Účetnictví 

Co nás čeká (a nemine) v oblasti účetních standardů IFRS?

Po dlouhé době relativního klidu, kdy od vydání posledního standardu IFRS 17 Pojistné smlouvy uplynulo už šest let, nás v blízké i vzdálenější době čeká hned několik novinek z dílny IASB – tři nové standardy a řada úprav stávajících standardů.

V tomto článku se podíváme, jaké nové standardy a úpravy stávajících standardů plánuje Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydat v tomto a příštím roce, ale také kterým dlouhodobým projektům se nyní věnuje či je plánuje v horizontu pěti let zařadit do svého pracovního plánu.

Pracovní plán je obvykle aktualizován po každém zasedání rady IASB a Výboru pro interpretace. Nejnovější pracovní plán rady IASB pro zasedání v březnu 2024 naleznete zde.

Nové účetní standardy IFRS

Očekává se, že v dubnu 2024 zveřejní rada IASB nový standard IFRS 18 Prezentace a zveřejňování v účetní závěrce. Nový účetní standard IFRS nahradí IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a provede následné změny v dalších účetních standardech IFRS. Cílem IFRS 18 je zlepšit způsob, jakým jsou informace sdělovány v účetní závěrce, se zaměřením na informace ve výkazu zisku a ztráty. Nový standard bude účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2027 nebo později.

Očekává se, že v květnu 2024 zveřejní Rada IASB nový standard IFRS 19 Dceřiné podniky bez veřejné odpovědnosti: Zveřejňování. Tento nový účetní standard IFRS bude dobrovolný a bude umožňovat dceřiným podnikům uplatňovat snížené požadavky na zveřejňování při aplikaci účetních standardů IFRS ve svých účetních závěrkách za předpokladu, že dceřiný podnik nemá veřejnou odpovědnost a jeho nejvyšší ovládající nebo mateřský podnik na nižší úrovni sestavuje konsolidovanou účetní závěrku dostupnou pro veřejné použití, která je v souladu s účetními standardy IFRS. Nový standard bude účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2027 nebo později.

V roce 2025 plánuje IASB vydat nový standard IFRS 20 Regulační aktiva a regulační závazky, který se týká účetních jednotek, na něž se vztahuje regulační dohoda, jež může vytvářet regulační aktiva a regulační závazky. Nový standard by nahradil IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci, který nebyl schválen pro použití v EU.

Pracovní plán IASB zahrnuje také následující nové standardy, které jsou v různých fázích vývoje a jejichž zveřejnění se očekává až v roce 2026:

 • Finanční nástroje s charakteristikami vlastního kapitálu (zveřejněný návrh vydaný v listopadu 2023)
 • Podnikové kombinace – zveřejňování, goodwill a snížení hodnoty (zveřejněný návrh vydaný v březnu 2024)
 • Dynamické řízení rizik (zveřejněný návrh se očekává v první polovině roku 2025)
 • Metoda ekvivalence (zveřejněný návrh se očekává ve druhé polovině roku 2025)

Úpravy stávajících účetních standardů IFRS

V květnu 2024 vydá Rada IASB úpravy IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování – Klasifikace a oceňování finančních nástrojů.

Ve 3. čtvrtletí roku 2024 plánuje Rada IASB vydat Roční zdokonalení účetních standardů IFRS, která zahrnují drobné změny následujících standardů:

 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – Účtování o zajištění u prvouživatele
 • IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování:
  • Zisk nebo ztráta z odúčtování
  • Změny pokynů k implementaci IFRS 7 – Zveřejňování odloženého rozdílu mezi reálnou hodnotou a transakční cenou
  • Změny pokynů k implementaci IFRS 7 – Úvod a zveřejňování úvěrového rizika
 • IFRS 9 Finanční nástroje:
  • Odúčtování závazků z leasingu
  • Transakční cena
 • IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka – Určení faktického zástupce
 • IAS 7 Výkaz o peněžních tocích – Nákladová metoda

V průběhu roku 2024 se očekává, že IASB vydá následující zveřejněné návrhy (konečné úpravy by měly být vydány v roce 2025):

 • Úpravy IFRS 9 Finanční nástroje – Smlouvy o nákupu energie
 • Úpravy IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – Rezervy – Cílená vylepšení
 • Úpravy IAS 21 Dopady změn měnových kurzů – Používání hyperinflační měny vykazování nehyperinflační účetní jednotkou

Ve 3. čtvrtletí roku 2024 se očekává také dokument s vyhodnocením zkušeností po zavedení a používaní následujících dvou standardů:

 • IFRS 9 Finanční nástroje —Snížení hodnoty
 • IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

Připravované projekty IASB

Kromě výše uvedených nových standardů a změn stávajících standardů je k dispozici speciální stránka, kde jsou podrobně popsány projekty, které IASB připravuje, a žádosti, které Výbor pro interpretace obdržel, ale dosud neprojednal.

Očekává se, že IASB zahájí práce na pěti připravovaných výzkumných projektech ještě před příštím pětiletým projednáním agendy:

 • Nehmotný majetek
 • Výkaz peněžních toků a související záležitosti
 • Oceňování v naběhlé hodnotě
 • Přezkum po implementaci IFRS 9 Finanční nástroje —Zajišťovací účetnictví
 • Přezkum po implementaci IFRS 16 Leasingy

Rada IASB se nejprve zaměří na již probíhající a veškeré časově náročné činnosti. Z toho vyplývá, že v nejbližší době rada IASB nemusí v těchto projektech dosáhnout podstatného pokroku.

Existují také dva připravované „udržovací“ projekty, u nichž se očekává, že budou mít úzký rozsah:

 • Prodej a zpětný leasing majetku v rámci účetní jednotky s jedním aktivem (IFRS 10 a IFRS 16)
 • Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře (IAS 12)

Na rezervním seznamu jsou také dva projekty, které budou do pracovního plánu zařazeny pouze v případě, že před příštím pětiletým projednáním agendy IASB budou k dispozici další kapacity:

 • Provozní segmenty
 • Mechanismy stanovování cen za znečišťující látky
Zdroj: https://www.ifrs.org/projects/work-plan
IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right