Účetnictví 

IASB navrhla změny klasifikace a oceňování finančních nástrojů

Dne 21. března 2023 publikovala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejněný návrh „Změny klasifikace a oceňování finančních nástrojů (navrhované úpravy IFRS 9 a IFRS 7),“ který se zabývá záležitostmi zjištěnými během revize po implementaci požadavků na klasifikaci a oceňování IFRS 9 Finanční nástroje.

Základní informace

V roce 2022 provedla IASB revizi po implementaci požadavků na klasifikaci a oceňování dle IFRS 9 Finanční nástroje. Obecně IASB zjistila, že sestavovatelé účetních závěrek mohou požadavky standardu uplatňovat konzistentně. Identifikovala však některé požadavky, které by bylo vhodné vyjasnit, aby se zlepšila jejich srozumitelnost. IASB proto zahrnula všechny změny do jediného zveřejněného návrhu (anglicky „exposure draft“ nebo „ED“).

Navrhované změny

Navrhované změny ve zveřejněném návrhu IASB/ED/2023/2 Změny klasifikace a oceňování finančních nástrojů (navrhované změny IFRS 9 a IFRS 7) zahrnují:

Odúčtování finančního závazku vypořádaného elektronickým převodem

IASB navrhla změny v aplikační příručce standardu IFRS 9, které umožňují účetní jednotce odúčtovat finanční závazek, který je (za předpokladu splnění stanovených podmínek) vypořádán pomocí elektronického platebního systému, i když účetní jednotka dosud nedodala hotovost. Účetní jednotka, která se rozhodne navrhovanou možnost odúčtování využít, ji pak musí použít na všechny platby provedené prostřednictvím stejného elektronického platebního systému.

Klasifikace finančních aktiv

Smluvní podmínky, které odpovídají základnímu ujednání o půjčce

IASB navrhuje změny v aplikační příručce standardu IFRS 9 s cílem poskytnout návod, jak může účetní jednotka posoudit, zda jsou smluvní peněžní toky finančního aktiva v souladu se základním ujednáním o půjčce.

Aktiva s bezregresními prvky

IASB navrhuje změny s cílem upřesnit pojem „bezregresní“ (angl. non-recourse). Podle těchto změn má finanční aktivum bezregresní prvky, pokud je smluvní právo účetní jednotky na příjem peněžních toků omezeno na peněžní toky generované specifikovanými aktivy, a to jak po dobu trvání finančního aktiva, tak v případě selhání. Jinými slovy, po celou dobu trvání finančního aktiva je účetní jednotka primárně vystavena riziku výkonnosti specifikovaných aktiv, nikoliv úvěrovému riziku dlužníka.

Smluvně vázané nástroje

IASB navrhuje objasnit popis transakcí obsahujících více smluvně propojených nástrojů, které spadají do působnosti IFRS 9.

Zveřejňování informací

Investice do kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku

IASB navrhuje změny IFRS 7, které vyžadují zveřejnění souhrnné reálné hodnoty těchto kapitálových nástrojů namísto reálné hodnoty každého nástroje ke konci účetního období a změn reálné hodnoty vykázaných v ostatním úplném výsledku za dané období.

Smluvní podmínky, které mohou změnit načasování nebo výši smluvních peněžních toků

IASB navrhuje požadovat zveřejnění smluvních podmínek, které by mohly změnit načasování nebo výši smluvních peněžních toků.

Datum účinnosti, přechodná ustanovení a lhůta pro podání připomínek

ED nestanovuje datum účinnosti změn, to bude stanoveno později.

IASB navrhuje, aby účetní jednotka aplikovala změny IFRS 9 retrospektivně.

Období pro podávání připomínek k ED končí 19. července 2023.

Více informací o ED naleznete v publikaci iGAAP in Focus z března 2023.

Zdroje:
www.iasplus.com
iGAAP in Focus — Financial Reporting: IASB proposes amendments to the classification and measurement requirements of financial instruments
IFRS 7 IASB IFRS 9 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right