COVID-19  Účetnictví 

Vliv pandemie COVID-19 na účtování zajištění peněžních toků

V dubnu 2020 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) dokument, v němž její pracovníci sestavili přehled otázek a odpovědí zaměřených na použití pokynů k Tématu 815 – Deriváty a zajištění ve vztahu k dopadům pandemie COVID-19 na účtování zajištění peněžních toků.

Téma 815 obsahuje pokyny, kdy přestat účtovat o zajištění peněžních toků a kdy a jak reklasifikovat částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku do zisku. Pracovníci rady FASB sestavili otázky a odpovědi v reakci na dvě často kladené otázky ohledně rušivého vlivu COVID-19 na účtování zajištění peněžních toků.

Otázka č. 1

Je-li účtování o zajištění peněžních toků ukončeno, mají v souladu s odstavcem 815-30-40-4 částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku v této položce zůstat, pokud není pravděpodobné, že se prognózovaná transakce do konce původně určeného časového období nebo během následujících dvou měsíců neuskuteční. Ve výjimečných případech může být v důsledku existence polehčujících okolností, které jsou spojené s povahou prognózované transakce a jsou mimo kontrolu a vliv účetní jednotky, pravděpodobné, že se prognózovaná transakce uskuteční k datu, které nastane po tomto dodatečném dvouměsíčním období. V takových případech by měly částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku v této položce zůstat, dokud prognózovaná transakce neovlivní zisk. To znamená, že v těchto výjimečných případech by účetní jednotka neměla brát v úvahu časová omezení, která jsou jinak pro prognózovanou transakci platná, a nadále časově rozlišovat částky dříve vykázané v kumulovaném ostatním úplném výsledku, dokud prognózovaná transakce neovlivní zisk.

Pokud je účtování o zajištění peněžních toků ukončeno, mohou být zpoždění v načasování prognózovaných transakcí související s dopady pandemie COVID-19 považována za výjimečné případy způsobené polehčujícími okolnostmi mimo kontrolu nebo vliv účetní jednotky?

Odpověď

Pracovníci rady FASB se domnívají, že účetní jednotka může použít výjimku v odstavci 815-30-40-4 pro výjimečné případy způsobené polehčujícími okolnostmi, které souvisí s povahou prognózované transakce a jsou mimo kontrolu nebo vliv účetní jednotky, na zpoždění v načasování prognózovaných transakcí, pokud tato zpoždění souvisí s dopady pandemie COVID-19. Takové rozhodnutí bude vyžadovat úsudek na základě skutečností a okolností. Je-li pravděpodobné, že prognózovaná transakce po uplynutí období dodatečných dvou měsíců nastane, pak by účetní jednotka měla v případě ovlivněných zajištění, která byla z klasifikace zajištění vyňata, nadále zachovat částky dříve vykázané v kumulovaném ostatním úplném výsledku spojeném s touto prognózovanou transakcí, dokud tato prognózovaná transakce neovlivní zisk. Tato výjimka však platí pouze pro situace, kdy je u prognózované transakce nadále pravděpodobné, že nastane. Při uplatnění výjimky by účetní jednotka měla zvážit, zda je uskutečnění prognózované transakce pravděpodobné během období, které je přiměřené vzhledem k povaze podnikání účetní jednotky, povaze prognózované transakce a velikosti narušení podnikání účetní jednotky v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Pokud účetní jednotka stanoví, že uskutečnění prognózované transakce během tohoto přiměřeného časového období po dodatečném dvouměsíčním období již není pravděpodobné, tato výjimka platit nebude a částky dříve vykázané v kumulovaném ostatním úplném výsledku je třeba okamžitě reklasifikovat do zisku a zveřejnit v mezitímní a roční účetní závěrce účetní jednotky.

Otázka č. 2

Odstavec 815-30-40-5 uvádí, že znaky, na jejichž základě se uskutečnění prognózovaných transakcí označí za nepravděpodobné, by měly vyvolat otázku, zda je tímto zpochybněna schopnost účetní jednotky přesně odhadnout prognózované transakce a vhodnost použití zajišťovacího účetnictví pro zajištění peněžních toků v budoucnu pro podobné transakce.

Pokud účetní jednotka stanoví, že by částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku měly být reklasifikovány do zisku v souladu s odstavcem 815-30-40-5 kvůli neuskutečněným prognózám v souvislosti s dopady pandemie COVID-19, mají se tyto neuskutečněné prognózy zohlednit při stanovení, zda účetní jednotka vykazuje znaky neuskutečněných prognóz, které by zpochybnily její schopnost přesně předpovídat prognózované transakce a vhodnost využití zajišťovacího účetnictví pro zajištění peněžních toků v budoucnu pro podobné transakce?

 Odpověď

Vzhledem k bezprecedentní povaze pandemie se pracovníci FASB domnívají, že bude pro účetní jednotku přijatelné stanovit, že neuskutečněné prognózy související s dopady pandemie COVID-19 není nutné zohledňovat při stanovení, zda vykázala znaky neuskutečněných prognóz, které by zpochybnily její schopnost přesně předpovídat prognózované transakce a vhodnost použití zajišťovacího účetnictví pro zajištění peněžních toků v budoucnu pro podobné transakce. Pracovníci FASB věří, že tyto pokyny nepředpokládaly, že se budou prognózy v důsledku pandemie měnit tak rychle. Stanovení, zda se neuskutečněná prognóza vztahuje k dopadům pandemie COVID-19, bude vyžadovat úsudek na základě skutečností a okolností. Pokud by účetní jednotka stanovila, že neuskutečněná prognóza souvisí s dopady pandemie COVID-19, pokračovala by v účtování těchto neuskutečněných prognóz v souladu s odstavcem 815-30-40-5 a zveřejňování souvisejících částek v souladu s odstavcem 815-10-50-4C(f) (pokud účetní jednotka přijala úpravy uvedené v aktualizaci účetních standardů č. 2017-12 Deriváty a zajištění (Téma 815): Cílená zdokonalení účtování o zajišťovacích činnostech) nebo odstavcem 815-30-50-1(e) (pokud účetní jednotka dosud nepřijala úpravy této aktualizace).

Zdroj: www.fasb.org

COVID-19 FASB US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right