Udržitelnost  Účetnictví 

Evropská směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Evropská směrnice CSRD o podávání zpráv podniků o udržitelnosti byla publikována ve věstníku Evropské unie dne 15. prosince 2022. V platnost vstoupila dne 5. ledna 2023. Období pro transpozici členskými státy trvá do 6. července 2024. Jak se na novou směrnici připravit? Kterých podniků se dotkne? A jaké povinnosti se s ní pojí?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) znamená malou revoluci ve zveřejňování nefinančních informací podniky. Hlavními změnami oproti režimu podle stávající směrnice o nefinančním reportingu 2014/95/EU (NFRD) jsou:

 1. výrazné rozšíření počtu subjektů, které budou muset podle CSRD podávat zprávy;
 2. standardy, podle kterých se bude vykazovat;
 3. povinnost ověření vykázaných informací auditorem;
 4. zprávy o udržitelnosti budou podávané v elektronicky čitelné podobě, tj. v praxi v tzv. evropském elektronickém formátu tzv. ESEF.

Proč k této malé revoluci dochází

Jak už název napovídá, upravuje CSRD celou řadu stávajících směrnic a nařízení včetně NFRD. Tyto změny jsou součástí legislativních změn na úrovni Evropské unie v rámci tzv. Akčního plánu na financování udržitelného rozvoje z roku 2018. Cílem akčního plánu na financování udržitelného rozvoje je mobilizace finančních prostředků také ze soukromého sektoru. V oblasti soukromého financování Akční plán na financování udržitelného rozvoje obsahoval zahrnutí požadavků na zohlednění faktorů udržitelnosti do všech oblastí rozhodování finančních institucí. V praxi to znamená, že došlo k úpravě většiny směrnic a nařízení, které regulují jednotný finanční trh Evropské unie.

Aby se finanční instituce mohly dobře rozhodovat, byly zavedeny nové povinnosti podniků zveřejňovat informace o udržitelnosti. Jednou z těchto nových povinností je právě CSRD a druhou povinností je zveřejnění podle tzv. evropské taxonomie pro udržitelnost.

Více informací viz Zelená dohoda pro Evropu (europa.eu) a Renewed sustainable finance strategy and implementation of the action plan on financing sustainable growth (europa.eu)

Pojďme si změny, které CSRD přináší, přiblížit.

1. Rozšíření počtu vykazujících subjektů

Podle NFRD vykazují nefinanční informace pouze velké společnosti a skupiny, které jsou subjekty veřejného zájmu, které mají více než 500 zaměstnanců..

Podle CSRD budou nově vykazovat i následující společnosti:

 • všechny soukromě vlastněné společnosti, které splní dvě ze tří podmínek (obrat více než 40 miliónů eur, aktiva více než 20 miliónů eur a 250 zaměstnanců), tzv. velké společnosti;
 • malé a střední společnosti, které jsou subjekty veřejného zájmu s obratem 8 miliónů eur, s aktivy v hodnotě přesahující 4 milióny a s 50 zaměstnanci);
 • společnosti, které jsou vlastněny subjekty mimo Evropskou unii, pokud dosahují obratu 150 miliónů eur v Evropské unii a mají v EU alespoň jednu dceřinou společnost, která splňuje podmínky pro vykazování podle CSRD nebo mají aspoň jednu pobočku s obratem 40 miliónů eur.

Kromě společností, které jsou emitenty investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, mohou ostatní společnosti využít výjimky, kdy za ně bude vykazovat konsolidující mateřská společnost, pokud splní následující podmínky.

Zpráva vedení osvobozeného dceřiného podniku obsahuje všechny tyto informace

 • Název a sídlo mateřského podniku, který vykazuje informace na úrovni skupiny v souladu s tímto článkem nebo způsobem,
 • Internetové odkazy na konsolidovanou zprávu vedení mateřského podniku, případně na konsolidovanou zprávu o udržitelnosti mateřského podniku
 • Mateřský podnik splňuje podmínky CSRD, tj. vykázání podle standardů EFRAG a zpráva je ověřena auditorem
 • Prohlášení, že dceřiná společnost je osvobozená
 • Pokud je mateřský podnik ze země mimo Evropskou unii, je třeba splnit další podmínky, jako např. zajistit vykazování podle evropské taxonomie pro udržitelnost, ale je možné vykazovat podle ekvivalentních standardů (zatím není definováno, které to jsou).

