Udržitelnost  Poradenství 

Firmy na cestě k udržitelnosti: Oddělení nákupu jako klíčový pilíř transformace

Společnosti po celém světě si stále více uvědomují, jaký dopad mají jejich činnosti na životní prostředí. Udržitelnost se tak stává důležitým faktorem, který ovlivňuje jejich obchodní rozhodnutí. Ani pro ředitele oddělení nákupu (Chief Procurement Officers, CPO) není udržitelnost jen módní fráze. Jejich potenciál skutečně změnit environmentální dopady svých firem jen naopak velmi vysoký. Přečtěte si, proč by měla být udržitelnost pro CPO prioritou a jak mohou tuto transformaci ve svých odděleních zahájit.

Udržitelnost je jedním z nejdůležitějších témat současnosti a rozhodně by měla hrát významnou roli i v oblasti nákupu. Zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři, ale i celé státy od podniků očekávají větší společenskou odpovědnost, a to se týká i způsobu, jakým firmy získávají materiály a výrobky. CPO v tomto systému přebírají odpovědnost za odběr materiálů a výrobků, které jsou udržitelné a mají minimální dopad na životní prostředí.

Klíčové předpisy

Dne 5. ledna 2023 vstoupila v platnost směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD). Tato nová směrnice upravuje a zpřísňuje pravidla týkající se sociálních a environmentálních informací, které musí společnosti vykazovat. Povinnost podávat zprávy o udržitelnosti ve standardizovaném digitálním formátu bude nyní mít širší skupina velkých společností i malých a středních podniků kotovaných na burze – celkem se jedná přibližně o 50 000 společností v rámci EU. CSRD rovněž pro podniky zavádí povinnost auditu vykazovaných údajů týkajících se udržitelnosti.

V rámci taxonomie EU se na dodavatelské řetězce vztahuje zásada „významně nepoškozovat“ a minimální sociální záruky. Společnosti budou také při vykazování podle CSRD i ESRS čelit přísnějším požadavkům na due diligence. S novým ESRS a aktualizací GRI pro rok 2021 začínají společnosti čelit také přísnějším požadavkům na vykazování, pokud jde o kategorii 3 (Scope 3) a hodnotové řetězce, a to na všech úrovních ESG. Současně s tím je zaváděna legislativa EU, podle níž budou společnosti odpovědné za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí v rámci dodavatelských řetězců.

Příležitosti a rizika spojená s ESG jsou stále aktuálnější i pro finanční instituce. V minulosti se banky zaměřovaly především na finanční stránku společnosti, jako je bonita, likvidita a ziskovost. Nyní se však při rozhodování o tom, zda společnosti půjčit peníze, či nikoli, více zohledňuje hodnocení ESG.

Stručně řečeno, v nadcházejících letech vstoupí v platnost stále více nových předpisů, které se dotknou mnohem většího počtu společností v EU a jejich dodavatelských řetězců, než kdykoli předtím. Podniky se proto musí na dodržování těchto nových předpisů a zajištění souladu připravit. V opačném případě jim mohou hrozit značné sankce.

Úloha CPO je ve světle těchto změn stále náročnější – nikdy předtím nebyla požadována taková úroveň výkaznictví. Současná situace klade důraz na sběr a zpracování údajů a dat, ale také na ujištění, že jsou tyto údaje přesné. To znamená, že oddělení nákupu se stává zodpovědným za výběr dodavatele, se kterým bude firma spolupracovat, za to, jaký materiál nakoupí, a za zahrnutí dodavatele do strategie uhlíkové neutrality (tzv. net zero).

Kde s udržitelným přístupem ve firmě začít?

Během naší spolupráce s klienty jsme zjistili, že v okamžiku, kdy společnosti přistoupí k (re)organizaci svých procesů s ohledem na co největší udržitelnost, začnou uvažovat v širším kontextu a snaží se zároveň porozumět celému dodavatelskému řetězci. V ten moment se role ředitele nákupu stává klíčovou. Díky úzké spolupráci s dodavateli může CPO pomoct s identifikací potenciálních environmentálních, sociálních a ekonomických rizik a aktivně pracovat na jejich zmírnění. Tím společnostem pomůže plně využít potenciál jejich aktivit v oblasti udržitelnosti a pozitivně ovlivní svět kolem sebe.

