Daně 

Děti cizinců se od ledna stanou účastníky veřejného zdravotního pojištění

Od 1. ledna 2024 budou nově cizinci mladší 18 let účastníky veřejného zdravotního pojištění, dlouho očekávaná změna v přístupu ke zdravotnímu pojištění pro děti cizinců se tak stává skutečností. Na jaké změny se tedy připravit? A jak postupovat v případě, kdy má dítě již sjednané komerční pojištění? Zásadní informace o změnách, které jsou obsaženy v novele zákona o pobytu cizinců, přinášíme v článku.

Právní úprava stanovuje povinnost pro cizince na území ČR být pojištění, pokud nejsou účastníky českého veřejného zdravotního pojištění (například cizinci s trvalým pobytem, cizinci/zaměstnanci). Dosavadní právní úprava vyčleňovala z přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění nezletilé děti cizinců do 18 roku věku. Děti cizinců na rozdíl od českých dětí měly zákonnou povinnost uzavřít soukromé komerční zdravotní pojištění.

Jaké změny tedy od ledna 2024 nastanou?

Všichni cizinci mladší 18 let budou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění. Toto opatření se týká dětí cizinců s uděleným dlouhodobým pobytem na území ČR bez ohledu na jeho účel (netýká se dětí s uděleným dlouhodobým vízem nebo dětí s povolením k přechodnému pobytu rodinných příslušníků občana EU).

Na rozdíl od českých dětí, kde pojištění hradí stát, v případě dětí cizinců s uděleným dlouhodobým pobytem jej hradí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník nezletilé osoby. Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná ze zákona a pojistné se platí za celé rozhodné období. Dítě narozené na území ČR od 1. 1. 2024 matce s uděleným dlouhodobým pobytem se stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění po celou dobu řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Zákonný zástupce musí však žádost o dlouhodobý pobyt podat do 60 dnů ode dne narození a svou ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně splnit do 8 kalendářních dnů od narození. Pojistné posléze hradí zákonný zástupce, poručník či opatrovník.

Jak mají postupovat cizinci, kteří na území již pobývají a svůj pobyt pro děti prodlužují nebo mají sjednáno soukromé komplexní zdravotní pojištění?

  • V případě, že k 1. 1. 2024 pobývá cizinec mladší 18 let na území na základě tzv. fikce pobytu (jeho žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu nebyla doposud rozhodnuta) a jeho soukromé zdravotní pojištění bylo sjednáno pouze do konce roku 2023, musí ho zákonný zástupce nejpozději do 8 kalendářních dnů (tedy od 1. 1. 2024 do 8. 1. 2024) registrovat k veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokud tak zákonný zástupce cizince mladšího 18 let neučiní, začne mu vznikat dluh na pojistném.
  • V případě, že má cizinec k 1. 1. 2024 sjednáno soukromé zdravotní pojištění, jehož platnost bude končit v budoucnu (například v průběhu roku 2024), musí provést registraci k veřejnému zdravotnímu pojištění nejpozději 8 kalendářních dní před vypršením jeho platnosti. Nezletilé dítě se tak stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění následující den po skončení soukromého komplexního zdravotního pojištění.

Zdůrazňujeme, že přechod ze soukromého zdravotního pojištění k veřejnému musí být plynulý a nesmí vzniknout období, kdy děti cizinců nebudou pojištěny.

Pokud je jeden z rodičů držitelem trvalého pobytu a podá žádost o trvalý pobyt za narozené dítě na území ČR do 60 dnů, je takové dítě účastníkem veřejného zdravotního pojištění do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 60 dnů věku, a pak zůstává účastníkem veřejného zdravotního pojištění jako držitel trvalého pobytu. Ohlašovací povinnost si u veřejné zdravotní pojišťovny musí zákonný zástupce, poručník či opatrovník také splnit do 8 kalendářních dnů od narození dítěte.

Důležitou změnou je i konec monopolu s Pojišťovnou VZP („PVZP“), což je dceřiná společnost VZP při sjednání komplexního zdravotního pojištění, které doposud bylo zákonem stanoveno. Novela zákona o pobytu cizinců, která uvedený monopol ruší, prošla již celým legislativním procesem a zákon nabyl účinnosti 20. září 2023. Nyní bude možné sjednat si komplexní zdravotní pojištění s jakoukoliv pojišťovnou, která je oprávněná takové pojištění poskytovat. Rovněž se mění i výše pojistného plnění a limit se navyšuje z 60 000 eur na 400 000 eur.

Možnosti, jak vypovědět pojistnou smlouvu s PVZP, a další podmínky sjednání nového komplexního pojištění budou zveřejněny v následujících týdnech. Jejich shrnutí přineseme v samostatném článku.

ČR se zařadí mezi ostatním evropské země

Změnou v přístupu ke zdravotnímu pojištění pro děti cizinců se Česká republika přiblížila ostatním evropským zemím. Jejich zahrnutí do veřejného zdravotního pojištění umožní lepší přístup ke zdravotní péči pro cizince mladší 18 let věku.

Zdravotní pojištění Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right