Daně 

Daň z nabytí nemovitých věcí u finančního leasingu

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu, jejím uživatelem je dle zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí osvobozeno od této daně. Zákonné opatření však finanční leasing nijak nedefinuje a v této souvislosti se odkazuje na zákon o daních z příjmů. Jelikož se právě tato definice v čase měnila (zejména mezi lety 2014 a 2015), nebylo zcela zřejmé, jaké znění je pro posouzení osvobození rozhodné.

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku potvrdil, že je pro posouzení definice finančního leasingu rozhodné znění zákona o daních z příjmů v okamžiku převodu vlastnického práva k nemovitosti, tj. k okamžiku odkupu nemovité věci. Datum uzavření leasingové smlouvy nemá na hodnocení daňového režimu pro účely daně z nabytí nemovitých věcí vliv, a to i přesto, že pro účely daňové uznatelnosti leasingových splátek zákon o daních z příjmů tento návrat k původnímu znění zákona umožňuje.

Pokud tedy byla nemovitost, jež byla předmětem finančního leasingu, odkoupena v roce 2014, lze uplatnit osvobození po splnění podmínek tehdejší definice finančního leasingu, tj. přenechání nemovité věci vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník právo k ní na uživatele, a to bez jakéhokoli časového limitu na dobu trvání leasingové smlouvy či kupní ceny (tato doba trvání je rozhodná pouze pro určení daňové uznatelnosti leasingových splátek pro účely daně z příjmů).

Od roku 2015 jiné podmínky

Naopak od 1. ledna 2015 byly v zákoně o daních z příjmů rozšířeny podmínky definice finančního leasingu, mimo jiné o zavedení minimální doby jeho trvání (tj. alespoň 30 let pro většinu bytů, budov, staveb a 50 let pro administrativní budovy, velké obchodní domy, hotely apod.). Pro odkup nemovitých věcí, které byly předmětem finančního leasingu, realizovaný po 1. lednu 2015 bude tedy pro účely uplatnění osvobození od daně z převodu nemovitých věcí rozhodné splnění pouze této nové rozšířené definice finančního leasingu, bez ohledu na datum, kdy byla smlouva o finančním leasingu uzavřena.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z příjmů dReport zpravodaj
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020