COVID-19  Účetnictví 

Účetní závěrka v době koronavirové

Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z toho, jak se nám den ze dne změnil svět. Z barevného světa blahobytu jsme se propadli do světa, kde se vyhýbáme osobnímu kontaktu, máme omezený pohyb a bojíme se o zdraví vlastní i svých blízkých. Mnozí i přes větší nebo menší obavy vnímají nastalou situaci také jako příležitost. Najednou jsme všichni a rychle začali komunikovat pomocí moderních technologií, pořádáme video nebo telekonference, skenujeme, mailujeme a zjišťujeme, že šanony plné papírů možná nejsou úplně potřeba.

Zkušenosti potvrzují, že jednou z cest, jak nepodlehnout depresi nebo rovnou panice, je nastavit si a dodržovat rituály i ve změněných a omezujících podmínkách. A takovým rituálem je i řádný proces sestavení účetní závěrky a její následný audit. Jaký bude mít COVID-19 vliv na náš život, ještě nevíme. A vyhodnocení jeho dopadu na účetní závěrky se učíme za pochodu. Vedení účetní jednotky musí při účetní závěrce zvažovat vliv COVID-19 na podnikatelskou činnost jednotky a následně jeho dopad na účetnictví, dále musí v relevantních případech navrhnout vhodné účetní zápisy nebo změny v ocenění.

Na některé oblasti podnikání pandemie nemá (alespoň prozatím) negativní dopad, tržby a zisky dokonce rostou více než normálně. Příkladem mohou být segmenty potravinářství, běžného retailu, dopravy, obalového nebo zdravotnického materiálu. Zemědělství zatím funguje také v běžném režimu, když pomineme počasí. Negativní dopad pandemie může být například v automobilovém průmyslu, ubytování a cestovním ruchu, ve většině služeb a dopravě vázané k průmyslovým produktům. Bez ohledu na veřejný nebo soukromý sektor. Pozitivní efekty účetnictví snadno a dobře zachytí. Ty negativní je třeba pohlídat, jde o rizika spojená se sestavením účetní závěrky.

Oblasti a rizika, které vedení účetní jednotky vyhodnocuje, jsou zejména:

Dodavatelé

Je účetní jednotka závislá na dodávkách ze zasažených oblastí, ať již z Evropy, Číny, Koreje, nebo USA? Čelí riziku závislosti na jednom dodavateli se sídlem nebo provozovnou v těchto oblastech? Dováží se zboží přes zasažené oblasti nebo přímo z nich, řeší se výjimky pro kamionovou přepravu nebo se dodávky zpožďují z důvodu uzavřených hranic? Nebo dokonce vaši dodavatelé dočasně či trvale zastavili výrobu a tento výpadek následně ohrožuje i vaši vlastní výrobu nebo vaši obchodní činnost?
Bude potřeba vyhodnotit zejména dopad na další trvání účetní jednotky v blízké budoucnosti.

Odběratelé

Fungují vaši odběratelé i nadále v době zákazu některých činností, nebo své zboží a služby dodáváte např. automobilce, hotelům, restauracím či jiným firmám, které musely zastavit činnost? Přestávají vám vaši odběratelé hradit za dodané zboží nebo poskytnuté služby? Snížily se nebo zastavily tržby, dopadá výpadek objednávek negativně na cash-flow či likviditu?
Bude potřeba vyhodnotit např. dopad na pohledávky a opravné položky k nim, v případě neprodejných zásob (nebo zásob s omezenou životností, expirací apod.) opravné položky a odpis zásob. Samozřejmostí je i zde vyhodnocení dopadu na trvání účetní jednotky v blízké budoucnosti.

Majetek

Výpadek objednávek a tržeb má vliv na dlouhodobý majetek, který najednou nepřináší takové ekonomické užitky jako ještě v nedávné minulosti. Zásoby mohou být obtížně prodejné, případně jen s výraznou slevou. Pohledávky za partnery, kteří omezili nebo ukončili výrobu, se stávají nedobytnými. Tyto a podobné faktory mají vliv na hodnotu majetku v účetní závěrce, a je tak namístě uvažovat o vykázání dočasného snížení jejich hodnoty prostřednictvím opravných položek.

Dluhy

Dalším z dopadů, se kterými se potýká řada účetních jednotek, jsou potíže s plněním kovenantů u přijatých úvěrů nebo přímé potíže se splácením úvěrů, byť se zdá, že splátky budou z rozhodnutí vlády na nějakou dobu odloženy.

Rezervy

Pokud situace vyústí nebo již vyústila v nutnost ukončit či utlumit podnikatelskou činnost, a tedy k rozhodnutí propustit některé zaměstnance, účetní jednotka tvoří rezervy na budoucí výdaje spojené s odstupným při ukončovaných činnostech.
Pokud nebude využívat všechny pronajaté prostory, bude zvažovat rezervu na ztrátové smlouvy.

Pokračování účetní jednotky (going concern)

Nejdůležitějším úsudkem vedení účetní jednotky je vyhodnocení předpokladu pokračování účetní jednotky v dohledné budoucnosti (také předpoklad nepřetržitého trvání, anglicky going concern). Vyhodnocení a okomentování dopadu COVID-19 je klíčovou součástí přílohy v účetní závěrce, kde v části „následné události po rozvahovém dni“ musí účetní jednotka popsat konkrétní dopady, jejich vyhodnocení managementem a úsudek ohledně nepřetržitého trvání účetní jednotky. Také auditor bude důkladně zkoumat dopady COVID-19 na účetní jednotku a přiměřenost zveřejněných úsudků.

