Daně 

Co je nového v cizineckém právu od léta 2023? 

Poslední novela zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonů byla schválena v červnu 2023 a většina změn, které obsahuje, začala platit již 1. července 2023. Hlavním cílem novely zákona o pobytu cizinců je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady věnované tzv. modrým kartám. Čeho dalšího se změny týkají?

  • Modré karty

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci by měli mít v rámci harmonizace práva Evropské unie jednodušší vstup do České republiky i následný pobyt zde. Jak se změny dotknou modrých karet?

Zjednodušení se propsalo i do novely zákona o zaměstnanosti: ruší se test trhu práce a o modrou kartu je možné požádat ihned po zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst. Pokud podá na území cizinec žádost o modrou kartu jako držitel modré karty v jiném členském státě, bude moci pracovat na pracovní pozici 30. den od podání žádosti o modrou kartu, a to i v případě, že by o jeho žádosti ještě nebylo rozhodnuto.

Díky těmto změnám by se modrá karta měla stát atraktivnějším typem pobytu pro zaměstnance i zaměstnavatele. Uvidíme, jaký dopad budou mít změny v praxi.

  • Změny u žádostí o víza a pobyty na zastupitelských úřadech

V tomto ohledu se nebude jednat o zjednodušení procesu, ale v mnoha ohledech o jeho ztížení. Ačkoliv doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů byl u žádostí o víza či povolení k pobytu v praxi vyžadován skoro vždy, nyní bude pro všechny žadatele povinností, a to ze země, jejímž je cizinec státním občanem. Na vyžádání bude nutné doložit tento doklad u zemí, kde žadatel strávil v posledních 3 letech v souhrnu 6 měsíců (oproti předchozímu pravidlu, kdy se počítal pouze nepřetržitý 6měsíční pobyt).

Změna se dotkne i možnosti podat žádost na zastupitelském úřadu v jiné zemi, než je cizinec občanem. Aby byl cizinec oprávněn žádat o vízum či pobyt na zastupitelském úřadě země, ve které oprávněně pobývá, musí tam mít dlouhodobý či trvalý pobyt a nepřetržitě tam pobývat po dobu nejméně 2 let.

Pozitivním bodem u žádostí na zastupitelských úřadech je nově možnost doložit matriční doklady i v elektronické podobě.

  • Držitelé víza strpění

Pozitivní změnou pro držitele víza nebo pobytu za účelem strpění je skutečnost, že bude nově možné opustit území ČR, aniž by vízum zaniklo. Držitelé tohoto typu víza budou moci cestovat po zemích schengenského prostoru.  Vízum nebo pobyt zanikne až v případě jeho opuštění. To neplatí pro držitele dočasné ochrany, kteří mohou vycestovat i mimo země EU (například zpět na Ukrajinu).

  • Sloučení rodiny občanů z třetích zemí

Nově budou moci žádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny na území pouze nezletilé děti do 18 let. Nezaopatřené zletilé děti do 26 let se již nebudou moci sloučit se svými rodiči a budou muset žádat o jiný typ pobytu, například o studentské vízum.

  • Povinnost osobně se dostavit na ministerstvo po příjezdu na území ČR

K další změně dochází i v oblasti povinnosti cizinců osobně se dostavit na ministerstvo po příjezdu na území ČR za účelem pořízení údajů nezbytných pro výrobu průkazu o povolení k pobytu. Dosavadní lhůta 3 pracovních dnů byla změněna na 30 kalendářních dnů od příjezdu cizince na území. Z praxe nám bylo známo, že uvedená lhůta 3 pracovních dnů byla nepřiměřeně krátká, a tudíž je uvedená změna vítána.

  • Sezónní zaměstnání

Novela zefektivňuje využití institutu sezónních víz, a to konkrétně prodloužení doby jejich platnosti až na 9 měsíců. Dosavadní maximální délka doby na dlouhodobé vízum byla pouze 6 měsíců, přičemž v některých odvětvích nebyla dostačující.

  • Žádosti o trvalý pobyt

Novela zakotvuje, že žádost o vydání povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého pobytu bude cizinec oprávněn podat, jestliže na území pobývá na základě povolení k pobytu, které je platné, nikoliv v případě, kdy na území pobývá pouze na základě tzv. fikce pobytu. V praxi to znamená, že cizinec nebude moci v řízení o prodloužení dlouhodobého pobytu žádat rovnou i o trvalý pobyt.

  • Zdravotní pojištění dětí

Nově budou v systému veřejného zdravotního pojištění také děti s dlouhodobým pobytem i děti narozené na území, které žádají o dlouhodobý pobyt. Pojistné za ně ale na rozdíl od českých dětí budou odvádět rodiče. Změna bude platit od 1. 1. 2024. O dalších podmínkách vás budeme s předstihem informovat.

Můžeme říct, že novela zákona o pobytu cizinců v mnohých ohledech reflektuje již zavedenou praxi a implementuje ji přímo do zákona. Změny vyplývající z transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady věnované tzv. modrým kartám jsou jednoznačně pro cizince výhodnější a činí institut modrých karet mnohem atraktivnějším. Na druhou stranu se ale zdá, že některé změny budou pro cizince nepříznivé a proces získání pobytu mohou zkomplikovat.

Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right