Daně 

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů

V březnovém vydání dReportu jsme vás informovali o plánované změně zdanění základních investičních fondů. Senátní návrh obsahoval zúžení definice základního investičního fondu a vyjímal z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. Tyto fondy by poté podléhaly standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %.

Důvodem zavedení této změny byla dle Senátu snaha vyloučit z definice základních investičních fondů ty fondy, které jsou pouze zaregistrované na regulovaném trhu, aniž by reálně prováděly investiční činnost. Výhody nižšího zdanění by tak v důsledku novely měly nově čerpat jen fondy, které aktivně investují na finančních trzích.

V průběhu legislativního procesu byl v Poslanecké sněmovně učiněn pozměňovací návrh, který říká, že za základní investiční fond se považuje i fond, který je přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, ale žádný poplatník daně z příjmů právnických osob nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených osob, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, se pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíly jednoho poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, a pokud daný fond neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Výše uvedené omezení se tak bude nově vztahovat na ty fondy, které jsou považovány za základní investiční fond podle zákona o daních z příjmů pouze z titulu toho, že jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a současně jsou vlastněny v rámci skupiny nebo omezeným počtem společníků, kdy podíl každého společníka je 10 % a více.

Tato novela bude platit pro daňové povinnosti, které započaly po účinnosti zákona, tedy dle předpokladu od 1. ledna 2019. O případných změnách vás budeme informovat.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right