Daně 

Ekonomický zaměstnanec v aktuální judikatuře

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu opět potvrdil, že motivační bonusy vyplácené zaměstnancům jiné osoby za aktivní podporu prodeje vašich výrobků představují zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, ze kterých máte jako jejich poskytovatel povinnost odvést daň.

V rozsudku č. j. 10 Afs 61/2022-41, IsolitBravo, spol. s r. o., ze dne 7. 2. 2023 posuzoval Nejvyšší správní soud situaci, kdy příslušná společnost jako prodejce spotřebních produktů pod značkou Bravo poskytovala zaměstnancům svých dealerů „šekové knížky KONTO BRAVO“, do nichž mohli tito zaměstnanci lepit samolepky (kupony) nacházející se na záručních listech spotřebičů, které prodávali. Při zaplnění celé šekové knížky kupony následně tito zaměstnanci zákazníka od společnosti obdrželi finanční odměnu odpovídající hodnotě kuponů vylepených v šekové knížce. Správce daně vyhodnotil takto vyplácené odměny jako příjmy související se závislou činností dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen ZDP) a společnost se proti tomuto postupu bránila žalobou.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrdil předchozí závěr krajského soudu, že ve smyslu § 6 odst. 1 písm. D) ZDP je plátcem daně i daňový subjekt, od kterého plyne poplatníkovi příjem související s výkonem jeho (primární) závislé činnosti, i když u tohoto daňového subjektu závislou činnost nevykonává. Nejvyšší správní soud dále uvedl, že definice zaměstnavatele v § 6 odst. 2 ZDP je významná pro určení toho, kdo má daň z příjmů jako plátce odvést. „Zaměstnavateli“ pro účely ZDP proto budou všichni plátci podle § 6 odst. 1 písm. A) až d) ZDP.

Zároveň Nejvyšší správní soud poukázal také na svůj předchozí rozsudek ze dne 24. 10. 2018, č. j. 1 Afs 162/2018‑39, Československá obchodní banka, který řešil situaci, ve které stěžovatelka nabízela motivační program (nepeněžité výhry) pro zaměstnance České pošty, pokud budou nabízet její produkty. V daném případě ČSOB odváděla z odměn pro zaměstnance pošty daň z příjmů, ale rozsudek potvrzoval, že příjem zaměstnanců České pošty od ČSOB se daní jako příjem ze závislé činnosti. Nicméně z toho ještě automaticky neplyne, že se z něj odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Nakonec bychom chtěli upozornit, že výše uvedené je relevantní pro odměny pro zaměstnance vašich odběratelů, ale jinak se postupuje v případě odměn pro vaše zákazníky. Nejvyšší správní soud potvrdil, že na odměny v rámci programů pro zákazníky nelze logiku § 6 odst. 1 písm. d) ZDP uplatnit.

Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right