COVID-19  Daně 

Doporučení OECD v oblasti převodních cen v souvislosti s dopady pandemie covidu-19

Mimořádné ekonomické podmínky vzniklé v souvislosti s pandemií covidu-19 a návazné reakce vlád v jednotlivých zemích mohou přinášet řadu praktických potíží při aplikaci principu tržního odstupu. Dne 18. prosince 2020 proto vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj („OECD“) zprávu obsahující doporučení pro daňové poplatníky i finanční správy, jak postupovat při aplikaci pravidel pro převodní ceny v obdobích zasažených pandemií covidu-19.

Zpráva OECD zdůrazňuje, že základní východisko Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy („Směrnice“), tj. pravidlo tržního odstupu, je považováno za efektivně použitelné ve většině případů a lze se na něj spolehnout i za tak mimořádných podmínek, jakými jsou okolnosti vyvolané pandemií covidu-19. OECD rovněž akcentuje, že tato doporučení nepředstavují rozšíření Směrnice jako takové, ale spíše praktickou pomůcku, jak princip tržního odstupu a Směrnici aplikovat ve ztížených podmínkách současné pandemie. Doporučení zaměřují pozornost na čtyři prioritní témata, u nichž se předpokládají nejvýznamnější problémy při praktické aplikaci, a těmi jsou: (i) srovnávací analýza, (ii) ztráty a alokace specifických nákladů vyvolaných pandemií covidu-19, (iii) dopad vládních asistenčních programů a (iv) dopad na tzv. závazná posouzení ceny mezi spojenými osobami (angl. Advance Pricing Agreements, „APA“).

Srovnávací analýza

Pandemie může mít významný dopad na cenotvorbu mezi nespřízněnými osobami, a proto dosud běžně využívaná historická data mohou mít mnohem nižší vypovídací hodnotu a nebude možné se na ně zcela spoléhat. Navíc, finanční data za období roku 2020 nebudou k dispozici dříve než v polovině roku 2021, spíše však později. Doporučení proto naznačují, jaká alternativní data bude možné použít k identifikaci dopadu pandemie covidu-19 na hospodaření jednotlivých společností nebo odvětví. Dále je při srovnávací analýze nutné ověřit, že srovnatelné společnosti čelily obdobným podmínkám nebo restrikcím.

Ztráty a alokace specifických nákladů v souvislosti covidem-19

Řada nadnárodních skupin zaznamená v důsledku pandemie nemalé ztráty, a to ať už z důvodu snížení poptávky, narušení dodavatelsko-odběratelského řetězce, nebo v důsledku mimořádných jednorázových nákladů. Při alokaci ztrát nebo mimořádných nákladů mezi jednotlivé členy skupiny je třeba zvážit řadu okolností, zejména však rozložení rizik mezi spřízněnými osobami a skutečnost, jak se toto rozložení rizik odráží v cenotvorbě. Dále je pak třeba zhodnotit, jestli a jak by mezi sebou tyto náklady rozdělily nezávislé společnosti. Nakonec je možné rovněž ověřit, zda pandemie covidu-19 vytvořila podmínky pro možnost využití ujednání o vyšší moci.

Vládní asistenční programy

Vlády jednotlivých zemí poskytly a poskytují daňovým poplatníkům řadu asistenčních programů, např. formou různých programů k zachování zaměstnanosti či podpory v oblasti likvidity. Podmínky a rozsah těchto programů, včetně skutečnosti, zda se jedná o dočasnou nebo dlouhodobou podporu, by měly být rovněž vzaty v úvahu při hodnocení dopadu na cenotvorbu mezi spojenými osobami. A to jak v případě hodnocení, zda tato podpora představuje ekonomicky relevantní charakteristiku, kterou je nutné zohlednit či nikoliv a rovněž zda a jak tato podpora může ovlivnit cenotvorbu mezi nespřízněnými osobami, tak následně při provádění srovnávací analýzy.

Závazná posouzení ceny mezi spojenými osobami

S ohledem na skutečnost, že pandemie covidu-19 vedla k významným změnám ekonomických podmínek, které nemohly být předpokládány v době, kdy byla stávající závazná posouzení (jak unilaterální, tak dvojstranná) sjednávána, některé společnosti mohou aktuálně čelit případným obtížím při aplikaci těchto platných závazných posouzení. Jelikož nelze automaticky odhlédnout nebo se odchýlit od stávajících dohod, OECD doporučuje přistupovat k této problematice proaktivně a kontaktovat správce daně, aby bylo možné co nejrychleji případný problém vyřešit. Rovněž v případě probíhajících či zvažovaných budoucích APA jednání OECD zdůrazňuje výhody jistoty v oblasti daní do budoucna, tak aby bylo možné předcházet budoucím daňovým sporům, a proto takové dohody, i přes možnou dočasnou neochotu obou stran, důrazně doporučuje.

S ohledem na skutečnost, že problematika dopadu pandemie covidu-19 na vztahy mezi spojenými osobami a na převodní ceny je velmi komplexní, budeme se tomuto tématu více věnovat v živém vysílání dne 11. února 2021 od 10 hodin, kterého se bude rovněž účastnit Ing. Vítězslav Kapoun, vedoucí oddělení mezinárodního zdaňování Generálního finančního ředitelství. Přihlásit se můžete na našich webových stránkách.

Převodní ceny COVID-19 OECD Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right