Účetnictví 

Rada FASB vyjasnila pokyny k implementaci a požadavky na zveřejnění uvedené ve standardu o leasingu

Dne 5. března 2019 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (US FASB) aktualizaci ASU č. 2019-01, která se zabývá třemi oblastmi spojenými s přijetím nového standardu o leasingu.

ASU 2019-01, Leasing (Téma 842): Zdokonalení kodifikace, upravuje určité aspekty nového standardu o leasingu (ASU 2016-02, Leasing (Téma 842)), který byl vydán v únoru 2016.

Aktualizace ASU 2019-01 se zabývá následujícími třemi oblastmi:

  1. stanovení reálné hodnoty podkladového aktiva pronajímatelem, který není výrobce ani obchodník;
  2. vykazování leasingů prodejního typu a přímého financování na straně pronajímatelů ve výkazu o peněžních tocích v rámci standardu ASC 942 a
  3. vyjasnění požadavků na zveřejnění v mezitímní účetní závěrce v období přechodu.

1. Stanovení reálné hodnoty podkladového aktiva pronajímatelem, který není výrobce ani obchodník

Tyto úpravy se dotknou všech pronajímatelů, kteří nejsou výrobci ani obchodníci (obecně finančních institucí a závislých /kaptivních/ finančních společností – oprávněných pronajímatelů). Aktualizace obsahuje pokyny pro určení reálné hodnoty a její použití při klasifikaci a oceňování leasingu.

Konkrétně by pro oprávněné pronajímatele byla reálnou hodnotou podkladového aktiva při zahájení leasingu pořizovací hodnota tohoto aktiva, včetně všech nákladů spojených s pořízením, jako jsou daně z prodeje a poplatky za doručení. Pokud ovšem mezi akvizicí podkladového aktiva a zahájením leasingu uplyne významná doba, budou muset pronajímatelé stanovit reálnou hodnotu v souladu se standardem ASC 820.

2. Vykazování leasingů prodejního typu a přímého financování na straně pronajímatelů ve výkazu o peněžních tocích v rámci standardu ASC 942

Tato úprava se dotkne všech pronajímatelů, kteří jsou uschovateli a úvěrujícími subjekty v rámci Tématu 942. Aktualizace vyžaduje, aby tyto účetní jednotky klasifikovaly splátky jistiny přijaté na základě leasingů prodejního typu a přímého financování v rámci „investiční činnosti“. To znamená, že tyto jednotky se nebudou řídit pokyny ve standardu ASC 842-30-45-5, který vyžaduje, aby pronajímatelé klasifikovali prostředky přijaté z leasingu v rámci „provozní činnosti“.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Pro tyto dvě výše uvedené oblasti je aktualizace účinná následovně:

  • Pro veřejné obchodní jednotky, určité neziskové subjekty a určité plány zaměstnaneckých požitků pro finanční roky začínající po prosinci 2019 a mezitímní období v rámci těchto finančních roků.
  • Pro všechny ostatní účetní jednotky pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci finančních roků začínajících po prosinci 2020.

Dřívější přijetí je možné pro všechny účetní jednotky. Pokud účetní jednotka přijme aktualizaci dříve, použije ji k datu prvotní aplikace ASU 2016-02,tj. jakmile přijme nový standard o leasingu v souladu s ASC 842-10-65-1(c).

3. Vyjasnění požadavků na zveřejnění v mezitímní účetní závěrce v období přechodu

Aktualizace obsahuje rovněž zdokonalení kodifikace pokynů pro přechodné období ve standardu ASC 842-10-65-1(i) a vyjasňuje, že účetní jednotky, které přijmou ASC 842, nemusejí zveřejňovat informace vyžadované pro mezitímní období standardem ASC 250-10-50-3, kde se uvádí:

Ve finančním roce, kdy je přijata nová účetní zásada, bude ve finančních informacích vykazovaných za mezitímní období po datu přijetí zveřejněn dopad změny na výnosy z pokračujících činností, čisté výnosy (nebo jiný vhodný popis změn příslušných čistých aktiv nebo ukazatele výkonnosti) a související částky připadající na akcii, dle relevance, v těchto mezitímních obdobích po uskutečnění změny.

Zveřejnění v mezitímním období o dopadu na výnosy v roce přijetí ASC 842 jsou z povinně zveřejňovaných informací v období přechodu vyloučeny, podobně jako je tomu při zveřejňování informací na konci roku podle ASC 250-10-50-1(b)(2).

Tyto úpravy se dotknou všech účetních jednotek, které jsou nájemci či pronajímateli.

Zdroje:

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Účetní novinky.

ASU FASB Leasing dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right