Daně 

Aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) publikovala dne 20. ledna 2022 novou verzi Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy („Směrnice“).

Oproti poslední verzi Směrnice z roku 2017 obsahuje nová verze Směrnice z ledna 2022 zrevidovaná doporučení týkající se následujících oblastí:

  • V části III, Kapitoly II Směrnice byla doplněna doporučení týkající se aplikace metody rozdělení zisku (angl. profit split method), která byla schválena v roce 2018. Doplněna byla taktéž Příloha III ke Kapitole II s příklady k aplikaci metody rozdělení zisku.
  • Kapitole VI, resp. v Příloze II ke Kapitole VI byla doplněna doporučení pro daňové správy ohledně přístupu k tzv. těžko ocenitelným nehmotným aktivům (angl. hard-to-value intangibles), schválena rovněž v roce 2018.
  • Nakonec byla přidána nová Kapitola X z roku 2020, která obsahuje doporučení k aspektům převodních cen pro finanční transakce.
  • V neposlední řadě byly provedeny rovněž úpravy v ostatních částech Směrnice tak, aby byla zajištěna konzistence celého stávajícího textu s nově přidanými či upravenými částmi.

OECD dále poznamenává, že v globální ekonomii, v níž hrají nadnárodní podniky přední úlohu, je nutné zajistit, aby zisky těchto nadnárodních podniků nebyly uměle přesouvány mimo jejich jurisdikce a aby vykázaný daňový základ odrážel skutečnou ekonomickou realitu. Pro daňové poplatníky je také zcela nezbytné omezit rizika dvojího zdanění. Směrnice tak představuje základní vodítko k aplikaci tzv. principu tržního odstupu, který reprezentuje mezinárodní konsenzus týkající se oceňování transakcí mezi spřízněnými osobami.

Na vydání aktualizované Směrnice upozornilo také Generální finanční ředitelství v Informaci ze dne 1. února 2022, kde uvedlo, že připravuje překlad aktualizované Směrnice do českého jazyka.

Převodní ceny OECD Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right