Doporučení Komory auditorů České republiky

V těchto dnech vydala Komora auditorů České republiky (dále jen „KAČR“) doporučení, jak naložit s dopady COVID na účetní závěrky za účetní období končící 31. 12. 2019 a později. KAČR ve zveřejněném textu uvádí, že při posuzování dopadu COVID-19 na účetní závěrku je zásadní datum, ke kterému je účetní závěrka sestavená (rozvahový den).

Světová zdravotnická organizace vyhlásila 11. března 2020 pandemii COVID-19 a 12. března 2020 byl vládou České republiky vyhlášen nouzový stav.

Účetní závěrky za období končící k 31.12.2019

U účetních závěrek sestavovaných za období končící 31. 12. 2019 je současná krizová situace způsobená opatřeními proti šíření COVID-19 obecně chápána jako neupravující událost, která by obecně neměla mít vliv na ocenění majetku a závazků vykazovaných v účetní závěrce (s výjimkou situace, kdy v důsledku neupravující události není splněn předpoklad nepřetržitého trvání), protože současný vývoj neposkytuje informaci o situaci existující k 31. 12. 2019. To znamená, že účetní jednotka nepřehodnocuje např. výši opravných položek nebo rezerv s ohledem na změny v podnikatelském prostředí způsobené COVID-19.

Klíčovou otázkou je posouzení vlivu následných událostí na schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat v dohledné budoucnosti (aspoň 12 měsíců po datu účetní závěrky).

Účetní závěrky sestavené za období končící od 1. 1. 2020 do 11. března 2020

Vliv COVID-19 bude vyhodnocován individuálně. Vedení účetní jednotky vyhodnotí, zda konkrétní dopady COVID-19 znamenají upravující nebo neupravující událost. Toto vyhodnocení bude jiné v závislosti na odvětví podnikatelské činnosti, konkrétních dodavatelsko-odběratelských vztazích apod.

Účetní závěrky sestavené za období končící po 11. březnu 2020

Vliv COVIDu na závěrky sestavené v období po 11. březnu 2020 bude nutné vyhodnotit vždy jako upravující událost, která může mít vliv na vykázání a ocenění majetku a závazků. Půjde zejména o zvážení dopadu na opravné položky k dlouhodobému majetku, zásobám, pohledávkám a na tvorbu rezerv, klasifikaci dlouhodobých a krátkodobých položek.

KAČR ve svém doporučení konstatuje, že aktuální situace je velmi proměnlivá a pro všechny zúčastněné je skutečně obtížné odhadovat budoucí dopady nejen na lokální trhy, ale také na globální obchodní vztahy. V praxi může existovat celá řada důvodů, proč může být účetní jednotka ohrožena ve své existenci, jako je např. dlouhodobé zastavení výroby nebo jiné podnikatelské činnosti, nedostatek budoucích peněžních zdrojů pro krytí dluhů, neplnění smluvních ujednání úvěrových a jiných smluv, výpadky dodávek materiálu a zboží, zhroucení dodavatelských i odběratelských trhů, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, porušení smluvních vztahů, znehodnocení aktiv či zhroucení odvětví. Všechny tyto a celá řada dalších aspektů mohou významně ovlivnit celkovou finanční a ekonomickou situaci účetní jednotky a jejich vliv na fungování účetní jednotky se také může ve velmi krátkém časovém horizontu významně měnit.

Zveřejnění vlivu COVID-19 v příloze účetní závěrky

Vedení účetní jednotky přes veškerou obtížnost současné situace musí provést výše uvedené vyhodnocení a popsat je v příloze účetní závěrky, v části věnované následným událostem. V případě upravujících událostí musí být tyto zohledněny přímo ve vykázání nebo ocenění ovlivněných položek majetku či závazků a tento dopad pak musí být popsán v příslušné části přílohy. Doporučení KAČR uvádí příklady, jak postupovat při popisu následných událostí v souvislosti předpokladem nepřetržitého trvání účetní jednotky, v těchto základních situacích:

Předpoklad nepřetržitého trvání není vhodný – účetní jednotka v souladu s §7 odst. 3 zákona o účetnictví použije účetní metody, které situaci odpovídají, a uvede tyto skutečnosti v příloze v účetní závěrce (jedná se např. o tvorbu rezerv a úpravu oceňování aktiv).

Předpoklad nepřetržitého trvání je vhodný, ale existuje významná nejistota – v tomto případě vyhodnocení nemá vliv na ocenění a vykazování, ale je nutný podrobný popis okolností, které způsobují nejistotu a důvody, jež vedou k předpokladu trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti v příloze v účetní závěrce.

Předpoklad nepřetržitého trvání je vhodný a neexistuje významná nejistota – uživatel bude předpokládat vyhodnocení COVID-19 v účetní závěrce, takže i v tomto případě je očekáván popis dopadů na podnikatelskou činnost a vyhodnocení, které vede k předpokladu trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti v příloze.

Pokud byste potřebovali s vyhodnocením dopadů COVID-19 do účetní závěrky pomoci, rádi vám poskytneme odbornou konzultaci.

Plné znění doporučení najdete na webových stránkách KAČR.

COVID-19 Koronavirus Účetní závěrka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right