Právo 

Televize, internet a volání v jednom balíčku? Do Česka přicházejí přísnější pravidla

Do konce letošního roku musí Česko zavést nová pravidla pro balíčkování telekomunikačních služeb. Operátor nebude moci automaticky prodloužit smlouvu jen kvůli tomu, že jste si k internetu objednali ještě televizní nabídku.

Poměrně rozšířenou obchodní praxí telekomunikačních operátorů je spojení několika služeb do jednoho balíčku za jedinou cenu. Typicky se takto spojuje služba připojení k internetu a služba internetové televize anebo operátor ke smlouvě o tarifu nabídne mobilní telefon. Takové balíčky služeb mohou přinášet zákazníkům řadu výhod. Tou hlavní bývá celková nižší cena.

Poskytnuté výhody ovšem nemusí každému zákazníkovi vyhovovat, neboť každá výhoda obvykle bývá vykoupena něčím jiným. Například závazkem odebírat všechny služby v balíčku po určitou dobu. V horším případě zákazník vůbec není seznámen se všemi podmínkami a ani netuší, k čemu se zavázal.

Svázání společného odběru služeb do balíčků působí zákazníkům komplikace v podobě dodatečných nákladů při změně poskytovatele služby a někdy i znemožňují ukončit jejich odběr.

Balíčkům služeb (bundle of services) se poprvé věnuje evropský kodex elektronických komunikací. To je směrnice Evropského parlamentu a Rady EU přijatá v prosinci 2018, kterou má Česko přenést do svého právního řádu do 21. prosince 2020. V češtině je k přečtení zde.

Pravidla pro regulaci balíčků jsou v evropském kodexu obsažena v článku 107. Patří do kategorie pravidel na ochranu práv koncových uživatelů. Členské státy Evropské unie tedy mají povinnost je převzít do svých vnitrostátních právních předpisů ve stejném rozsahu, aby byla zaručena stejná úroveň ochrany napříč unií.

České Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci roku 2019 představilo paragrafový návrh transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích. Momentálně k němu probíhá meziresortní připomínkové řízení. Návrh regulace balíčků služeb byl zařazen do nového ustanovení § 63c, které se systematicky řadí mezi pravidla upravující práva a povinnosti podnikatelů, účastníků, spotřebitelů a koncových uživatelů.

Komu je úprava určena?

Právní úprava má ochránit primárně spotřebitele. Vedle spotřebitelů nabízí ve stejné míře ochranu pro mikropodniky, malé podniky nebo neziskové organizace za předpokladu, že se nároku na uplatnění této ochrany výslovně nezřeknou. Jinými slovy to znamená, že menší podnikatelé si při uzavírání smlouvy s telekomunikačním operátorem musí ohlídat, že se nevzdávají těchto svých práv.

„Mikropodnikem“ se rozumí jakýkoli podnikatel, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož obrat nepřesahuje 2 miliony eur. Malým podnikem je podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož obrat nepřesahuje 10 milionů eur.

Právní ochrana se nebude vztahovat na smluvní vztahy s velkými podnikatelskými subjekty, u nichž se obecně předpokládá, že si jako profesionálové v obchodních vztazích dokáží sjednat vyvážené obchodní podmínky.

Co je balíček služeb?

Výkladovým oříškem pro praxi může být samotný pojem balíčku služeb. Tomuto pojmu totiž není přiřazena zvláštní zákonná definice. Z evropského kodexu vyplývá, že se v zásadě může jednat o dva typy balíčků. Balíček složený z několika druhů služeb, nebo balíček služeb, jehož součástí je koncové zařízení (např. mobilní telefon, set-top box nebo modem).

Po věcné stránce je pro existenci balíčku potřeba alespoň jedna z hlavních služeb elektronických komunikací. Tím se myslí buď služba přístupu k internetu, anebo „veřejně dostupná interpersonální komunikační služba založená na číslech“. Terminologicky jde o nové pojmy, prakticky se ale jedná o klasické trio telekomunikačních služeb – pevnou telefonní linku, mobilní volání a připojení k internetu.

Balíček mohou dotvářet některé další služby spadající do regulace telekomunikací anebo i služby podléhající jiné regulaci, třeba audiovizuální mediální služby na vyžádání (typicky internetové videopůjčovny).