Pro CPO existuje několik způsobů, jak začlenit udržitelnost do nákupního procesu. Jak již bylo zmíněno, důležité je především rozvíjet (případně vyhledávat nové) vztahy s dodavateli, kteří upřednostňují udržitelnost. Vztahy s dodavateli a iniciativy v oblasti udržitelného nákupního procesu se staly neocenitelnými nástroji pro každou organizaci. Jejich přínosy jsou totiž rozsáhlé a rozmanité – od snížení nákladů a zvýšení efektivity až po posílení dodavatelského řetězce a zmírnění rizik.

Pokud jste tak ještě neučinili, měli byste problematiku udržitelnosti ve vztahu k dodavatelskému řetězci projednat přinejmenším se svými klíčovými obchodními partnery, abyste zjistili, jak se do těchto ekologických iniciativ můžete zapojit společně. Důležité je také spolupracovat s dodavateli, kteří při výrobě využívají udržitelné materiály/procesy a dodržují pracovní normy.

Další významnou oblastí, kterou je třeba rozvíjet, jsou politiky a postupy udržitelného nákupního procesu. Do této oblasti spadá určení kritérií udržitelnosti, jež je třeba splnit při nákupu materiálů a výrobků, a vytvoření systémů, které zajistí splnění těchto kritérií. Kromě toho by společnosti i v tomto kontextu měly vyhodnocovat dodavatele, se kterými spolupracují.

Udržitelnost může být často vnímána jako iniciativa „shora dolů“. Aby se ale udržitelnost stala přímo firemní filozofií, měli by CPO vzdělávat své zaměstnance o jejím významu, například prostřednictvím školení o ekologickém nákupním procesu či zavádění programu ekologického nákupu v rámci firmy. Abyste si mohli být jisti, že přijímáte ta nejvhodnější rozhodnutí, je také nezbytné mít přehled o nejnovějším vývoji a trendech v oblasti udržitelnosti.

Jak začlenit udržitelnost do nákupního procesu v 5 krocích

Kritérií, která je nutno zohlednit, je celá řada, a může být tedy obtížné určit, kde s transformací začít. Jak upozornili Peter Smith a Mark Perera v knize Procurement with purpose: How organizations can change the way they spend money now to protect the planet and its people (z roku 2021): „Stanovení priorit je zásadní; ani ty největší globální organizace, jako je Unilever nebo Microsoft, nemohou doufat, že se jim problém týkající se udržitelného nákupu, jemuž budou s největší pravděpodobností nuceni čelit, podaří zcela vyřešit. Možností je mnoho a každá organizace musí proto uvažovat strategicky a stanovit si priority, aby dokázala nasměrovat své zdroje a dosáhnout hodnotných výsledků.“

Naštěstí existuje několik klíčových kroků, které mohou tento proces usnadnit.

1. Definujte své cíle

Prvním krokem k udržitelné transformaci nákupního procesu je pochopení cílů vaší organizace. Jejich vyjasnění pomůže určit nejefektivnější přístup. Zvažte hodnoty, strategii a konkrétní cíle, které transformace v rámci nákupního procesu pomůže naplnit. Měli byste také stanovit jasný obchodní plán pro tuto transformaci, který by měl být v souladu s celkovou strategií vaší společnosti a měl by obsahovat výhody odpovědného nákupního procesu, což vám pomůže získat podporu zainteresovaných stran jak interně, tak externě v rámci celého dodavatelského řetězce. Pro dosažení cílů je rovněž zásadní podpora ze strany vedení společnosti.

2. Posuďte výkonnost a rizika v oblasti udržitelnosti

Proces nákupu může být složitý a je důležité zajistit, aby vaše organizace přijímala udržitelná a odpovědná rozhodnutí. Posouzení stavu udržitelnosti a rizik nákupního procesu vám umožní identifikovat oblasti, které nejsou v souladu se současnými standardy nebo představují potenciální riziko. Toto posouzení vám umožní také činit odpovědná rozhodnutí při nákupu výrobků a služeb. Díky lepšímu přehledu o vašem dodavatelském řetězci můžete začít identifikovat a definovat dané příležitosti – bodování, řazení a mapování rizik podle tabulky vám pomůže stanovit priority, sledovat vývoj rizik a sdílet související informace.

