Daně 

Aktuality ze světa investičních pobídek

V reakci na aktuální pandemii covidu-19 se legislativní boom nevyhnul ani investičním pobídkám a sféru oblíbené státní podpory zasáhly pozitivní změny. Na jaké novinky se musí žadatelé připravit?

Novela zákona o investičních pobídkách

Novela zákona o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.), která nabyla účinnosti dne 4. listopadu 2020, se vztahuje i na již dříve vydaná rozhodnutí o příslibech investičních pobídek. Novela umožňuje držitelům příslibu investiční pobídky prodloužit standardní tříletou lhůtu na splnění zákonných všeobecných podmínek, které umožní investiční pobídku čerpat, a to až o 2 roky. Pokud se držitel příslibu investiční pobídky rozhodne žádost podat, musí zároveň prokázat, že není schopen splnit všeobecné podmínky v původní lhůtě v důsledku šíření onemocnění covidu-19 a svá tvrzení řádné odůvodnit. Žádost musí být podána nejméně 30 dnů před uplynutím původní tříleté lhůty a je individuálně posuzována Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je potřeba zmínit, že pokud dojde k prodloužení lhůty pro splnění zákonných všeobecných podmínek, zároveň dojde k prodloužení desetiletého období pro čerpání poskytnuté slevy na dani z příjmů. Uveďme si na příkladu příjemce investiční pobídky, který dostal rozhodnutí o příslibu dne 1. července 2018, tzn. že k 1. červenci 2021 musí splnit všeobecné podmínky uvedené v rozhodnutí o příslibu. Pokud však podá 1. dubna 2020 žádost o prodloužení lhůty o 2 roky a bude mu vyhověno, všeobecné podmínky budou moci být splněny k 1. červenci 2023 a lhůta pro čerpání slevy na dani formou investiční pobídky se posune až do roku 2032 včetně.

Podpora výroby produktů strategického významu

Dalším pozitivním krokem je přijatá změna nařízení vlády č. 221/2019 provádějící ustanovení zákona o investičních pobídkách, a to s účinností od 26. prosince 2020. Hlavní změnou je rozhodnutí vlády podpořit investiční projekty, jejichž předmětem je výroba vybraných výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob. Podpořenou oblastí je poměrně široce definovaná oblast zdravotnických prostředků (např. roušky, respirátory, ochranné obleky, obličejové masky, ale i mnohé další, např. léčivé přípravky dle zákona o léčivech). Pro podporu výroby zdravotnických prostředků je možné získat mimo standardní slevy na dani z příjmů právnických osob hmotnou podporu až ve výši 10 % z vynaložených způsobilých nákladů. Změnou nařízení vlády zároveň došlo ke snížení minimálních limitů investic pro získání investičních pobídek, a to z celkem 100 mil. Kč na 80 mil. Kč (kdy je 40 mil. Kč hranice pro pořízení strojního zařízení).

Nová mapa státem podporovaných regionů

Od roku 2021 je také v platnosti nová mapa s definicí tzv. státem podporovaných regionů, kde jsou limity investic poloviční, přičemž nově od 1. ledna 2021 jsou do podporovaných regionů zařazeny i bývalé vojenské oblasti, jako jsou Ralsko, Milovice apod. (viz obrázek níže)

Zdroj: CzechInvest

Nadále však zůstává pro všechny regiony v platnosti nutnost prokázat a zdokumentovat při podávání žádosti o investiční pobídku přínos investice pro region a stát. Dokument má stanovenou formu a měla by v něm být obsažena společenská odpovědnost žadatele jak např. ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům, znevýhodněným osobám, tak k rozvoji kraje či regionu. U žadatelů, kteří nepatří do státem podporovaných regionů, musí být navíc splněna podmínka vyšší přidané hodnoty investice, tj. nejméně 80 % zaměstnanců v místě investiční akce musí mít minimálně průměrnou měsíční hrubou mzdu v kraji a zároveň:

  • podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním musí činit alespoň 10 % a žadatel/investor musí uzavřít smlouvu o spolupráci s výzkumnou organizací nebo vysokou školou v oblasti aktivit výzkumu a vývoje a minimálně 1 % předpokládaných způsobilých nákladů musí být vynaloženo na tuto spolupráci nebo
  • podíl pracovníků ve výzkumu a vývoji musí být alespoň 2 % (a tito mají tuto činnost definovánu v pracovní smlouvě) nebo
  • v rámci investice musí žadatel pořídit dlouhodobý majetek, který bude používat převážně pro činnosti výzkumu a vývoje ve výrobě, v hodnotě nejméně 10 % předpokládaných způsobilých nákladů.

O konečném schválení žádosti o investiční pobídku rozhoduje nově vláda ČR.

Stávající formy veřejné podpory do roku 2022

Míra veřejné podpory formou investičních pobídek platná do konce roku 2021 je 25 % z hodnoty způsobilých nákladů pro všechny regiony mimo Prahu. Podpora se počítá z hodnoty investice až do výše 50 milionů eur, pro část způsobilých nákladů přesahujících 50 milionů eur se pak podpora snižuje na polovinu, tj. 12,5 %. Pokud by společnost plánovala investovat ještě více, podpora se dále krátí, a navíc její přidělení je podmíněno schválením Evropskou komisí. Pro výpočet dostupné podpory jsou vždy společně hodnoceny veškeré investice realizované jednou skupinou investorů v jednom regionu během tří let.

Nejčastěji je investiční pobídka poskytována formou slevy na dani z příjmů právnických osob, a to až po dobu 10 let. Dalšími méně častými možnostmi podpory jsou převod pozemku za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora na pořízení majetku v případě strategické investiční akce, hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst, popř. rekvalifikaci pracovníků a osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right