorii ostatní žádosti. Dojde-li na příslušném zastupitelském úřadě k dosažení maximálního počtu žádostí, budou žádosti podané nad stanovený limit pro příslušnou kategorii nepřijatelné, a to i pokud by v jiné kategorii ještě nedošlo k naplnění stanoveného maximálního počtu žádostí. Žadatel bude mít tehdy možnost podat žádost o jiný druh pobytového oprávnění. Kvóty se nebudou týkat institutu karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a modré karty, naopak budou do nich začleněny současné funkční projekty ekonomické migrace v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • Také bylo navrženo zrušení poplatku za zpracování objednávky ke sjednání termínu osobního podání žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt na zastupitelských úřadech a další nezvyšování poplatků za podání žádostí jak na zastupitelských úřadech, tak na území ČR.
  • Dále je kritizován návrh, který stanovuje předkládání náležitostí žádostí pouze v listinné podobě, vzhledem k tomu, že tímto obchází judikaturu Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek č.j.: 1 Azs 339/2017–52) a zatěžuje řízení před zastupitelskými úřady požadavky, které jdou zcela proti rozvoji moderních technologií a strategii e-govermentu.
  • Další návrh ukládá žadateli o zaměstnaneckou kartu při vyzvednutí a přebírání průkazu o povolení k pobytu doložit, že je již zaměstnán u konkrétního zaměstnavatele. Cílem tohoto návrhu je zabránit situacím, kdy cizinec po příjezdu do ČR nenastoupí k zaměstnavateli na pracovní místo, na které mu má být vydána zaměstnanecká karta. V praxi se často stává, že zaměstnavatel ani neví, že cizinec na území ČR přicestoval, a proto zaměstnavatel nemůže splnit zákonnou povinnost nahlásit cizince Úřadu práce. Cizinec následně získanou zaměstnaneckou kartu využije k přechodu k jinému zaměstnavateli, eventuálně ji zneužije k jiným účelům (např. nelegální práci).
  • Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele by měl být nově držitel zaměstnanecké karty povinen pouze oznámit ministerstvu nejméně 30 dnů před takovou změnou, a to nejdříve 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty. Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení sdělí cizinci a budoucímu zaměstnavateli, zda byly splněny podmínky požadované pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele a zda může být na tomto místě zaměstnáván.
  • V návrhu je dále vyškrtnuta položka o místě hlášené adresy na průkazu povolení k pobytu. Cizinec by měl dál povinnost hlásit změnu adresy, aktuální adresa by ale byla uvedena v informačních systémech a v cestovním dokladu. Takto by byla ušetřena administrativa spojená se změnou biometrického průkazu (včetně poplatku).
  • Povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu by měl na území České republiky i zahraniční zaměstnavatel, který vyslal svého zaměstnance k výkonu práce na území České republiky, přičemž doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být přeloženy do českého jazyka. Tímto by došlo k přenesení informační a evidenční povinnosti a povinnosti uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu na zahraničního zaměstnavatele.
  • Test trhu práce před podáním žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu by měl být zkrácen na 10 dnů.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Pracovní vízum Pracovněprávní vztah Novela zákona o pobytu cizinců Zaměstnanecká karta Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu. 

14. 6. 2019
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Právo 

Zásadní novinky v cenové regulaci zdravotnických prostředků: nový cenový předpis účinný již od 1. června 2019

Ve středu 29. května 2019 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách nový cenový předpis 1/2019/CAU ze dne 22. května 2019, o regulaci cen zdravotnických prostředků („cenový předpis“). Nový cenový předpis nahradí doposud platnou právní úpravu z roku 2012, a to s účinností již od 1. června 2019. Co nový cenový předpis přináší? Vybrané aspekty shrnujeme níže. 

4. 6. 2019