Daně 

Aktuální harmonogram výzev OP PIK

V tabulce níže uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených výzev OP PIK, včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.

Zároveň byl aktualizován harmonogram výzev OP PIK pro rok 2019. V tabulce níže uvádíme několik plánovaných výzev včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.

Níže uvádíme bližší informace k vybraným aktuálně vyhlášeným výzvám.

Program Technologie
Během prosince byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena IX. výzva programu Technologie.

Žadatelé: malé a střední podniky.
Podporované aktivity: pořízení nových strojů, technologického vybavení a propojení těchto technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podpora není určena na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.

Výše dotace na jeden projekt: 1 mil. – 20 mil. Kč.
Příjem žádostí: 11. 3. 2019 – 13. 6. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

Program Nízkouhlíkové technologie

Posledního listopadu byly Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášeny celkem čtyři výzvy programu Nízkouhlíkové technologie. Jedná se o výzvy:

 • Akumulace energie
 • Druhotné suroviny
 • Elektromobilita
 • Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Žadatelé: malé, střední a velké podniky a kromě výzvy Elektromobilita mohou o podporu žádat i podniky vlastněné veřejným sektorem.

Výzva Akumulace energie
Mezi podporované aktivity této výzvy patří inovativní aktivity zaměřené na zavádění technologií akumulace energie. Dotace se vztahuje například na stroje a zařízení, inženýrské sítě, inženýrskou činnost a stavby.

Podpora je poskytována v režimu de minimis. Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.


Výzva Druhotné suroviny
Mezi podporované aktivity této výzvy patří projekty zaměřené na zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin, zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, na efektivní způsob získávání cenné druhotné suroviny z použitých výrobků. Dotace se vztahuje například na stroje a zařízení, inženýrské sítě, inženýrskou činnost a stavby.

Výše dotace: 1 mil. – 100 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

 

Výzva Elektromobilita
Tato výzva podporuje činnosti zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, tedy pořízení elektromobilu v podporovaných kategoriích silničních vozidel a pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily. Dotace se vztahuje například na pořízení vozidla, stroje a zařízení, inženýrské sítě a inženýrskou činnost.

Výše dotace: 50 000 Kč – 10 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 75 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 65 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 55 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.


Výzva Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
Podporovanými aktivitami v této výzvě jsou technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury. Dotace se vztahuje například na projektovou dokumentaci stavby, inženýrské sítě, technologie na úpravu bioplynu na biometan, vedlejší rozpočtové náklady a inženýrskou činnost ve výstavbě.

Výše dotace: 500 000 Kč – 35 mil. Kč. Poskytovaná podpora bude dosahovat výše rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 30. 9. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

Program Marketing
Koncem prosince byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena IV. výzva programu Marketing.

Žadatelé: malé a střední podniky.
Podporované aktivity: účast podniku na zahraničních výstavách a veletrzích vedoucí k usnadnění vstupu podniku na zahraniční trhy, a s tím spojené služby jako například doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh či výstavu v zahraničí a zpět nebo marketingové propagační materiály.

Dotace může být poskytnuta na maximálně 10 účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.

Míra podpory na jeden projekt: maximálně 50 % způsobilých výdajů.
Výše dotace: 200 tis. – 4 mil. Kč.
Příjem žádostí: 1. 3. 2019 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right