Daně 

Aktuální harmonogram výzev OP PIK

V tabulce níže uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených výzev OP PIK, včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.

Zároveň byl aktualizován harmonogram výzev OP PIK pro rok 2019. V tabulce níže uvádíme několik plánovaných výzev včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.

Níže uvádíme bližší informace k vybraným aktuálně vyhlášeným výzvám.

Program Technologie
Během prosince byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena IX. výzva programu Technologie.

Žadatelé: malé a střední podniky.
Podporované aktivity: pořízení nových strojů, technologického vybavení a propojení těchto technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podpora není určena na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Dotace se vztahuje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.

Výše dotace na jeden projekt: 1 mil. – 20 mil. Kč.
Příjem žádostí: 11. 3. 2019 – 13. 6. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

Program Nízkouhlíkové technologie

Posledního listopadu byly Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášeny celkem čtyři výzvy programu Nízkouhlíkové technologie. Jedná se o výzvy:

 • Akumulace energie
 • Druhotné suroviny
 • Elektromobilita
 • Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Žadatelé: malé, střední a velké podniky a kromě výzvy Elektromobilita mohou o podporu žádat i podniky vlastněné veřejným sektorem.

Výzva Akumulace energie
Mezi podporované aktivity této výzvy patří inovativní aktivity zaměřené na zavádění technologií akumulace energie. Dotace se vztahuje například na stroje a zařízení, inženýrské sítě, inženýrskou činnost a stavby.

Podpora je poskytována v režimu de minimis. Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.


Výzva Druhotné suroviny
Mezi podporované aktivity této výzvy patří projekty zaměřené na zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin, zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, na efektivní způsob získávání cenné druhotné suroviny z použitých výrobků. Dotace se vztahuje například na stroje a zařízení, inženýrské sítě, inženýrskou činnost a stavby.

Výše dotace: 1 mil. – 100 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

 

Výzva Elektromobilita
Tato výzva podporuje činnosti zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, tedy pořízení elektromobilu v podporovaných kategoriích silničních vozidel a pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily. Dotace se vztahuje například na pořízení vozidla, stroje a zařízení, inženýrské sítě a inženýrskou činnost.

Výše dotace: 50 000 Kč – 10 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 75 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • Maximálně 65 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • Maximálně 55 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.


Výzva Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
Podporovanými aktivitami v této výzvě jsou technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury. Dotace se vztahuje například na projektovou dokumentaci stavby, inženýrské sítě, technologie na úpravu bioplynu na biometan, vedlejší rozpočtové náklady a inženýrskou činnost ve výstavbě.

Výše dotace: 500 000 Kč – 35 mil. Kč. Poskytovaná podpora bude dosahovat výše rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 30. 9. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

Program Marketing
Koncem prosince byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena IV. výzva programu Marketing.

Žadatelé: malé a střední podniky.
Podporované aktivity: účast podniku na zahraničních výstavách a veletrzích vedoucí k usnadnění vstupu podniku na zahraniční trhy, a s tím spojené služby jako například doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh či výstavu v zahraničí a zpět nebo marketingové propagační materiály.

Dotace může být poskytnuta na maximálně 10 účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.

Míra podpory na jeden projekt: maximálně 50 % způsobilých výdajů.
Výše dotace: 200 tis. – 4 mil. Kč.
Příjem žádostí: 1. 3. 2019 – 31. 5. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Program Technologie Program Marketing Program Nizkouhlíkové technologie Elektromobily Bioplyn Dobíjecí stanice OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019