Účetnictví 

Otázky účetního výkaznictví v souvislosti s válečným konfliktem z pohledu US GAAP

Dne 14. března 2022 vydal Deloitte upozornění s názvem Financial Reporting Alert 22-1 v souvislosti s dopady současného válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem na účetní výkaznictví. Upozornění se blíže zabývá relevantními dopady na účetnictví a výkaznictví, jež je třeba v souvislosti s tímto konfliktem reflektovat, a to včetně informací předkládaných Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC).

Účetní jednotky budou muset v důsledku konfliktu řešit dopady na obdobné oblasti, ať již účtují podle US GAAP, nebo IFRS. Pohled IFRS jsme blíže popsali v článku Problematika účetního výkaznictví dle IFRS v souvislosti s válečným konfliktem, v němž jsme představili novou publikaci Deloitte o důsledcích válečného konfliktu ve vztahu k IFRS.

Upozornění 22-1 se však konkrétně týká osob předkládajících informace SEC a zabývá se specifickými otázkami účetních pravidel US GAAP, výkaznictvím a zveřejňovanými informacemi s odkazem na kodifikaci FASB a další relevantní zdroje výkazního rámce US GAAP i relevantními faktory, které mají dopad na rámec interních kontrol.

Publikace na 51 stranách rozpracovává řadu oblastí, které aktuální konflikt s největší pravděpodobností ovlivní. Autoři předpokládají, že společnosti budou mimo jiné řešit následující všudypřítomná a náročná témata:

  • Narušení dodavatelského řetězce
  • Příprava odhadů budoucích peněžních toků
  • Zpětná získatelnost a snížení hodnoty aktiv
  • Ztráta kontroly, schopnost uplatňovat významný vliv nebo zastavení provozu
  • Zahraniční měna
  • Následné události
  • Schopnost účetní jednotky pokračovat v činnosti

Publikace společnostem pomáhá posoudit dopad na jednotlivé případy a čtenářům je k dispozici na webových stránkách IASplus.

Tato záležitost vyžaduje pozornost a zároveň je jako následná událost relevantní pro všechny dosud nezveřejněné účetní závěrky za účetní období končící v roce 2021. Zohlednění dopadů bude pravděpodobně ještě náročnější pro účetní závěrky s rozvahovým dnem po 24. únoru 2022.

Zdroj: Financial Reporting Alert 22-1 — Financial Reporting Considerations Arising From the Russia-Ukraine War (iasplus.com)
US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right