Účetnictví 

Úpravy IFRS 9 schváleny pro použití v EU

Dne 22. března 2018 schválila Evropská komise k použití v Evropské unii úpravy IFRS 9 Prvek předčasného splacení s negativní kompenzací. Datum účinnosti úprav IFRS 9 v EU je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). Úpravy standardu IFRS 9 byly vydány radou IASB v říjnu 2017 v reakci na obavy, jak standard IFRS 9 Finanční nástroje klasifikuje určitá předčasně splatitelná finanční aktiva.  

Změny

Úpravy Prvek předčasného splacení s negativní kompenzací (úpravy IFRS 9) jsou následující:

  • Změny ohledně symetrických možností předčasného splacení

Podle stávajících požadavků IFRS 9 není splněna podmínka, že smluvní peněžní toky představují pouze splátky jistiny a úroků, pokud musí věřitel v případě ukončení smlouvy dlužníkem provést vypořádání (označováno také jako zisk při předčasném splacení).

Úpravy IFRS 9 upravují stávající požadavky v IFRS 9 ohledně práv na ukončení smlouvy, aby bylo možné provádět ocenění naběhlou hodnotou (nebo, v závislosti na obchodním modelu, reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku) i v případě splátek s negativní kompenzací.

Podle úprav není znaménko částky předčasného splacení relevantní, tj. v závislosti na úrokové sazbě platné v době ukončení smlouvy může být úhrada poukázána také ve prospěch smluvní strany realizující předčasné splacení. Výpočet této kompenzace musí být stejný jak v případě pokuty při předčasném splacení, tak v případě zisku při předčasném splacení.

  • Vyjasnění ohledně změny finančních závazků

Úpravy také obsahují (v odůvodnění závěrů) vyjasnění ohledně účtování úprav nebo změn finančního závazku oceňovaného naběhlou hodnotou, které nezpůsobí odúčtování finančního závazku. Rada IASB vyjasňuje, že účetní jednotka vykazuje jakoukoli úpravu naběhlé hodnoty finančního závazku vyplývající z úpravy nebo změny zisku nebo ztráty k datu takové úpravy nebo změny. Může se proto stát, že bude nutné provést retrospektivní změnu účetního zachycení, pokud byla v minulosti upravena efektivní úroková sazba, nikoli výše naběhlé hodnoty.

Datum účinnosti a požadavky na přechodné období

Úpravy budou používány retrospektivně za finanční období začínající 1. ledna 2019 nebo později, tj. jeden rok po prvotním použití IFRS 9 ve stávající verzi. Dřívější použití je povoleno, a proto účetní jednotky mohou použít úpravy společně s IFRS 9, pokud chtějí. Při prvotním použití úprav je třeba splnit další požadavky pro přechodné období a odpovídající požadavky na zveřejnění.

Bližší informace naleznete v našich Účetních novinkách z listopadu 2017. Plné znění úprav IFRS 9 v češtině je k dispozici zde.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Účetní novinky

 

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right