Poradenství  Daně  Právo 

Duševní vlastnictví: Jak financovat a právně chránit vývojové IT projekty?

Jak správně financovat a právně ochránit úspěšné IT projekty je otázka, kterou si pokládá pravděpodobně každý podnikatel, jehož firma se věnuje informačním technologiím. Najít vhodné řešení není však ani zdaleka snadné a rozsáhlá, komplikovaná a měnící se legislativa situaci také neulehčuje. Jak efektivně využít všech dotačních a daňových nástrojů a jak správně ochránit své know-how radili naši odborníci na poradenství a právo v rámci odborného semináře.

Od 1. dubna 2019 došlo v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj k důležitým legislativním změnám. Novela zákona o daních z příjmů zavedla například povinnost oznámit (avizovat) záměr uplatnit odpočet příslušnému úřadu. Projekt musí být nově také zpracován (nikoli pouze předložen) nejpozději k datu podání daňového přiznání. Změn doznalo také posuzování projektu ze strany finanční správy – kupříkladu předcházející aktivity již nebudou relevantním důvodem pro zamítnutí projektu.

Deloitte a veřejná podpora v oblasti IT

Potřebujete pomoct s vypracováním například žádosti o dotaci? Neváhejte a obraťte se na nás! Jaké služby vám mohou naši odborníci nabídnout?

 • Analýza prostředí a doporučení vhodných nástrojů veřejné podpory
 • Předběžné vyčíslení dotace/daňové úspory
 • Kompletní zpracování potřebné dokumentace (a její revize)
 • Sledování průběhu hodnocení
 • Kompletní administrace
 • Znalecký posudek
 • Komunikace s lokálními i státními autoritami (ministerstva, FÚ apod.)
 • Monitoring a závěrečné vyhodnocení

Není dotace jako daňový odpočet. Každý z těchto typů podpor s sebou přináší své benefity, jakož i omezení a rizika. Podívejte se v naší tabulce, v jaké míře jsou dotace a odpočty pro potenciální zájemce příznivé:

Kvalitní smlouva zabrání ztrátě know-how i klíčových zaměstnanců

Potenciální rizika mohou přicházet z nejrůznějších stran. Jedním ze základních zdrojů, kterému by však měl věnovat pozornost každý podnikatel či ředitel, jsou zaměstnanci. Hlavní roli hraje dobře ošetřený vztah zaměstnavatele a pracovníků k duševnímu vlastnictví a následné dodržování stanovených pravidel oběma stranami. Co to v praxi znamená? Zaměstnavatel by měl například mít potvrzení, že je vykonavatelem práv k duševnímu vlastnictví a úpravu vztahů v oblasti  duševního vlastnictví koncipovat takovým způsobem, aby práva zaměstnavatele byla co nejširší: měl by mít výhradní, časově neomezené právo s vlastnictvím nakládat, a to jak množstevně, věcně, tak i co do způsobilosti užití atd.

Jaké jsou zdroje rizik v otázce právní ochrany duševního vlastnictví?

 • zaměstnanci
 • kontraktoři
 • zákazníci
 • společníci
 • riziko vstupu duševního vlastnictví do tzv. public domain
 • externí útok

Podobně důsledně by měl být upraven vztah mezi společností a klientem. Základním stavebním kamenem takového vztahu je kvalitní smlouva. Vedle dobře zpracované licence je někdy také potřeba ošetřit například přístup klienta ke zdrojovým kódům a dokumentaci (tzn. určit patřičný rozsah přístupu, ale neprozradit know-how) a stanovit smluvní pokuty za „přetažení“ klíčových odborníků od společnosti ke klientovi.

Zajímáte se o právo, účetnictví či daně? Pokud si chcete rozšířit obzory, u nás si každý najde to pravé! Podívejte se na kurzy, semináře a worshopy, které v Deloitte pořádáme a vzdělávejte se společně s námi!

Duševní vlastnictví Podpora výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj Finanční správa
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Poradenství  Právo 

Kdo ponese odpovědnost za úpadek společnosti? Novela zákona o obchodních korporacích klepe na dveře

České společnosti čekají v příštím roce zásadní změny v oblasti legislativy. Od 1. ledna 2021 totiž nabyde účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích, která s sebou přináší nová pravidla zejména v oblasti odpovědnosti managementu. Jak bude nově probíhat schvalování smlouvy o výkonu funkce? Kdo ponese následky za způsobení úpadku společnosti? A jaké sankce jej v takovém případě čekají? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem tematickém webcastu. 

22. 9. 2020