Právo 

Evropská komise upřesnila požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti

Evropská komise se zpožděním vydala očekávané regulační technické normy, které vyjasňují požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti finančních produktů. Jasné obrysy získala také další očekávaná norma – směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti. Rada EU a Evropský parlament uzavřeli prozatímní dohodu na znění tohoto předpisu. A v neposlední řadě v Česku nabyl účinnosti nový zákon novelizující zákony v oblasti finančního trhu, který zavádí přestupky za porušení taxonomie EU a SFDR.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v EnviLaw zpravodaji #10:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Upřesnění požadavků na zveřejňování informací o udržitelnosti finančních produktů

Evropská komise přijala regulační technické normy (Regulatory Technical Standards, RTS) k nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), které vyjasňují obsah, metodologii a rozsah vykazovaných informací dle SFDR. Dle SFDR musí účastníci finančního trhu zveřejňovat informace o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na úrovni subjektu a na úrovni finančního produktu. Další požadavky se pak týkají finančních produktů prosazujících environmentální nebo sociální vlastnosti (světle zelené produkty) a finančních produktů sledujících cíl udržitelných investic (tmavě zelené produkty).

Pro zveřejňování informací na úrovni subjektu stanovují RTS povinnou šablonu pro podávání zpráv s ukazateli, které vedou k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Zprávy budou podávány každoročně do 30. června, přičemž referenčním obdobím je předchozí kalendářní rok.

Pro světle zelené a tmavě zelené produkty stanovují RTS povinné šablony pro zveřejňování informací o těchto produktech před uzavřením smlouvy, pravidla pro zveřejňování informací o těchto produktech na webových stránkách a dále také povinné šablony pro zveřejňování informací v pravidelných zprávách účastníků finančního trhu. Pro finanční produkty, které provádějí udržitelné investice, zavádí RTS dále požadavky na dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (do no significant harm, DNSH). Aby požadavky na udržitelné investice ve smyslu SFDR korespondovaly s požadavky dle nařízení o taxonomii, budou muset účastníci finančního trhu navíc uvádět informace o tom, zda jsou udržitelné investice v souladu s mezinárodněprávními dokumenty.

RTS mají formu aktu v přenesené pravomoci, po přijetí Evropskou komisí tedy následuje lhůta pro přezkum ze strany Evropského parlamentu a Rady EU. Pokud obě instituce RTS schválí, nabydou RTS účinnosti 1. ledna 2023.

CSRD: Prozatímní dohoda ohledně nových pravidel nefinančního reportingu

Rada EU a Evropský parlament dosáhli prozatímní dohody na podobě směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). CSRD novelizuje stávající směrnici o nefinančním reportingu (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) a přinese rozsáhlejší požadavky na vykazování nefinančních informací povinnými subjekty o otázkách spojených s udržitelností. Nefinanční informace vykazované podle CSRD budou muset být navíc ověřeny nezávislým auditorem.

Povinnými subjekty pro vykazování nefinančních informací podle CSRD budou:

  • Všechny velké podniky
  • Malé a střední podniky kótované na regulovaných trzích

Regulace se bude vztahovat i na společnosti ze zemí mimo EU, které dosahují čistého obratu ve výši 150 milionů euro na území EU a které mají v EU alespoň jednu dceřinou společnost nebo pobočku.

Nové povinnosti začnou pro povinné subjekty platit postupně ve třech vlnách:

  • Od 1. ledna 2024 pro podniky, na které se vztahuje NFRD
  • Od 1. ledna 2025 pro velké podniky, na které se NFRD nevztahuje
  • Od 1. ledna 2026 pro kótované malé a střední podniky, malé a nepříliš složité instituce a kaptivní pojišťovny a zajišťovny

Nový zákon zavádí v ČR sankce za porušení povinností dle taxonomie EU a SFDR

Na konci května nabyl účinnosti zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Zákon novelizuje zákony v oblasti finančního trhu (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nebo zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech).

Předpis je důležitý zejména z hlediska udržitelného financování, protože implementuje do českého právní řádu požadavky na zveřejňování informací vyplývající z Taxonomie EU a SFDR a zavádí přestupky a sankce za porušení těchto povinností.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right