Daně 

Elektromobilita a její daňové dopady

S narůstajícím počtem elektromobilů na tuzemských silnicích se stále častěji setkáváme s otázkou, jak správně daňově ošetřit pořízení a instalaci dobíjecích stanic z pohledu zaměstnavatele a v některých případech i z pohledu zaměstnance. Zapotřebí je rovněž nastavit metodiku pro sledování a následné daňové vypořádání soukromé spotřeby elektřiny u služebních elektromobilů, případně kompenzace zaměstnanci, pokud využívá svůj soukromý elektromobil rovněž pro pracovní účely.

Poskytnutí dobíjecí stanice zaměstnanci 

Dobíjecí stanice může být považována za určitých podmínek za příslušenství automobilu, může být poskytnuta zaměstnanci jako samostatná věc (zůstává v majetku zaměstnavatele) nebo se může stát součástí nemovitosti. V tomto článku se zaměříme na první dvě možnosti.

a) Příslušenství automobilu

Pokud bude dobíjecí stanice příslušenstvím automobilu, z pohledu daně z příjmů fyzických osob dojde u zaměstnance ke zdanění nepeněžitého příjmu ve výši 1 % jako součásti pořizovací ceny automobilu a bude odvedeno rovněž pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Z pohledu DPH bude nárok na odpočet upravován stejně jako u automobilu. Při použití automobilu zaměstnancem jak pro firemní, tak pro soukromé využití bude tedy nárok na odpočet daně krácen v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost.

Pořizovací cenu dobíjecí stanice, která byla pořízena dodatečně jako příslušenství automobilu v pořizovací ceně do 80 000 Kč (včetně), lze z pohledu daně z příjmů právnických osob uplatnit za určitých podmínek jako jednorázový náklad.

b) Samostatná věc

Pokud bude dobíjecí stanice poskytnuta zaměstnanci jako samostatná věc, která zůstává v majetku zaměstnavatele, z pohledu daně z příjmů fyzických osob se rovněž jedná o zdanitelný příjem zaměstnance, kdy hodnota benefitu odpovídá ceně dobíjecí stanice v poměru soukromých kilometrů vs. celkový počet ujetých kilometrů. Je možné hodnotu rozpočítat dle její očekávané životnosti a každý měsíc přidanit příslušnou poměrnou část. Příjem rovněž podléhá odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnanec si může naopak vůči zaměstnavateli uplatnit nárok na úhradu nákladů souvisejících s umístěním dobíjecí stanice a jejího použití pro pracovní účely (úhrada těchto nákladů nebude podléhat dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ani pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). Zaměstnanec musí být schopen tento nárok doložit.

Z pohledu DPH je nárok na odpočet upravován obdobně jako u automobilu. Při použití automobilu zaměstnancem jak pro firemní, tak pro soukromé využití by byl tedy nárok na odpočet daně krácen v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost. Rádi bychom upozornili, že pokud je tato dobíjecí stanice považována za dlouhodobý majetek (dle definice pro daň z příjmů), výši poměrného nároku na odpočet je nutno sledovat po dobu 5 let.

Jestliže z pohledu daně z příjmů právnických osob není dobíjecí stanice příslušenstvím vozidla, ale jedná se o samostatný majetek, lze její pořizovací cenu uplatnit do nákladů přímo, popř. přes časové rozlišení, pokud bude pořizovací cena do 80 000 Kč. Pokud bude pořizovací cena vyšší než 80 000 Kč, bude se jednat o samostatný dlouhodobý hmotný majetek zařazený ve 3. odpisové skupině.

Spotřeba elektřiny

Pro účely DPH i pro určení výše spotřeby elektřiny pro soukromé účely i nadále platí povinnost vést knihu jízd za účelem prokázání existence nároku na odpočet DPH a výše daňově uznatelného nákladu. Doporučujeme prověřit s dodavatelem vozu možnost využití knihy jízd jako uživatelské aplikace, která bývá u novějších modelů k dispozici.

V případě elektřiny spotřebované při nabíjení v domácnosti zaměstnance není možné nárok na odpočet DPH uplatnit. Zaměstnanec má nicméně nárok na finanční náhradu elektřiny v prokázané skutečné výši spotřebované pro služební účely. Jelikož je výpočet skutečné ceny spotřebované elektřiny při domácím nabití poměrně komplikovaný, nabízí se zde možnost využít takzvanou referenční cenu elektřiny, která vychází z vyhlášky MPSV ze dne 15. prosince 2021 a pro rok 2022 činí 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. Cestovní náhrada není pro zaměstnance předmětem daně z příjmů fyzických osob a neplatí se z ní pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pokud zaměstnavatel elektromobil dobije u zaměstnavatele, měl by zaměstnavateli hodnotu odebrané elektřiny uhradit včetně DPH. V případě, že částku odpovídající spotřebě elektřiny pro soukromé účely zaměstnanec neuhradí, má zaměstnavatel povinnost tuto částku zaměstnanci dodanit v rámci mzdové evidence a odvést z této výše i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. I v tomto případě lze při zjišťování ceny elektřiny vycházet ze skutečné ceny, případně je možné využít cenu referenční, jak popisujeme výše. Z pohledu DPH je pak zapotřebí krátit nárok na odpočet DPH v poměru odpovídajícím soukromému využití elektřiny, případně uplatnit DPH na výstupu.

Elektromobilita Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right