Daně 

Daňová zvýhodnění pro dary na podporu Ukrajiny

Ve středu 9. 3. 2022 byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, jehož cílem je daňová podpora dobročinných aktivit poplatníků, které souvisejí s pomocí státu Ukrajina a jeho obyvatelům v tomto konfliktu. Účinnost novely zákona by mohla nastat zhruba na přelomu května a června, přičemž zákonem by měla být zajištěna zpětná účinnost od začátku roku 2022. Finanční správa by proto měla již nyní postupovat v souladu s plánovanou změnou zákona.

Kompletní znění návrhu zákona je k dispozici na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Rozšíření okruhu darů zahrnutých do odpočtu

Dle navrhované novely by bylo možné za zdaňovací období roku 2022 odečíst na straně dárce i dary poskytnuté v roce 2022, a to jmenovitě:

  • Dary poskytnuté za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění. Podporou státu Ukrajina se dle důvodové zprávy rozumí cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny, včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na této obranyschopnosti podílejí.
  • Dary poskytnuté státu Ukrajina, jeho územně správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území státu Ukrajina, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

Tohoto snížení základu daně by mohli využít nejen čeští daňoví rezidenti (právnické i fyzické osoby), ale také daňoví rezidenti státu Ukrajina v případě, že úhrn jejich příjmů za zdaňovací období 2022 ze zdrojů na území ČR bude činit nejméně 90 % všech jejich příjmů s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvobozeny nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou. Prokazování poskytnutí daru bude podléhat standardním podmínkám, tj. dokladem, ze kterého bude patrný příjemce daru, jeho hodnota, předmět, účel plnění a datum jeho poskytnutí.

 

Speciální úprava pro nepeněžité dary

Návrh novely zákona také počítá se speciální úpravou pro nepeněžité dary splňující výše uvedené podmínky. Tyto by mělo být možné uplatnit přímo jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud poplatník vykáže kladný základ daně (nelze uplatnit v případě daňové ztráty). V takovém případě se pak nebude dar uplatňovat jako nezdanitelná část základu daně ani jako položka snižující základ daně.

 

Osvobození příjmů pro obdarované

Navrhovanou úpravou by došlo mimo jiné i k rozšíření současného výčtu osvobozených bezúplatných příjmů na straně příjemce (nyní je v souvislosti se situací na Ukrajině možné osvobodit pouze bezúplatný příjem plynoucí do veřejné sbírky a bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel) o bezúplatné příjmy přijaté v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina. Toto osvobození by se vztahovalo nejen na české daňové rezidenty, ale také na případnou srážkovou daň z darů poskytnutých daňovým rezidentům státu Ukrajina. Výše definované dary by měly být osvobozeny od srážkové daně v ČR.

 

Osvobození poskytnutého ubytování pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky

Navrhovaná novela také pro rok 2022 počítá s osvobozením od daně z příjmů fyzických osob příjmu zaměstnance ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na území státu Ukrajiny z důvodu, že tito rodinní příslušníci opustili stát Ukrajina v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jeho území. Toto osvobození by platilo i pro případy, kdy nově příchozí ukrajinský občan získá na území ČR zaměstnání s tím, že jemu a celé jeho rodině bude poskytnuto ubytování ze strany zaměstnavatele.

 

Zachování zvýšení 30% odpočtu i pro rok 2022

Novela zákona o daních z příjmů také přináší návrh zachování zvýšení odpočtu na dary na 30 % základu daně i pro rok 2022, resp. pro zdaňovací období roku 2022 pro fyzické osoby a pro zdaňovací období skončené v období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 pro právnické osoby. Tento vyšší limit by se pak za splnění ostatních zákonných podmínek uplatňoval na všechna bezúplatná plnění, tedy na dary poskytnuté jak na stávající, tak na nově zavedené účely na podporu Ukrajiny.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Pomoc Ukrajině Daňové odpočty Novela zákona o daních z příjmů Daň z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right