COVID-19  Daně 

Hlídáte si limity pro podporu z programů COVID či Antivirus?

Česká vláda představila v uplynulých měsících řadu programů podpory, které mají podnikatelům zasaženým pandemií covid-19 pomoci překlenout období omezené hospodářské aktivity. Podporu poskytovanou v jednotlivých programech lze v zásadě čerpat souběžně, v některých případech je však nutné hlídat si dodržení maximálního limitu podpory pro jeden podnik. Jaké programy se do limitu zahrnují a co vše se započítává? A co je vlastně míněno „jedním podnikem“?

Na jaké programy podpory se (ne)vztahuje maximální limit?

Programy podpory jsou přijímány na základě tzv. Dočasného rámce pro opatření státní podpory schváleného Evropskou komisí. Ten stanovuje maximální limit podpory ve výši 800 000 eur (tedy necelých 21 mil. Kč), který mohou jednotlivé členské státy poskytnout „jednomu podniku“ ve formě přímých plateb nebo třeba daňových a úvěrových zvýhodnění. Zvláštní strop podpory se uplatní pro podniky činné v zemědělské prvovýrobě (do 100 000 eur) nebo v odvětví rybolovu (120 000 eur).

Do souhrnného limitu se však započtou jen některé podpory poskytnuté dle Dočasného rámce. Zmiňovaných necelých 21 mil. Kč tedy v souhrnu nesmí přesáhnout podpory poskytnuté v programech Antivirus Plus (100% kompenzace mzdových nákladů), COVID ubytování nebo program OP Zaměstnanost. Pro účely výpočtu, zda je maximální limit na jeden podnik dodržen, se přitom započte veškerá podpora poskytnutá v jednotlivých programech.

Do maximálního limitu se naopak nepočítá podpora vyplacená z některých dalších programů, přestože jsou také poskytovány na základě Dočasného rámce. Jedná se především o velmi často využívané programy Antivirus A a B (80%, resp. 60% kompenzace mzdových nákladů) či COVID technologie (podpora produkce zdravotnických a ochranných prostředků).

Pokud je jeden podnik příjemcem podpory ve více členských státech, podpory se nesčítají a limit platí pro každou zemi zvlášť. Lze tedy čerpat podporu do výše 800 000 eur v České republice a další podporu do výše dalších 800 000 eur např. v Německu.

Co všechno tvoří „jeden podnik“?

Důležité také je, že do limitu se nepočítá pouze podpora poskytnutá konkrétnímu subjektu (např. jedné akciové společnosti), dodržení limitu se sleduje na úrovni „jednoho podniku“.

Pojem „jeden podnik“ je definovaný právem EU a spadají do něj v zásadě veškeré právnické osoby, tuzemské i zahraniční, mezi kterými existují vztahy vzájemného ovládání a kontroly (faktické i právní). Posouzení okruhu subjektů, které tvoří „jeden podnik“, je tak poměrně komplexní a spočívá např. v posouzení hlasovacích práv, pravomocí jmenovat či odvolávat členy orgánů právnické osoby nebo zvláštních ujednání v zakladatelských dokumentech.

Důsledky nedodržení limitu

Pokud nebude limit 800 000 eur pro jeden podnik dodržen, hrozí, že příjemce bude muset část či celou již vyplacenou podporu vracet. Vzhledem k tomu, že ověření dodržení limitu je především otázkou administrativní kontroly, lze očekávat, že se poskytovatelé podpor na dodržení tohoto limitu v budoucnu zaměří. Chcete-li mít jistotu, že limit nepřekročíte, neváhejte se na nás obrátit.

Vládní programy COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right