Podle směrnice balíček vzniká tehdy, když jsou jednotlivé prvky poskytovány či prodávány týmž poskytovatelem v rámci jedné smlouvy nebo na základě úzce související či spojené smlouvy. Praktickou nejasnost může vzbuzovat, co jsou to úzce související nebo spojené smlouvy.

Jestliže operátor poskytne všechny své služby na základě jediné smlouvy, nelze pochybovat, že se na takové produktové schéma uplatní pravidla o balíčku. Otázkou zůstává, za jakých podmínek se bude ještě jednat o balíček služeb, bude-li zákazník odebírat několik služeb na základě samostatně uzavřených smluv.

Jak bude zákazník ochráněn?

 • U balíčků služeb se zákazníkům poskytuje ochrana na několika úrovních. Kodex elektronických komunikací posiluje požadavky na zajištění transparentnosti smluvního vztahu. Poskytovatel balíčku musí uveřejnit své smluvní podmínky, kde musí mimo jiné popsat práva zákazníka související s ukončením balíčků nebo jejich částí.
 • Kromě uveřejnění podmínek má poskytovatel povinnost předložit zákazníkovi stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy před uzavřením smlouvy. Rozsah shrnutí nesmí přesahovat předepsanou délku jedné strany A4, přičemž v případě balíčku může jít nejvýše o tři strany formátu A4.
 • U balíčků služeb se povinně uvádí i cena jednotlivých složek balíčku, pokud jsou nabízeny též samostatně. Díky tomu by se mělo zákazníkovi dostat úplných a přehledných informací o nabízeném balíčku služeb a jaké výhody mu to přinese. Nemělo by se tak stávat, že zákazník nebude vědět, za jakých podmínek může smluvní vztah ukončit nebo že jej něco k jeho nelibosti překvapí.
 • Nejzásadnějším prvkem ochrany je oprávnění ukončit závazek ve vztahu ke kterékoli složce balíčku před koncem ujednaného období. Zákazník bude mít právo ukončit celou smlouvu za předpokladu, že mu vznikne právo na ukončení k jedné ze služeb v balíčku. Nejedná se tedy o obecné právo vypovědět smlouvu bez důvodu.
 • Z balíčku se bude možné vyvázat, pouze pokud k tomu poskytovatel zavdá příčinu. Navržená právní úprava uvádí jako možné důvody vadné plnění nebo jiné porušení smlouvy. Za porušení smlouvy, které přichází do úvahy, lze považovat neinformování zákazníka o závazcích, které jsou spojeny s odběrem balíčku služeb. Operátor musí prokazatelně informovat o všech podmínkách služby, včetně závazků a případných pokut.
 • Zákazníkovi dále náleží přímo ze zákona právo ukončit smlouvu v případě, provádí-li operátor jednostrannou změnu smluvních podmínek. V obou těchto případech bude zákazník oprávněn ukončit celý smluvní vztah pro všechny služby v balíčku.
 • Pro usnadnění změny poskytovatele bude právní úprava obsahovat zákaz automatického prodlužování doby trvání smlouvy. To má praktický dopad při doobjednávání služeb na základě existující smlouvy.
 • Doba trvání smlouvy se neprodlouží, dojde-li k návaznému objednání doplňkových služeb ke službě připojení k internetu (např. internetová televize) nebo k objednání koncového zařízení k telefonnímu tarifu. Operátor nebude oprávněn zákazníka automaticky uvazovat na další dobu určitou (např. 24 měsíců) jen proto, že zákazník začal odebírat další službu.
 • Pro prodloužení doby trvání u původní smlouvy vždy bude muset získat jeho souhlas.
 • Na služby v balíčku se uplatní i dalších ochranné mechanismy, které známe z dosavadní právní úpravy. Zákazníky chrání omezení maximální doby trvání smluv na dobu určitou, kde tato doba nesmí pro danou službu elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců.
 • Při změně poskytovatele služeb zákazníky chrání pravidla přenositelnosti čísel, která v upravené podobě budou platit i pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu.

Článek vyšel na webu lupa.cz dne 30. 4. 2020.

Telekomunikace a média dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right