COVID-19  Účetnictví 

Program Antivirus

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Vláda rozhodla o poskytování příspěvků k superhrubé mzdě nařízením č. 353/2020 z 31. 3. 2020 podle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo příspěvek vyplácí a jak dlouho?

Příspěvek vyplácí Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření jsou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé mohou požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B – druh překážky:

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Výše uvedené podmínky se mohou v důsledku dalšího vývoje, který nyní nelze předvídat, dále změnit.

Jak účtovat o příspěvcích z programu Antivirus?

Vláda uvolnila svým nařízením prostředky ze státní rozpočtové rezervy na financování cílového programu podpory zaměstnanosti.

Prostředky čerpané ze státního rozpočtu upravuje zákon č. 218/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o RP“). Zákon o RP stanoví v §3 písm a) že peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, jsou dotacemi.

Příspěvky z programu Antivirus jsou čerpané na základě uzavřené písemné dohodou mezi Českou republikou prostřednictvím Úřadu práce a zaměstnavatelem, která se odkazuje na cílený program Antivirus a kromě jiného stanoví, že porušení podmínek se považuje za porušení rozpočtové kázně.

Z výše uvedeného dovozujeme, že příspěvky z programu Antivirus mají charakter dotace, a proto se přijaté finanční prostředky budou účtovat v souladu s ustanovením Českého účetního standardu č. 017 Zúčtovací vztahy, bod 3.7.:

O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.

V případě dotazů nebo v případě, kdy potřebujete posoudit konkrétní podmínky a jejich účtování v souvislosti s vládní podporou, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím mailové adresy CE_Technicaldesk@deloittece.com.

COVID-19 Koronavirus dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right