Účetnictví 

Úřad ESMA oznámil priority pro účetní závěrky za rok 2020

Dne 28. října 2020 Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil prioritní otázky, na které se bude zaměřovat při posuzování účetní závěrky kótovaných společností za rok 2020.

ESMA je nezávislý úřad EU, který byl zřízen v roce 2011. Posláním ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v Evropské unii.

Dohledové orgány odpovědné za finanční informace v jednotlivých zemích EU sledují a přezkoumávají účetní závěrky zveřejňované emitenty cenných papírů obchodovaných na regulovaném evropském trhu, kteří sestavují své účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), a posuzují, zda jsou v souladu s IFRS a dalšími platnými požadavky na výkaznictví, včetně příslušného národního práva. V České republice je dohledovým orgánem Česká národní banka.

Společné priority v rámci prosazování standardů IFRS, které se týkají účetní závěrky za rok 2020 sestavené v souladu s IFRS, zohledňují potřebu poskytnout odpovídající transparentnost ohledně dopadů pandemie covidu-19. Očekává se, že tyto dopady ovlivní několik oblastí ročních účetních závěrek za rok 2020. Mezi klíčové oblasti patří:

  • aplikace IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky se zaměřením na trvání podniku, významné úsudky a nejistoty v odhadech, jakož i zveřejňování položek týkajících se covidu-19 v účetní závěrce;
  • aplikace IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, kdy zhoršené ekonomické vyhlídky v řadě sektorů mohu mít dopad na zpětně získatelnou částku goodwillu a nehmotných i hmotných aktiv;
  • aplikace IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování, včetně obecných posouzení týkajících se rizik plynoucích z finančních nástrojů (se zaměřením na riziko likvidity) a specifických posouzení souvisejících s aplikací IFRS 9 v případě úvěrových institucí při oceňování očekávaných úvěrových ztrát;
  • specifické záležitosti týkající se aplikace IFRS 16 Leasingy, včetně explicitních zveřejnění ze strany nájemců, kteří použili Úpravy standardu IFRS 16 poskytující nájemcům výjimku při účtování úlev na nájemném.

Mezi společné priority v rámci prosazování standardů IFRS, které se týkají nefinančních výkazů za rok 2020, patří:

  • dopady pandemie covidu-19 na nefinanční záležitosti,
  • záležitosti týkající se sociální oblasti a zaměstnanců,
  • obchodní model a vytváření hodnoty,
  • rizika související s klimatickými změnami.

Orgán ESMA dále emitentům připomíná, že od finančního roku 2020 se roční finanční výkazy mají připravovat v souladu s Evropským jednotným elektronickým formátem (ESEF). ESMA zdůrazňuje, že roční finanční výkaznictví, tj. alespoň auditovaná účetní závěrka, zpráva vedení společnosti a prohlášení o odpovědnosti, by mělo být kompletně připraveno ve formátu xHTML. Emitenti sestavující konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS by dále měli tyto účetní závěrky označit pomocí Inline XBRL. Tento požadavek se prvně uplatní na primární účetní výkazy (tj. výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku, výkaz o finanční situaci, výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích) za finanční rok počínající dne 1. ledna 2020 nebo po tomto datu. Bližší informace naleznete na zvláštních webových stránkách orgánu ESMA, které tyto požadavky emitentům objasňují.

Orgán ESMA také klade důraz na pozorné sledování vyjednávání týkajících se brexitu a poskytování zveřejnění ohledně dopadů, které bude brexit mít na činnosti eminentů a jejich finanční a nefinanční informace.

ESMA a národní dohledové orgány budou sledovat a dohlížet na uplatňování požadavků IFRS stanovených v letošních prioritách, přičemž národní orgány je začlení do svých kontrol a případně přijmou nápravná opatření. ESMA bude shromažďovat údaje o tom, jak evropské kótované účetní jednotky priority uplatňovaly, a svá zjištění zveřejní v samostatné zprávě.

Celé znění veřejného prohlášení o prioritách úřadu ESMA pro účetní závěrky dle IFRS za rok 2020 je k dispozici zde.

Zdroje: www.iasplus.com, https://www.esma.europa.eu/

ESMA IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right