Daně 

Daň z nabytí nemovitých věcí u finančního leasingu

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu, jejím uživatelem je dle zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí osvobozeno od této daně. Zákonné opatření však finanční leasing nijak nedefinuje a v této souvislosti se odkazuje na zákon o daních z příjmů. Jelikož se právě tato definice v čase měnila (zejména mezi lety 2014 a 2015), nebylo zcela zřejmé, jaké znění je pro posouzení osvobození rozhodné.

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku potvrdil, že je pro posouzení definice finančního leasingu rozhodné znění zákona o daních z příjmů v okamžiku převodu vlastnického práva k nemovitosti, tj. k okamžiku odkupu nemovité věci. Datum uzavření leasingové smlouvy nemá na hodnocení daňového režimu pro účely daně z nabytí nemovitých věcí vliv, a to i přesto, že pro účely daňové uznatelnosti leasingových splátek zákon o daních z příjmů tento návrat k původnímu znění zákona umožňuje.

Pokud tedy byla nemovitost, jež byla předmětem finančního leasingu, odkoupena v roce 2014, lze uplatnit osvobození po splnění podmínek tehdejší definice finančního leasingu, tj. přenechání nemovité věci vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník právo k ní na uživatele, a to bez jakéhokoli časového limitu na dobu trvání leasingové smlouvy či kupní ceny (tato doba trvání je rozhodná pouze pro určení daňové uznatelnosti leasingových splátek pro účely daně z příjmů).

Od roku 2015 jiné podmínky

Naopak od 1. ledna 2015 byly v zákoně o daních z příjmů rozšířeny podmínky definice finančního leasingu, mimo jiné o zavedení minimální doby jeho trvání (tj. alespoň 30 let pro většinu bytů, budov, staveb a 50 let pro administrativní budovy, velké obchodní domy, hotely apod.). Pro odkup nemovitých věcí, které byly předmětem finančního leasingu, realizovaný po 1. lednu 2015 bude tedy pro účely uplatnění osvobození od daně z převodu nemovitých věcí rozhodné splnění pouze této nové rozšířené definice finančního leasingu, bez ohledu na datum, kdy byla smlouva o finančním leasingu uzavřena.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Finanční leasing Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z příjmů
Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu. 

14. 6. 2019
Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Program je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, poskytovatelem podpory je však Technologická agentura ČR. 

24. 5. 2019