Daně 

Celní aktuality: Připravte se na důležité změny

Jak jsme vás v minulosti informovali, některé země v rámci regionu EUROMED (region Evropy a Středomoří), jež si navzájem umožňují obchod s nulovým clem na základě preferenčního původu zboží, přijímají od září 2021 modernější pravidla původu označovaná jako „přechodná“. Pravidla preferenčního původu regionu EUROMED vychází historicky z tzv. PEM úmluvy. Přechodná pravidla původu jsou pro většinu druhů zboží mírnější. V současné době je uplatňuje přibližně 20 zemí a další země je v budoucnu hodlají přijmout.

Výrobci a vývozci z EU mohou ve vztahu k vývozům zboží do zemí, které přistoupily k přechodným pravidlům původu, postupovat jak podle těchto přechodných pravidel původu, tak podle dřívějších pravidel původu dle PEM úmluvy. Oba soubory pravidel existují v současné době paralelně.

Do nedávné doby celní orgány vyžadovaly, aby byl v dodavatelských prohlášeních osvědčujících preferenční původ zboží v rámci EU uveden výslovný odkaz na přechodná pravidla, jinak bylo nutné nakupované materiály považovat za původní pouze dle pravidel PEM úmluvy. Jelikož jsou přechodná pravidla původu pro většinu druhů zboží mírnější, nebyla tato podmínka věcně opodstatněná.

Výrobci provádějící kalkulace preferenčního původu se tak dostávali do komplikované situace při zajištění správných formulací na všech získaných dodavatelských prohlášeních. Pokud část dodavatelských prohlášení bylo možné považovat za platnou pouze dle PEM pravidel (protože např. neobsahovala odkaz na konkrétní druh pravidel původu, tak jak tomu v minulosti bylo běžné) a další část dodavatelských prohlášení odkazovala pouze na přechodná pravidla, nemohli výrobci tato prohlášení univerzálně využít pro kalkulaci původu dle PEM úmluvy nebo naopak dle přechodných pravidel.

Nedávnou novelou implementovaného aktu k celnímu kodexu unie (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447) byly požadavky na znění dodavatelských prohlášení pro využití přechodných pravidel původu zmírněny.

Jaké jsou nové podmínky ve vztahu k dodavatelským prohlášením?

Dle novely implementovaného aktu platí, že pokud dodavatelská prohlášení neobsahují odkaz na konkrétní typ pravidel původu, má se za to, že dodávané výrobky splňují pravidla původu jak dle PEM úmluvy, tak také dle přechodných pravidel. Výjimkou jsou některé zemědělské výrobky (konkrétně kapitoly celního sazebníku 2, 4–15, 16 (s výjimkou zpracovaných produktů rybolovu) a dále kapitol 17–24, u kterých mohou být přechodná pravidla naopak přísnější. Toto zjednodušení také neplatí, pokud je dodavatelské prohlášení vystaveno za využití kumulace s některou ze zemí EUROMED, které doposud k přechodným pravidlům nepřistoupily.

Pokud by dané výrobky splňovaly pouze mírnější přechodná pravidla původu, je dodavatel stále povinen tuto skutečnost v dodavatelském prohlášení uvést odkazem na „transitional rules“.

Tato nová ustanovení implementovaného aktu se použijí zpětně ode dne 1. září 2021, což může mnoha výrobcům a vývozcům z EU pomoci také v rámci případných následných kontrol.

Nová povinnost uvádět číslo závazné informace v celním prohlášení

Pokud jste získali závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (či případně také méně častou závaznou informaci o původu zboží), je nově třeba při dovozu nebo vývozu zboží, jehož se tato závazná informace týká, uvést v celním prohlášení tuto skutečnost prostřednictvím referenčního čísla daného rozhodnutí. To platí také pokud celní prohlášení podává váš celní zástupce. O této povinnosti doporučujeme s celními zástupci aktivně komunikovat.

Clo dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right