Daně 

Čeká nás oživení v oblasti investičních pobídek?

Po delším projednávání bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení pro dlouho očekávanou novelu zákona o investičních pobídkách. Zároveň je připravené nové nařízení vlády, jež dále specifikuje podmínky, za kterých lze investiční pobídku získat. Novelu zákona o investičních pobídkách projednala a schválila vláda ČR na svém jednání 22. března 2023 a bude předložena Poslanecké sněmovně. Jaké změny nás v této oblasti čekají?

Proces schvalování žádostí o investiční pobídku

Zásadní změnou je zrušení povinnosti závazného usnesení vlády ČR ke každé žádosti o investiční pobídku, které bylo zcela nepředvídatelné a celý proces schvalování činilo značně netransparentním. Tak jako v dřívějších letech by se rozhodovací pravomoc měla nyní vrátit Ministerstvu průmyslu a obchodu, které však bude muset získat kladné stanovisko od dotčených ministerstev.

Jako určitou protiváhu zjednodušení procesu schvalování žádostí o investiční pobídku lze vnímat navržené zpřísnění podmínek aplikace tzv. vyšší přidané hodnoty jednotlivých projektů, kdy dojde ke zvýšení procentuálních požadavků na výdaje na spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, popř. zaměstnávání výzkumných a vývojových pracovníků. Zároveň bude nutné plnit podmínku vyšší přidané hodnoty projektu ve všech regionech České republiky vyjma těch, kde bude nezaměstnanost minimálně ve výši 7,5 %. Další výjimku z podmínky vyšší přidané hodnoty projektu budou mít strategické investiční projekty (kromě výroby farmaceutických výrobků a přípravků, počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroby letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení).

Vládě ČR budou i nadále předkládány žádosti tzv. strategických investic, které jsou spojené s hmotnou podporou na pořízení dlouhodobého majetku.

Změny podmínek poskytování investičních pobídek

Velmi zajímavou změnu představuje rozšíření škály projektů, které mají možnost být posouzeny jako výše uvedená strategická investiční akce a získat podporu na pořízení hmotného a nehmotného majetku bez nutnosti realizovat investici v minimální výši 2 mld. Kč a vytvořit minimálně 250 nových pracovních míst.

Kromě velkých investičních akcí s limity investice nad 2 mld. Kč je již nyní možné podpořit projekty na výrobu produktů se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob, projekty s vysokou technologickou náročností, kterými jsou výroba farmaceutických výrobků a přípravků, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení.

Nově vláda ČR zareagovala na podporu plnění cílů energetické soběstačnosti České republiky a mezi strategické projekty zahrnula investice zaměřené na produkci systémů a zařízení určených k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov.

S ohledem na nynější mezinárodní situaci a výkyvy v dostupnosti klíčových surovin se budou mezi strategické investiční akce zahrnovat také projekty společného evropského zájmu, které byly notifikované Evropské komisi a u nichž Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost podpory s vnitřním trhem. Tyto projekty pak budou sloužit k podpoře výroby v klíčových oborech jednotlivých členských států. Zároveň pro projekty společného evropského zájmu v technologických centrech a centrech strategických služeb bude zrušena současná podmínka vytvoření minimálního počtu pracovních míst.

Stanou se investiční pobídky opět atraktivní pro investory?

To, zda budou novela zákona o investičních pobídkách a nařízení vlády schváleny a zda se tak odstraní řada současných bariér, bude jasné v průběhu následujících měsíců. V příštích letech pak uvidíme, zda dojde také ke zlepšení pozice České republiky v mezinárodním srovnání států, které investiční pobídky poskytují.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right