3. Vypracujte strategii udržitelného nákupu

Jakmile identifikujete klíčové hrozby a příležitosti ve vaší dodavatelské základně a určíte jejich priority, nadejde ten správný okamžik vytvořit strategii odpovědného nákupu, která zmírní rizika a dá směr dalšímu (pozitivnímu) vývoji. S využitím proaktivního přístupu můžete vytvořit strategii, která podporuje udržitelné postupy, bezpečné pracovní podmínky a lepší výkonnost dodavatelů. Díky této strategii bude také vaše dodavatelská základna v souladu s předpisy a bude se podílet na dlouhodobém úspěchu vaší organizace.

Nákup by měl při dosahování těchto cílů hrát významnou roli, příprava strategie řízení rizik je proto klíčová. Dále byste měli určit kritické kategorie a dodavatele, na které se zaměříte, definovat opatření a rámcový plán pro řízení rizik a příležitostí a stanovit cíle a metriky úspěchu.

4. Spolupracujte s dodavateli, zainteresovanými stranami a odborníky z oboru

Ambiciózní cíle a dobře sestavený tým jsou nezbytnou, avšak nikoli jedinou podmínkou pro zajištění odpovědného nákupního procesu. Pro dosažení skutečné udržitelnosti se váš tým musí odklonit od přístupu založeného na pouhém dodržování předpisů a zaměřit se na proaktivní zapojení a spolupráci s dodavateli. Zapojením dodavatelů do řešení hlavních příčin společných problémů a hledání smysluplných řešení, která mají pro obě strany skutečnou přidanou hodnotu, pomůže zlepšit vzájemné vztahy. Udržitelnost ale také vyžaduje spolupráci nejen napříč odvětvími, ale i mimo ně – abyste dokázali sdílet své poznatky, je vhodné řešit problémy společně a spolupracovat s konkurencí, nevládními organizacemi, místními komunitami a úřady. Spolupráce pomůže nalézt reálná řešení problémů všech zúčastněných stran a vytvořit udržitelnější budoucnost pro všechny.

5. Sledujte a sdílejte výsledky

Udržitelná transformace v oblasti nákupu je dlouhodobý proces, jehož strategii je nutné podle potřeby revidovat a upravovat. Je třeba přihlédnout k dosaženým cílům, úspěšnosti dodavatelů a případným změnám nezbytným pro zdárný průběh transformace. Tímto způsobem budete schopni lépe identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a určit, zda se vám v oblasti udržitelnosti skutečně daří dosahovat stanovených cílů. O pokroku svého programu pravidelně informujte vedení, rozhodující zainteresované strany a ostatní oddělení v rámci firmy. Pomocí digitálních technologií vytvořte jasný soubor metrik, jako je snížení emisí CO2 v kt, spotřeba energie v kWh, počet dodavatelů auditovaných podle environmentálních norem atd. pro měření vašich výsledků, o kterých pravidelně veřejně informujte. Uplatňujte transparentní přístup a poskytujte snadno dostupné a dostatečně podrobné informace pro náležité vyhodnocení. Budete-li otevření a upřímní, budete moci povzbudit a inspirovat další firmy.

Udržitelnost by neměla být považována za samostatný proces, ale spíše za nedílnou součást všech stávajících procesů v oblasti nákupu. Vyvarujte se vytváření odděleného nebo paralelního procesu pro oblast udržitelnosti, a naopak ji integrujte do stávajících nákupních procesů – zůstane tak důležitou součástí vašich činností v oblasti nákupu.

Výše popsané kroky nemusí nutně znamenat jednoduchý lineární proces, ale spíše iterativní cestu neustálého zlepšování. Jejich dodržováním CPO zajistí posun směrem k úspěšné transformaci udržitelného nákupu, zmírní dopad svých činností na životní prostředí a zároveň zajistí prosazování odpovědných postupů s pozitivním celospolečenským dopadem.

Udržitelnost ESG

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right