Účetnictví 

Zásoby v konsignaci

Máte zásoby, které by mohly být považovány za konsignační? Víte, jak je vykážete podle US GAAP?

Transakce s konsignačními zásobami mohou mít různou formu. Konsignační zásoby představují v mnoha případech takové zásoby, které obchodník (příjemce) obdrží od výrobce (odesílatele) za účelem jejich prodeje zákazníkům. Obchodník pak vrací veškeré neprodané zásoby výrobci. Ten si ponechá vlastnický titul k zásobám a zároveň mu zůstávají rizika jejich vlastnictví, a to až do okamžiku prodeje zásob koncovému zákazníkovi.

V jiných případech může být příjemcem zásob touto formou výrobce, který obdrží zásoby od svého dodavatele (odesílatele). Do té doby, než výrobce tyto zásoby během výroby spotřebuje, může je vrátit dodavateli; jakmile jsou však zásoby spotřebovány, titul a riziko vlastnictví přecházejí na výrobce. Příjemce tedy množství držených konsignačních zásob ve své rozvaze nevykazuje, dokud nejsou tyto zásoby spotřebovány v jeho výrobě.

Názorný příklad
Maloobchodník uzavře smlouvu s dodavatelem na nákup zásob, které budou prodávány zákazníkům. Podle smlouvy maloobchodník zásoby obdrží a má právo je vrátit kdykoli během trvání smlouvy, ale ke konci smluvního období musí neprodané zásoby buď vrátit, nebo odkoupit. Představuje tato smlouva ujednání o konsignačních zásobách?

Jak tyto zásoby vykázat?
Pokud by maloobchodník získal vlastnický titul a zároveň na něj přešla rizika související s vlastnictvím těchto zásob při jejich obdržení, smlouva by obecně nebyla považována za konsignační ujednání. Proto by maloobchodník vykázal zásoby k datu obdržení zásob. Pokud by si dodavatel ponechal vlastnický titul a dále nesl riziko vlastnictví zásob, smlouva by obecně byla považována za konsignační ujednání a dodavatel by nadále vykazoval zásoby až do okamžiku, kdy titul a riziko vlastnictví přejdou na maloobchodníka (např. jakmile maloobchodník prodá zásoby zákazníkovi).

Základní literatura upravující tuto oblast: FASB kodifikace 330-10-05-3.
Další informace o této tématice jsou také uvedeny v sekci často kladených otázek v Účetním věstníku pro SEC, téma 13. A. 2. „Přesvědčivé důkazy ujednání“.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Účetní novinky.

US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right