Povinnost vykazovat nenastane pro všechny společnosti najednou, ale postupně

 • ledna 2024 začne platit povinnost pro ty subjekty veřejného zájmu, které nyní podléhají NFRD, tj. velké subjekty (více než 250 zaměstnanců)
 • ledna 2025 pro velké společnosti (včetně subjektů veřejného zájmu)
 • ledna 2026 pro malé a střední podniky, které jsou subjekty veřejného zájmu
 • ledna 2028 subjekty vlastněné subjekty se sídlem mimo Evropskou unii

Roky výše jsou roky, za které se poprvé informace vykazují. Vykazuje se následující rok, kdy probíhá i auditorské ověření. Celkem by měl podle odhadů Evropské unie počet subjektů, které budou vykazovat podle CSRD, narůst na 50 000.

Vykazování podle CSRD bude ale mít dopady i na ostatní subjekty – důvodem je to, že vykazující subjekty budou muset vykazovat některé údaje o udržitelnosti ve svém hodnotovém řetězci (dodavatelsko-odběratelském řetězci), např. emise CO2. Lze tedy očekávat, že tyto informace budou od svých dodavatelů a odběratelů požadovat.

2. Standardy, podle kterých se bude vykazovat

CSRD předpokládá, že zpráva o udržitelnosti bude součástí výroční zprávy, respektive jedna část výroční zprávy (zprávy managementu o hospodaření v dikci CSRD). Zpráva bude připravena v souladu se standardy vykazování ESRS (European Sustainability Reporting Standards – Evropské standardy pro vykazování informací o udržitelnosti), které jsou vydávány EFRAG. EFRAG a Evropská komise plánují, že budou k dispozici tři sady ESRS standardů.

 • Tematické standardy, jejichž návrh už dnes existuje, které budou závazné pro všechny vykazující subjekty (účetní jednotky)
 • Sektorové standardy, na jejichž návrhu EFRAG momentálně pracuje a které budou obsahovat dodatečné požadavky pro vykazující subjekty v určitých průmyslových odvětvích (např. energetika nebo bankovnictví)
 • Zjednodušené standardy pro malé a střední podniky (SME)

Momentálně je k dispozici návrh tematických standardů, který EFRAG předložil Evropské komisi ke schválení. Finální verze, tj. regulatorní technický standard vydaný Evropskou komisí v přenesené pravomoci, se očekává v polovině roku 2023.

3. Povinnost ověření vykázaných informací o udržitelnosti auditorem

Počáteční úroveň ověření informací o udržitelnosti bude tzv. omezená jistota (limited assurance), což je ekvivalentní míra ujištění, jakou má prověrka (review) finančních výkazů. Pro srovnání, audit finančních výkazů poskytuje přiměřenou jistotu a výrok auditora je pozitivní. V případě ověření zpráv o udržitelnosti se očekává, že v budoucnu bude ověření na úrovni přiměřené jistoty.  Podle CSRD může ověření zprávy provést statutární auditor společnosti nebo jiný auditor. CSRD také předpokládá, že bude možné, aby ověření prováděli tzv. nezávislí poskytovatelé ověřovacích služeb, pokud to umožní právo příslušného členského státu, kde má společnost sídlo.

4. Zprávy o udržitelnosti budou podávané v elektronicky čitelné podobě

Na základě zpětné vazby, kterou dostala Evropská komise, se plánuje stejný režim, jakým dnes vykazují emitenti cenných papírů kotovaných na regulovaných trzích v Evropské unii, tj. tzv. evropském elektronickém formátu zvaným ESEF. To prakticky znamená, že výroční zpráva musí být zaslána do centrálního datového úložiště v jednotlivých členských státech (v ČR je správcem tohoto datového úložiště Česká národní banka) ve formátu XBRL. Evropská komise také plánuje centrální celoevropské úložiště elektronických ověřených finančních i nefinančních informací od roku 2026, tzv. ESAP (European Single Access Point).

Další informace naleznete v publikaci společnosti Deloitte iGAAP in Focus z února 2023.

Zdroje: First Set of draft ESRS – EFRAGPublications Office (europa.eu)

Zveřejňování informací o udržitelnosti: Seznamte se s novými pravidly pro poskytovatele finančních služeb

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Zveřejňování informací o udržitelnosti: Seznamte se s novými pravidly pro poskytovatele finančních služeb
Udržitelnost IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right