Daně 

EU přijala nová pravidla pro obchodování se zbožím dvojího užití

Dne 9. září 2021 vstoupilo v platnost přepracované znění EU nařízení (tzv. recast), které upravuje obchod se zbožím dvojího užití. Recast nařízení mění mimo jiné definici osoby vývozce, tj. osoby, která odpovídá za získání příslušné licence a plnění dalších předepsaných povinností. Definice vývozce pro účely vývozu zboží dvojího užití se nově přibližuje definici vývozce ve smyslu celní legislativy.

Zboží dvojího užití (tzv. dual use) je zboží s legitimním civilním využitím, které však může být současně použito pro vývoj nebo výrobu zbraní hromadného ničení či porušování lidských práv.

Vývoz dual use zboží mimo EU je podmíněn předchozím získáním licence, v některých případech postačuje registrace. Při obchodování s dual use zbožím v rámci EU je třeba plnit předepsané administrativní povinnosti a v případě vybraných druhů zboží také získat povolení k vnitrounijní přepravě. Licenčnímu řízení mohou podléhat také služby, jako je technická pomoc, poskytnutí softwaru či zprostředkovatelské služby.

Přepracované nařízení (s jehož příchodem bylo předchozí nařízení Rady 428/2009 zrušeno) nově zavádí také další druhy všeobecných licencí pro určité transfery technologií v rámci skupiny a pro kryptografické zboží. Nařízení dále stanovuje nové požadavky na interní programy pro dodržování předpisů a zavádí nové kontroly, které se vztahují na poskytování technické pomoci týkající se dual use zboží. Dříve se tyto kontroly vztahovaly pouze na případy, kdy společnost zároveň dodává kontrolované zboží či software.

Recast nařízení zavádí rovněž kontroly vývozu pro situace, kdy si je vývozce vědom, že technologie pro kybernetický dohled, jenž umožňuje monitorování, shromažďování a analýzu dat z IT systémů, mohou být určeny k porušování lidských práv. Mění se také délka platnosti licencí a povinná doba archivace souvisejících dokladů.

Porušení předpisů v oblasti dual use zboží je přestupkem podléhajícím pokutám až do výše 20 mil. Kč, který může v budoucnu ohrozit udělení licence pro další vývozy, a znemožnit tak obchodování na neunijních trzích. Závažná a úmyslná porušení dual use legislativy upravuje i trestní zákoník.

Pokud vás zajímají podrobnější informace či potřebujete asistenci v oblasti obchodování se zbožím dvojího užití, neváhejte a kontaktujte nás.

Zboží dvojího užití
Daně 

V hlášení Intrastat dojde od 1. ledna 2022 ke změnám

Podle nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky ze dne 23. srpna 2021 dojde s účinností od 1. 1. 2022 ke změnám v hlášeních Intrastatu. Nové nařízení vlády bylo zpracováno ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a nahradí stávající právní úpravu, tedy nařízení vlády č. 244/2016 Sb. Hlavním důvodem nahrazení stávající právní úpravy je rozsáhlá změna přímo použitelné právní úpravy EU v oblasti statistiky o obchodu se zbožím mezi členskými státy EU. 

22. 9. 2021
Daně 

Novinky k dvoupilířovému systému OECD

Inkluzivní rámec OECD/G20 pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku do zemí s výhodnějšími daňovými režimy (projekt BEPS) schválil dvoupilířový systém řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Poslední představená verze návrhů však naznala oproti původně avizovanému konceptu různé úpravy, k nimž patří např. zahrnutí všech nadnárodních společností s určitými parametry pod regulaci prvního pilíře, tedy nikoliv pouze tzv. technologických obrů. 

21. 9. 2021