Daně 

Důležité změny v oblasti investičních pobídek

Předchozí vláda ještě během listopadu 2021 schválila dvě významné změny v oblasti investičních pobídek. V prvním případě se jedná o novou mapu regionální podpory, která upravuje procentní výše poskytované podpory v jednotlivých regionech. Druhá změna se dotkla podpory projektů s aktivním výzkumem a vývojem. Bližší informace najdete v článku.

Nová mapa regionální podpory

První změna se týká vydání nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky. Procentní výše poskytované podpory se po sedmi letech změnila, a to v souvislosti s novou mapou regionální podpory, kterou schválila Evropská komise a která bude platit do 31. prosince 2027.

Podle schváleného nařízení je u části regionů míra veřejné podpory zvýšena z dříve platných 25 % na 30, resp. 40 %. Nejvyšší zvýšení se týká regionu soudržnosti Severozápad, na 30 % je podpora zvýšena i v regionu Moravskoslezsko, Střední Morava a v regionu soudržnosti Severovýchod.

Na druhou stranu u ostatních regionů České republiky došlo ke snížení původní míry podpory na 20 % a od roku 2025 až na 15 %. Snížení je v části okresů sousedících s regionem Severozápad částečně kompenzováno navýšením podpory, největší dopad pro regiony se sníženou podporou však u tzv. velkých podniků již v budoucnu nebude možné podporovat investice do rozšíření stávající činnosti, které byly dle počtu podpořených projektů velmi žádané, ale pouze investice do nové hospodářské činnosti.

Projekty s aktivním výzkumem a vývojem

Druhá změna zacílila na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou. Konkrétně vláda projednala a schválila změnu nařízení, které specifikuje a provádí ustanovení zákona o investičních pobídkách. Investoři ve zpracovatelském průmyslu, kteří budou aktivně provádět činnost ve výzkumu a vývoji, nemohli doposud získat jinou investiční pobídku než slevu na dani z příjmů právnických osob. Nyní budou moci vybrané projekty schválené vládou získat investiční pobídku i ve formě tzv. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která se navíc v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji zvyšuje z dřívějších 10 % až na 20 %.

Tímto se i vybrané projekty stávají strategickými investičními akcemi podobně jako doposud velké strategické investiční akce a výroba produktů se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob, ale nebudou se na ně vztahovat další limity pro strategické investiční akce (výše pořízení majetku a tvorba nových pracovních míst).

Ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu se bude konkrétně jednat o projekty s vysokou technologickou náročností, kterými jsou výroba farmaceutických výrobků a přípravků, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, kde je zároveň realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie. Jako klíčové umožňující technologie jsou definovány technologie pokročilých materiálů, nanotechnologie, pokročilá výrobní technologie, biotechnologie, nanoelektronika a technologie umělé inteligence.

Změna limitů pro strategické investiční akce

Poslední úpravou je změna limitů pro „tradiční“ strategické investiční akce u pořízení majetku z původních 500 mil. Kč na 2 mld. Kč a snížení požadovaného počtu nově vytvořených pracovních míst z 500 na 250.

Zvýší se počet žádostí a schválených projektů?

Následující měsíce ukáží, zda budou změny podmínek, za kterých je možné investiční pobídku získat, investory motivovat a přinesou v této oblasti oživení. Je totiž pravda, že po poslední významné změně v roce 2019 počet schválených projektů a počet žádostí o investiční pobídky výrazně poklesl, a tak věříme, že se tento trend brzy změní.

Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right