COVID-19  Účetnictví 

Program Antivirus

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Vláda rozhodla o poskytování příspěvků k superhrubé mzdě nařízením č. 353/2020 z 31. 3. 2020 podle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo příspěvek vyplácí a jak dlouho?

Příspěvek vyplácí Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření jsou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé mohou požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B – druh překážky:

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Výše uvedené podmínky se mohou v důsledku dalšího vývoje, který nyní nelze předvídat, dále změnit.

Jak účtovat o příspěvcích z programu Antivirus?

Vláda uvolnila svým nařízením prostředky ze státní rozpočtové rezervy na financování cílového programu podpory zaměstnanosti.

Prostředky čerpané ze státního rozpočtu upravuje zákon č. 218/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o RP“). Zákon o RP stanoví v §3 písm a) že peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, jsou dotacemi.

Příspěvky z programu Antivirus jsou čerpané na základě uzavřené písemné dohodou mezi Českou republikou prostřednictvím Úřadu práce a zaměstnavatelem, která se odkazuje na cílený program Antivirus a kromě jiného stanoví, že porušení podmínek se považuje za porušení rozpočtové kázně.

Z výše uvedeného dovozujeme, že příspěvky z programu Antivirus mají charakter dotace, a proto se přijaté finanční prostředky budou účtovat v souladu s ustanovením Českého účetního standardu č. 017 Zúčtovací vztahy, bod 3.7.:

O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.

V případě dotazů nebo v případě, kdy potřebujete posoudit konkrétní podmínky a jejich účtování v souvislosti s vládní podporou, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím mailové adresy CE_Technicaldesk@deloittece.com.

COVID-19 Koronavirus dReport zpravodaj
COVID-19  Deloitte živě 

Známé osobnosti o vzdělávání v karanténě: Online výuka ukázala své limity, ale i příležitosti pro příště

Být rodičem v době koronaviru rozhodně nebylo snadné. Opatření, v rámci kterých byly ze dne na den uzavřeny všechny školy, zásadním způsobem narušila každodenní program nejen dětí školou povinných, ale také jejich rodičů. Na našem posledním webcastu „Deloitte for Schools“ jsme se zeptali členky představenstva České spořitelny Daniely Peškové, kardiologa Josefa Veselky, novináře Jindřicha Šídla či bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera na to, jak uplynulé měsíce hodnotí, a jestli by v online školním režimu dokázali pokračovat i nadále. 

29. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020