Daně 

Čeká nás změna v přístupu k uplatňování daňových odpisů „v nejvyšší možné míře“ u příjemců investičních pobídek?

Krajský soud v Brně vydal v prosinci loňského roku velmi zajímavý rozsudek, který oproti zažité praxi připustil, že příjemce investiční pobídky ve formě slevy na dani není vázán povinností uplatnit tzv. zvýšený odpis v prvním roce odpisování.

Dle zákona o daních z příjmů má příjemce investičních pobídek povinnost uplatňovat odpisy v nejvyšší možné míře. Dle výkladu Koordinačního výboru KDP ČR a finanční správy je splnění podmínky maximálního uplatnění daňových odpisů podmíněno uplatněním mimo jiné sazeb pro zvýšený odpis v prvním roce odpisování.

V řešeném sporu správce daně dle zažité praxe vyžadoval aplikaci zvýšených odpisů v prvním roce odpisování, a snížil tak u příjemce investiční pobídky uplatněný nárok na slevu na dani, neboť při odpisování majetku uplatnil způsob rovnoměrného odpisu při použití standardních odpisových sazeb.

Co uvedl Krajský soud v Brně?

Podle názoru Krajského soudu v Brně má poplatník na začátku při pořízení určitého hmotného majetku možnost volby mezi dvěma základními způsoby odpisování, tj. rovnoměrnými a zrychlenými. Další volby, které činí ostatní poplatníci v průběhu odpisování, tj. zvolit menší odpis u rovnoměrných odpisů a prodlužení doby odpisování, popř. odpisy přerušit, není u příjemců investičních pobídek možná, a to proto, že by tímto způsobem nepřípustně snižovali svůj základ daně. Zákon tedy dává poplatníkovi v režimu investičních pobídek volbu způsobu odepisování, kde však musí z principu věci uplatnit odpisy v maximální možné výši. Tato podmínka se ovšem nevztahuje na výběr varianty rovnoměrného odpisu. Jednotlivé varianty rovnoměrného odpisu se od sebe neliší ani délkou odpisování, ani celkovou odepsanou částkou. Částka je pouze odlišně rozkládána do jednotlivých let. V prvním roce je odpisová sazba u zvýšeného odpisu oproti klasickým odpisovým sazbám vyšší, avšak v následujících letech naopak nižší. Legislativa nevyžaduje, aby vyšší odpisy byly uplatněny v nejbližším zdaňovacím období. Jinými slovy výběrem konkrétní varianty rovnoměrného odpisu nemůže poplatník v konečném efektu nepřípustně ovlivňovat základ daně, a proto není nutné poplatníka normovat v tom, aby v prvním roce odepisování uplatňoval zvýšený daňový odpis.

Dle Krajského soudu v Brně varianty rovnoměrného odpisování tedy představují jakési „podzpůsoby“ rovnoměrného odpisování a po výběru jednotlivého podzpůsobu a aplikace maximální sazby poplatník splňuje závazek nositele investičních pobídek uplatnit odpisy celkově „v nejvyšší možné míře“. Což je tedy závěr v rozporu se závěry výše zmíněného koordinačního výboru a dosavadní správní praxe.

Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Krajský soud zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Můžeme tedy očekávat, že kauza povinnosti uplatňovat zvýšený daňový odpis u příjemců investičních pobídek se bude projednávat dále. Budeme vás informovat o jejím dalším průběhu.

Daně v nemovitostech Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right