Právo 

Pravidla pro veřejné zakázky je dle NSS nutné aplikovat i na pořízení akcií, obchodních podílů ve společnostech i obchodních závodů

Dne 29. října 2020 vydal Nejvyšší správní soud konečné rozhodnutí (sp. zn. 9 As 139/2020), ve kterém řešil případ pořízení akcií a obchodního závodu ze strany veřejného zadavatele. Podstatou sporu je otázka, zda pojem „věc“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) odpovídá definici ve smyslu zakázkových směrnic Evropské unie, anebo českému občanskému zákoníku.

Dle zakázkových směrnic může být předmětem veřejné zakázky na dodávky pouze výrobek ve smyslu čl. 2 odst. 1 pododst. 8 věty první směrnice Evropského parlamentu a Rady 201/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Naopak, v případě, že pojem „věc“ dle ZZVZ odpovídá definici věci dle § 489 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku („OZ“), pak se pravidla zadávání veřejných zakázek vztahují na „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“.

Celé znění konečného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu si můžete přečíst na webových stránkách NSS.

Krajský soud v Brně v předchozím rozhodnutí aplikoval eurokonformní výklad s tím, že nebylo úmyslem zákonodárce rozšířit rozsah zadávacích směrnic. Nejvyšší správní soud však odmítl argumentaci předestřenou Krajským soudem v Brně a ve shodě s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže přináší opačný pohled na věc. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že pojem „věc“ dle ZZVZ má být vykládán v souladu s § 489 OZ, přičemž jak závod, tak akcie jsou věcmi ve smyslu občanského zákoníku a zadavatel tedy byl povinen zadat pořízení akcií a obchodního závodu v zadávacím řízení.

Nyní je proto nutné vycházet z toho, že pořízení akcie, obchodního podílu ve společnosti či obchodního závodu spadá do právní regulace ZZVZ, a proto je nezbytné takové akvizice v tomto režimu také realizovat. Přestože sám Nejvyšší správní soud vznesl určité pochybnosti o vhodnosti této zákonné úpravy, nezbývá než doufat, že bude tato věc definitivně vyřešena plánovanou novelou ZZVZ, jejímž cílem je do tohoto zákona zavést výjimku pro akcie, závod a obchodní podíly ve společnostech.

Veřejné zakázky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right