Daně 

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem

Dne 1. května 2024 vstoupila v platnost nová dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, jejímž cílem je postupně, v rámci sedmi let, odstranit cla pro zboží s původem v těchto zemích. Dohoda také stanovuje množstevní kvóty pro některé výrobky, po jejichž vyčerpání se bude při dovozu do EU uplatňovat smluvní (standardní) celní sazba.

Samotné uplatnění dohody je postaveno, jak již je u obdobných dohod obvyklé, na preferenčním původu zboží. Součástí dohody jsou konkrétní pravidla pro stanovení preferenčního původu a jejich uznávání v rámci vzájemného obchodu. Preferenční původ budou dovozci moci prokázat buď předložením deklarace o původu vystavenou vývozcem, nebo na základě tzv. informovanosti dovozce.

1. Deklarace o původu

V případech deklarace o původu lze původ deklarovat buď jednotlivě pro každou zásilku, nebo tzv. dlouhodobým prohlášením, platným pro více zásilek. Deklarace má předepsané znění, které je třeba dodržet. Navíc, pokud hodnota zásilky překročí stanovené hodnotové limity, je třeba, aby prohlášení bylo doplněno REX číslem při vývozu z Unie a číslem celního klienta při vývozu z Nového Zélandu. Zmíněné limity jsou stanoveny na hodnotu 6 tisíc eur při vývozu z Unie a 1 tisíc NZD při vývozu z Nového Zélandu. Deklaraci o původu ve všech případech vystavuje vývozce bez nutnosti potvrzení celními orgány v zemi vývozu (systém autocertifikace).

2. Prokázání na základě informovanosti dovozce

Druhý způsob prokázání preferenčního původu, tj. na základě informovanosti dovozce, je postaven na znalostech dovozce, že je produkt původní. Tyto znalosti musí být opřeny o konkrétní podklady od vývozce, které má dovozce k dispozici a podle kterých je možné spolehlivě prověřit, že produkt splňuje kritéria preferenčního původu.

Platnost deklarace původu je 12 měsíců ode dne vystavení, přičemž o přiznání preference a vrácení cla lze žádat i dodatečně ve lhůtě tří let od dovozu.

Hodláte-li osvědčovat preferenční původ zboží pro vývoz na Nový Zéland, je třeba, aby zboží splňovalo pravidla stanovená v předmětné dohodě o volném obchodu. To platí obdobně i pro dodavatelská prohlášení.

S ohledem na skutečnost, že se použití preferenčního pravidla odvíjí od sazebního zařazení zboží, je nutné věnovat dostatečnou pozornost i této oblasti.

Další zjednodušení a zvýhodnění

Dohoda dále zavádí vzájemné uznávání norem (vzájemné uznávání sanitárních a fytosanitárních nebo hygienických standardů), právní ochranu zeměpisného označení potravin, některá zjednodušení v přeshraničním poskytování služeb nebo usnadnění v oblasti digitálního obchodu.

Pokud máte v této oblasti jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme lépe se v dané oblasti zorientovat.

Clo Volný obchod se zbožím EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right