Právo 

Rostoucí ceny stavebních materiálů komplikují zadávání a plnění veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydalo na začátku září stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. Reaguje tak na zvyšující se ceny betonářské oceli, tepelných izolací, železného šrotu a dalších materiálů o desítky až stovky procent. Příčinou nárůstu cen je nedostatek zmíněného zboží na trhu, s čímž se pojí i dlouhé dodací lhůty. Autoři stanoviska představují možná řešení problémů, které mohou v důsledku této situace vzniknout na trhu veřejných zakázek.

Problematické situace se mohou objevit jak u již realizovaných veřejných zakázek, tak u zakázek jejichž výběrové řízení ještě neskončilo či se teprve připravuje. Ve všech případech je nezbytné brát na vzniklou situaci ohledy, jelikož lze předpokládat, že ceny stavebních materiálů zůstanou vysoké i v následujících měsících.

Realizované veřejné zakázky

Míra zohlednění situace závisí na zadavateli zakázky – není nicméně jeho povinností sjednané ceny navyšovat. Po uzavření smlouvy v ní lze provádět pouze nepodstatné změny, které umožňuje § 222 zákona o veřejných zakázkách (ZZVZ). Lze například provést změny, které upravují hodnotu zakázky, ovšem pouze do určité výše původní hodnoty závazku. Jakákoli další dohoda o změně závazku mezi stranami musí být taktéž v souladu s § 222 ZZVZ.

Zadavatel nesmí připustit podstatnou změnu závazku, aniž by provedl nové zadávací řízení. Může ale provést změny, které si předem vyhradil v zadávací dokumentaci a poté ve smlouvě. Zpravidla se může jednat o inflační doložky, výhrady posunu termínu či změnu dodavatele. Pokud není možné dosáhnout účelu zakázky ani pomocí změn umožněných v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Stejně tak je možné ukončení ze strany dodavatele v případě, že nebude schopen plnit závazky ze smlouvy.

Probíhající řízení

Hlavním rizikem u aktuálních řízení je nemožnost dodavatele splnit zakázku za cenu, kterou uvedl v nabídce, a tím pádem odmítnutí uzavření smlouvy z jeho strany nebo problémy při plnění. Zadavatel může řešit situaci změnou zadávací dokumentace v případě, že ještě neuběhla lhůta pro podání nabídek a tímto zohlednit rizika spojená s růstem cen materiálů.

Připravované zakázky

Zadavatelé by měli zvážit vyhrazení změn v zadávací dokumentaci, aby byli schopni reagovat nejen na pohyb cen stavebních materiálů. Mohou tak učinit skrze inflační doložky či doložky umožňující změnu výsledných cen při změně cen vstupů. Přitom by měli brát ohled na výši nárůstu ceny tak, aby odpovídala jejich finančním možnostem, a to například stanovením limitu celkového přípustného nárůstu ceny.

Veřejné zakázky dReport zpravodaj
Právo 

Legal News [říjen 2021]: Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze mezd zaměstnanců České pošty

Ústavní soud se ztotožnil s rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci rovného odměňování zaměstnanců České pošty. Nejvyšší soud dovodil, že i nadále platí, že advokát odpovídá za škodu způsobenou vadnou formulací petitu žaloby, jež byla v důsledku toho zamítnuta. Nejvyšší soud se dále zabýval otázkou schvalování nabytí vlastních akcií valnou hromadou. Nejen o tom jsou říjnové Legal News. 

19. 10. 2021
Právo 

Legal News [září 2021]: Airbnb poskytuje ubytovací služby, nikoliv nájem

Městský soud v Praze rozhodl, že krátkodobé pronájmy prostřednictvím Airbnb spadají pod ubytovací služby, a je tudíž nutné je danit jako podnikatelskou činnost. Nejvyšší soud shledal, že nepřiměřené trvání soudního sporu zakládá vyvratitelnou domněnku způsobené imateriální újmy, kterou je třeba nahradit. Ústavní soud upozornil, že soudy musí informovat odesílatele elektronického podání o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, a to v případech, v nichž probíhá automatické ověřování prostřednictvím IT systémů soudů. Další novinky z oblasti českého práva si přečtěte v zářijových Legal News. 

27. 9. 2021