Účetnictví 

Porovnání IFRS a US GAAP: nová publikace

V říjnu 2021 vydala společnost Deloitte další ze série účetních rozcestníků (Deloitte Roadmaps) k tématům souvisejícím s americkými účetními principy.

V tomto Rozcestníku nabízíme přehled nejvýznamnějších rozdílů mezi americkými účetními standardy (US GAAP) a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) — dvojicí nejrozšířenějších účetních standardů na světě.

Přestože jsou standardy US GAAP a IFRS založeny na velmi podobných konceptech a často vedou k obdobným výsledkům, existuje mezi nimi mnoho rozdílů v oblasti specifických účetních požadavků. Může být proto obtížné přímo porovnávat účetní závěrky, které byly sestaveny podle těchto dvou odlišných standardů. Ačkoliv z diskuzí a iniciativ Rady pro účetní standardy (FASB) a Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) v uplynulých letech vyplynula snaha o pokračování v konverzi účetních závěrek, stále nedošlo k odstranění všech rozdílů a také přibyly rozdíly nové v aktuálně se objevujících tématech, např. v oblasti reformy referenčních úrokových sazeb.

Vydání této publikace z roku 2021 zahrnuje a srovnává aktualizované a rozšířené pokyny pro veřejně obchodované společnosti s účetním rokem končícím k 31. prosinci, které zohledňují standardy účinné od 1. ledna 2022, a dále novou sekci „On the Radar“ („V hledáčku“) stručně shrnující nová témata a trendy v oblasti účetního a finančního výkaznictví, kterému je věnován tento Rozcestník.

Dokument shrnuje klíčová témata a zahrnuje tabulkový výčet oblastí, kde se běžně vyskytují rozdíly, spolu s informacemi o úpravě dle IFRS  a US GAAP. Zahrnuje též užitečné shrnutí významných termínů přijetí nových standardů a přehled novelizací současných standardů.

Nové vydání Rozcestníku a mnoho dalších praktických zdrojů k tématům souvisejícím se standardy US GAAP naleznete ve webové knihovně Deloitte na tomto odkazu: DART.

US GAAP IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich prekluzivní lhůty

V případě, že účetní jednotka neplní své povinnosti podle zákona o účetnictví, hrozí jí za takový přestupek pokuta. Sankce se nejčastěji odvíjí od hodnoty aktiv s tím, že mohou dosahovat až výše 3 % nebo 6 % aktiv, a to dle typu přestupku. Z naší praxe bývá nejčastějším typem přestupku například to, že účetní jednotka nezveřejní svou účetní závěrku ve sbírce listin u rejstříkového soudu. Každopádně, pokud finanční úřad takové pochybení objeví, potom je zmíněná částka pokuty vypočtená z hodnoty aktiv maximální možnou hranicí a správce daně tak může uložit a často i ukládá částku nižší. 

23. 11. 2021