Daně 

Důležité změny v oblasti investičních pobídek

Končící vláda ještě během listopadu schválila dvě významné změny v oblasti investičních pobídek. V prvním případě se jedná o novou mapu regionální podpory, která upravuje procentní výše poskytované podpory v jednotlivých regionech. Druhá změna se dotkne podpory projektů s aktivním výzkumem a vývojem. Bližší informace najdete v článku.

Nová mapa regionální podpory

První změna se týká očekávaného schválení nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky. Procentní výše poskytované podpory se po sedmi letech mění, a to v souvislosti s novou mapou regionální podpory, kterou schválila Evropská komise a která bude platit do 31. prosince 2027.

Podle nového nařízení bude u části regionů míra veřejné podpory zvýšena z dosud platných 25 % na 30, resp. 40 %. Nejvyšší zvýšení se týká regionu soudržnosti Severozápad, na 30 % bude podpora zvýšena i v regionu Moravskoslezsko, Střední Morava a v regionu soudržnosti Severovýchod.

Na druhou stranu u ostatních regionů České republiky dojde ke snížení současné míry podpory na 20 % a od roku 2025 až na 15 %. Snížení je v části okresů sousedících s regionem Severozápad částečně kompenzováno navýšením podpory. Největší dopad pro regiony se sníženou podporou však bude u tzv. velkých podniků, u nichž už v následujících letech nebude možné podporovat investice do rozšíření stávající činnosti, které byly dle počtu podpořených projektů velmi žádané, ale pouze investice do nové hospodářské činnosti.

Projekty s aktivním výzkumem a vývojem

Druhá změna zacílila na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou. Konkrétně vláda projednala a schválila změnu nařízení, které specifikuje a provádí ustanovení zákona o investičních pobídkách. Investoři ve zpracovatelském průmyslu, kteří budou aktivně provádět činnost ve výzkumu a vývoji, nemohli doposud získat jinou investiční pobídku než slevu na dani z příjmů právnických osob. Nyní budou moci vybrané projekty schválené vládou získat investiční pobídku i ve formě tzv. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která se navíc v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji zvyšuje ze současných 10 % až na 20 %.

Tímto se i vybrané projekty stanou strategickými investičními akcemi podobně jako doposud velké strategické investiční akce a výroba produktů se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob, ale nebudou se na ně vztahovat další limity pro strategické investiční akce (výše pořízení majetku a tvorba nových pracovních míst).

V odvětví zpracovatelského průmyslu se bude konkrétně jednat o projekty s vysokou nebo středně vysokou technologickou náročností dle CZ-NACE a v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie. Jako klíčové umožňující technologie jsou definovány technologie pokročilých materiálů, nanotechnologie, pokročilá výrobní technologie, biotechnologie, nanoelektronika a technologie umělé inteligence.

Změna limitů pro strategické investiční akce

Poslední úpravou je změna limitů pro „tradiční“ strategické investiční akce u pořízení majetku z původních 500 mil. Kč na 2 mld. Kč a snížení požadovaného počtu nově vytvořených pracovních míst z 500 na 250.

Zvýší se počet žádostí a schválených projektů?

Následující měsíce ukáží, zda budou změny podmínek, za kterých je možné investiční pobídku získat, investory motivovat a přinesou v této oblasti oživení. Je totiž pravda, že po poslední významné změně v roce 2019 počet schválených projektů a počet žádostí o investiční pobídky výrazně poklesl, a tak věříme, že se tento trend brzy změní.

Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky
Daně 

Elektromobilita a její daňové dopady

S narůstajícím počtem elektromobilů na tuzemských silnicích se stále častěji setkáváme s otázkou, jak správně daňově ošetřit pořízení a instalaci dobíjecích stanic z pohledu zaměstnavatele a v některých případech i z pohledu zaměstnance. Zapotřebí je rovněž nastavit metodiku pro sledování a následné daňové vypořádání soukromé spotřeby elektřiny u služebních elektromobilů, případně kompenzace zaměstnanci, pokud využívá svůj soukromý elektromobil rovněž pro pracovní účely. 

25. 1. 2022
Daně 

První výzvy z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje první výzvy z Národního plánu obnovy (NPO), jejichž vyhlášení je očekáváno v průběhu února. NPO si klade za cíl oživit prostřednictvím dotační podpory ekonomiku a pomoci s řešením hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie. Mezi další cíle NPO patří pomoc s uskutečněním ekologické a digitální transformace, posílení produktivity a dosažení udržitelnosti. Pro financování tzv. zelených projektů plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvolnit prostředky do výzev, které uvádíme v následující tabulce. 

25. 1. 2022