Daně 

Brexit: Celní a DPH dopady

Obchodní dohoda mezi EU-UK byla uzavřena na Štědrý den a od 1. 1. 2021 je v prozatímním provádění, nicméně její schválení Evropským parlamentem se očekává se zpětnou účinností. Jaké hlavní celní a DPH dopady vyplývají z této dohody? Je vaše společnost plně připravena na obchod s UK? A jak je to v případě obchodu se Severním Irskem?

Preferenční obchod Evropská unie: Velká Británie

V celní oblasti umožňuje obchodní dohoda EU-UK uplatnění nulových cel pro zboží s prokázaným preferenčním původem v EU/UK. Celnímu řízení se však ani u tohoto zboží nevyhneme. Pro zboží bez preferenčního původu se uplatní běžné celní sazby dle celního sazebníku EU nebo UK. Pro uplatnění nulové celní sazby tedy zboží musí splňovat pravidla preferenčního původu (stanovená v obchodní dohodě) a tato skutečnost musí být předepsaným způsobem zdokladována. Za určitých podmínek je možné uplatnit preferenční původ také zpětně. Pokud zboží z Velké Británie dovážíte, doporučujeme požadovat od vašich dodavatelů deklaraci o původu pro jejich výrobky. Při vývozu vašich výrobků z EU můžete deklaraci o původu obecně vystavit pouze, pokud jste registrovaní v systému REX. Vývozci, kteří ještě nemají registraci REX, o ni musí nejdříve požádat celní správu. Doporučujeme se touto registrací bez prodlevy zabývat.

Obchodní dohoda EU-UK má mnohá specifika týkající se prokazování preferenčního původu i znění samotných pravidel původu. Věnujte této problematice dostatečnou pozornost. Nesprávné uplatnění preferenčního původu může vyústit v komplikace nejen na straně EU vývozců, ale také  následně na straně britských zákazníků. Analogicky pokud váš britský dodavatel bude daná pravidla chybně aplikovat, může se do složité situace dostat vaše společnost dovážející dané zboží do EU, jelikož tak dojde k nedoplatkům na cle, které budou následně vybrány od dovozce.

S ohledem na skutečnost, že se posouzení preferenčního původu zboží odvíjí především od správného sazebního zařazení zboží, doporučujeme zaměřit se v případě pochybností také na tuto problematiku.

Obchod se zbožím: Velká Británie a Severní Irsko

Obchod se zbožím mezi EU a Velkou Británií (tj. území Anglie, Walsu a Skotska), které bude odesláno po 31. 12. 2020 již nepodléhá DPH pravidlům pro intrakomunitární dodávky zboží, ale z pohledu cel a DPH se jedná o dovoz a vývoz zboží z/do 3. země. Zboží odeslané do 31. 12. 2020, jehož přeprava je ukončena po 31. 12. 2020 má ještě režim intrakomunitárních dodávek.

V případě přijetí zboží, které bylo odesláno z Velké Británie po 31. 12. 2020, je nově nezbytné řádně ukončit tranzitní doklady doprovázející tyto zásilky a zboží propustit do následného celního režimu. V případě odeslání zboží do Velké Británie po 31. 12. 2020 je třeba propustit tyto dodávky do režimu vývozu.

Obchod se zbožím mezi EU a Severním Irskem se bude i po 1. 1. 2021 považovat za intrakomunitární dodávky. Za tímto účelem je třeba s obchodním partnerem potvrdit příslušné DIČ, vůči kterému mají být tyto dodávky vykazovány. Toto zboží není třeba propouštět do režimu vývozu.

V tomto světle je třeba správně uplatnit interní daňové kódy a transakce dobře vykázat. To se vztahuje také k případným opravným daňovým dokladům. Finanční správa EU a UK mají v rámci obchodní dohody EU-UK i nadále nastaven systém pro výměnu informací.

V případě řetězových transakcí s jakýmkoliv UK prvkem doporučujeme věnovat uplatnění DPH zvláštní pozornost. Také pokud dodáváte zboží do Velké Británie v režimu konsignačních dodávek či takové zboží přijímáte od vašich dodavatelů z Velké Británie, je třeba taktéž provést revizi nastavení s ohledem na možné DPH dopady.

Obchod se službami: Spojené království

Obchod se službami mezi EU a UK (tj. včetně Severního Irska) se řídí DPH pravidly pro obchod se službami mezi EU a třetími zeměmi. Výjimka týkající se Severního Irska se na obchod se službami nevztahuje. V případě poskytnutí služeb je třeba vzít v úvahu mimo jiné pravidlo skutečné spotřeby, jež ČR uplatňuje na služby poskytnuté osobám mimo EU, tj. od 1. 1. 2021 také osobám z UK. Pokud je daná služba spotřebována na území ČR a zákazníkem je osoba se sídlem mimo EU registrovaná k DPH v ČR, může tato služba podléhat DPH v ČR.

Rádi vám poskytneme asistenci při posouzení preferenčního původu vašich výrobků, registraci do systému REX či případně také připravíme školení šité na míru týkající se preferenčního původu ve vztahu k Velké Británii pro vaše zaměstnance. Zodpovíme také jakékoliv dotazy týkající se celní problematiky nebo uplatnění DPH při obchodu se zbožím.

Brexit aktuálně Nepřímé daně dReport zpravodaj Brexit DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right