Daně 

CESOP: Blíží se povinnost reportovat o přeshraničních platbách

Od 1. ledna roku 2024 vejde v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která stanoví nové povinnosti pro poskytovatele platebních služeb. Ti budou muset nově zaznamenávat a reportovat údaje o transakcích přeshraničních plateb. Cílem Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP) je snížit narůstající rozdíly mezi vykázanou a nevybranou DPH v rámci EU. Koho se tato povinnost týká? O kterých transakcích se bude reportovat? A která data uchovávat? Vše o nové povinnosti najdete v článku.

Finanční správa k připravovaným změnám již na svých internetových stránkách zveřejnila informaci k CESOP. Návrh zákona vychází ze směrnice Rady (EU) a v současné době je novela zákona v Poslanecké sněmovně před třetím čtením (sněmovní tisk).

Nově budou poskytovatelé platebních služeb v EU povinni zaznamenávat a vykazovat údaje o transakcích přeshraničních plateb (viz směrnice o platebních službách (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, „PSD2“). Poskytovatelem platební služby se ve vztahu k CESOP rozumí osoby oprávněné podle zákona upravujícího platební styk poskytovat evidovanou platební službu s výjimkou České národní banky. Vztahovat se tak bude na úvěrové instituce, které zahrnují banky i poskytovatele elektronických peněz, poštovní transakční služby a platební instituce, a to včetně těch, které využívají výjimku pro malé platební instituce (tzv. SPIs).

Podání oznámení údajů pro účely CESOP bude umožněno elektronicky prostřednictvím portálu Moje daně. Dle informace finanční správy bylo 16. října 2023 spuštěno testování podání oznámení údajů pro účely CESOP pro zájemce ze strany poskytovatelů platebních služeb.

Podání oznámení se provádí čtvrtletně, a to vždy nejpozději k poslednímu dni následujícího měsíce po konci příslušného kalendářního čtvrtletí.

V souvislosti se zavedením této nové povinnosti jsme zaznamenali řadu sporných otázek, např. na koho konkrétně povinnost dopadne, případně jak správně identifikovat přeshraniční platbu nebo jak určit počet transakcí, které je již potřeba evidovat. Řada subjektů disponuje povolením od České národní banky ohledně poskytování platebních služeb (např. instituce platebních elektronických peněz nebo zástupci poskytovatelů platebních služeb) a není úplně jednoznačné bez znalosti fungování konkrétních business modelů a způsobu zajištění úhrady, zda se jich nové povinnosti dotknou. Níže stručně shrnujeme základní informace ohledně CESOP.

Co to CESOP je?

CESOP je nový centrální elektronický systém platebních informací EU, který byl vytvořen Evropskou komisí s cílem snížit narůstající rozdíly mezi vykázanou a nevybranou DPH v rámci EU. Z dostupných analýz EU vyplývá, že nevybraná DPH souvisí z velké míry s prodeji zboží uskutečněnými zahraničními e-shopy na území EU. Pokud se e-shop vyhýbá DPH registraci na území EU, prodává zboží bez DPH a ta pak chybí v rozpočtu EU. Systém CESOP mimo jiné umožní provádět křížovou kontrolu platebních údajů s informacemi o DPH statusu příjemce platby a uchovávat informace po dobu nezbytnou k tomu, aby správci daně mohli provádět kontroly DPH.

Které transakce podléhají požadavkům na vykazování v rámci CESOP?

Nová povinnost se týká všech přeshraničních plateb, jejichž plátce se nachází v EU. Přeshraniční platbou se rozumí platební transakce, která probíhá od plátce v jednom členském státě EU k příjemci v jiném členském státě EU nebo od plátce v jednom členském státě EU k příjemci ve třetí zemi. Každý poskytovatel platebních služeb v EU, který zpracovává přeshraniční transakci, musí uchovávat a vykazovat přesně vymezené údaje o platbách. Na přeshraniční platby směrem ze třetí země do členského státu EU se oznamovací povinnost nevztahuje.

Pro účely evidování platebních transakcí se státem usazení příkazce (plátce) nebo příjemce považuje ten stát odpovídající identifikátoru IBAN platebního účtu nebo jiného identifikátoru, který jasně určuje místo jejich usazení. V případě, že takový identifikátor není k dispozici, stát usazení je určen na základě bankovního identifikačního kódu (BIC) nebo obdobného identifikačního kódu, který jednoznačně označuje poskytovatele platební služby nebo obdobného poskytovatele podle právních předpisů jiného státu, který jedná ve jménu plátce nebo příjemce.

Poskytovateli evidované platební služby vzniká povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích za podmínky, že v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí poskytne více než 25 plateb jednomu příjemci.

Z hlediska evidence přeshraničních plateb a jejich příjemcích je správcem daně Specializovaný finanční úřad.

Která data by měla být uchovávána a následně oznamována?

V závislosti na charakteristikách transakce musí vykazující poskytovatel platebních služeb do zprávy CESOP zahrnout následující datové prvky:

 • BIC/ID vykazujícího poskytovatele platebních služeb;
 • název příjemce platby;
 • DPH/DIČ příjemce platby;
 • IBAN / jiné identifikační číslo účtu příjemce;
 • BIC/ID příjemce platebních služeb;
 • adresa příjemce;
 • informace o vrácené platbě – refundace ano/ne, odkaz;
 • datum/čas;
 • částka;
 • měna;
 • členský stát původu platby;
 • členský stát místa určení vrácené platby;
 • informace o místě plátce (původ platby);
 • identifikační kód transakce;
 • fyzická přítomnost plátce v prostorách obchodníka při iniciování platby.

Pokud si nejste jistí, zda se vás nová povinnost týká, nebo pokud chcete poradit, jak data správně uchovávat a reportovat, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme. Více informací o všech našich službách v oblasti daní najdete na našich webových stránkách.

CESOP Platební transakce Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right