COVID-19  Účetnictví 

Vliv pandemie COVID-19 na účtování zajištění peněžních toků

V dubnu 2020 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) dokument, v němž její pracovníci sestavili přehled otázek a odpovědí zaměřených na použití pokynů k Tématu 815 – Deriváty a zajištění ve vztahu k dopadům pandemie COVID-19 na účtování zajištění peněžních toků.

Téma 815 obsahuje pokyny, kdy přestat účtovat o zajištění peněžních toků a kdy a jak reklasifikovat částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku do zisku. Pracovníci rady FASB sestavili otázky a odpovědi v reakci na dvě často kladené otázky ohledně rušivého vlivu COVID-19 na účtování zajištění peněžních toků.

Otázka č. 1

Je-li účtování o zajištění peněžních toků ukončeno, mají v souladu s odstavcem 815-30-40-4 částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku v této položce zůstat, pokud není pravděpodobné, že se prognózovaná transakce do konce původně určeného časového období nebo během následujících dvou měsíců neuskuteční. Ve výjimečných případech může být v důsledku existence polehčujících okolností, které jsou spojené s povahou prognózované transakce a jsou mimo kontrolu a vliv účetní jednotky, pravděpodobné, že se prognózovaná transakce uskuteční k datu, které nastane po tomto dodatečném dvouměsíčním období. V takových případech by měly částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku v této položce zůstat, dokud prognózovaná transakce neovlivní zisk. To znamená, že v těchto výjimečných případech by účetní jednotka neměla brát v úvahu časová omezení, která jsou jinak pro prognózovanou transakci platná, a nadále časově rozlišovat částky dříve vykázané v kumulovaném ostatním úplném výsledku, dokud prognózovaná transakce neovlivní zisk.

Pokud je účtování o zajištění peněžních toků ukončeno, mohou být zpoždění v načasování prognózovaných transakcí související s dopady pandemie COVID-19 považována za výjimečné případy způsobené polehčujícími okolnostmi mimo kontrolu nebo vliv účetní jednotky?

Odpověď

Pracovníci rady FASB se domnívají, že účetní jednotka může použít výjimku v odstavci 815-30-40-4 pro výjimečné případy způsobené polehčujícími okolnostmi, které souvisí s povahou prognózované transakce a jsou mimo kontrolu nebo vliv účetní jednotky, na zpoždění v načasování prognózovaných transakcí, pokud tato zpoždění souvisí s dopady pandemie COVID-19. Takové rozhodnutí bude vyžadovat úsudek na základě skutečností a okolností. Je-li pravděpodobné, že prognózovaná transakce po uplynutí období dodatečných dvou měsíců nastane, pak by účetní jednotka měla v případě ovlivněných zajištění, která byla z klasifikace zajištění vyňata, nadále zachovat částky dříve vykázané v kumulovaném ostatním úplném výsledku spojeném s touto prognózovanou transakcí, dokud tato prognózovaná transakce neovlivní zisk. Tato výjimka však platí pouze pro situace, kdy je u prognózované transakce nadále pravděpodobné, že nastane. Při uplatnění výjimky by účetní jednotka měla zvážit, zda je uskutečnění prognózované transakce pravděpodobné během období, které je přiměřené vzhledem k povaze podnikání účetní jednotky, povaze prognózované transakce a velikosti narušení podnikání účetní jednotky v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Pokud účetní jednotka stanoví, že uskutečnění prognózované transakce během tohoto přiměřeného časového období po dodatečném dvouměsíčním období již není pravděpodobné, tato výjimka platit nebude a částky dříve vykázané v kumulovaném ostatním úplném výsledku je třeba okamžitě reklasifikovat do zisku a zveřejnit v mezitímní a roční účetní závěrce účetní jednotky.

Otázka č. 2

Odstavec 815-30-40-5 uvádí, že znaky, na jejichž základě se uskutečnění prognózovaných transakcí označí za nepravděpodobné, by měly vyvolat otázku, zda je tímto zpochybněna schopnost účetní jednotky přesně odhadnout prognózované transakce a vhodnost použití zajišťovacího účetnictví pro zajištění peněžních toků v budoucnu pro podobné transakce.

Pokud účetní jednotka stanoví, že by částky časově rozlišené v kumulovaném ostatním úplném výsledku měly být reklasifikovány do zisku v souladu s odstavcem 815-30-40-5 kvůli neuskutečněným prognózám v souvislosti s dopady pandemie COVID-19, mají se tyto neuskutečněné prognózy zohlednit při stanovení, zda účetní jednotka vykazuje znaky neuskutečněných prognóz, které by zpochybnily její schopnost přesně předpovídat prognózované transakce a vhodnost využití zajišťovacího účetnictví pro zajištění peněžních toků v budoucnu pro podobné transakce?

 Odpověď

Vzhledem k bezprecedentní povaze pandemie se pracovníci FASB domnívají, že bude pro účetní jednotku přijatelné stanovit, že neuskutečněné prognózy související s dopady pandemie COVID-19 není nutné zohledňovat při stanovení, zda vykázala znaky neuskutečněných prognóz, které by zpochybnily její schopnost přesně předpovídat prognózované transakce a vhodnost použití zajišťovacího účetnictví pro zajištění peněžních toků v budoucnu pro podobné transakce. Pracovníci FASB věří, že tyto pokyny nepředpokládaly, že se budou prognózy v důsledku pandemie měnit tak rychle. Stanovení, zda se neuskutečněná prognóza vztahuje k dopadům pandemie COVID-19, bude vyžadovat úsudek na základě skutečností a okolností. Pokud by účetní jednotka stanovila, že neuskutečněná prognóza souvisí s dopady pandemie COVID-19, pokračovala by v účtování těchto neuskutečněných prognóz v souladu s odstavcem 815-30-40-5 a zveřejňování souvisejících částek v souladu s odstavcem 815-10-50-4C(f) (pokud účetní jednotka přijala úpravy uvedené v aktualizaci účetních standardů č. 2017-12 Deriváty a zajištění (Téma 815): Cílená zdokonalení účtování o zajišťovacích činnostech) nebo odstavcem 815-30-50-1(e) (pokud účetní jednotka dosud nepřijala úpravy této aktualizace).

Zdroj: www.fasb.org

COVID-19 FASB US GAAP dReport zpravodaj
COVID-19  Deloitte živě 

Známé osobnosti o vzdělávání v karanténě: Online výuka ukázala své limity, ale i příležitosti pro příště

Být rodičem v době koronaviru rozhodně nebylo snadné. Opatření, v rámci kterých byly ze dne na den uzavřeny všechny školy, zásadním způsobem narušila každodenní program nejen dětí školou povinných, ale také jejich rodičů. Na našem posledním webcastu „Deloitte for Schools“ jsme se zeptali členky představenstva České spořitelny Daniely Peškové, kardiologa Josefa Veselky, novináře Jindřicha Šídla či bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera na to, jak uplynulé měsíce hodnotí, a jestli by v online školním režimu dokázali pokračovat i nadále. 

29. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020